106268 Kehittämisavustus

Voimia-hanke

Kehittämishankkeessa sovitetaan yhteen kaksi erilaista yrityskulttuuria ja synnytetään uusi yhteinen kulttuuri tilanteessa, jossa ostetun yrityksen toiminnot siirretään ostajan paikkakunnalla jo toimineen laitoksen yhteyteen. Siirtoon suhtaudutaan kielteisesti ja työehtosopimuksen erilaisuus vaikeuttaa yhteisen hengen luomista. Tavoiteltavan yhteisen kulttuurin kantavina voimina ovat hyvä johtaminen ja yhteishenki, toisten kunnioittaminen, vastuullisuus, monitaitoisuus ja asiakkaasta huolehtiminen sekä henkilöstön aktiivinen osallistuminen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa mittausmenetelmä, jolla muutosprosessin onnistumista voidaan mitata ja jota voidaan hyödyntää seuraavissa hankkeissa. Samalla etsitään uusi toimintamalli yrityksen, konsultin ja työterveyshuollon välille. Uusi kulttuuri rakennetaan sisäisen voimaantumisen teoriaan perustuen aiemmin tehtyä työtä ja toimintatapoja arvostaen. Sekä vanhan kulttuurin hyvästijättöön että uuden kulttuurin synnyttämiseen osallistuu kummankin yrityksen koko henkilökunta. Lähtevät työntekijät pidetään mukana prosessissa lähtöönsä saakka. Irtisanomiset toteutetaan tuntien vastuuta henkilöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä selviytymisestä tulevaisuudessa. Menetelminä käytetään demokraattista dialogia, prosessimenetelmää, näkyväksi tekemistä, reflektointia, pienryhmätoimintaa, ongelmanratkaisua ja narratiivisuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Merja Koivu

UUDEN YRITYSKULTTUURIN SYNNYTTÄMINEN OLI SEKÄ ONNISTUNUT ETTÄ OPETTAVA PROSESSI

28.1.2008

Kahden yrityskulttuurin yhteensovittaminen ja muokkaaminen uudeksi onnistuu pitkäjänteisellä työllä ja ohjauksella. Tämä todettiin Comforta Oy:n kehittämishankkeen päätyttyä Tampereella. Comforta Oy on Lindström Oy:n tytäryhtiö, joka on keskittynyt hotellien tekstiilivuokrauspalveluihin. Työsuojelurahasto tuki hanketta määrärahalla.

Kehittämistoimiin ryhdyttiin Comforta Oy:n ostettua Laitospesula Oy:n vuoden 2006 alussa. Kaupan myötä Tampereella toimivan Laitospesulan toiminnot yhdistettiin Comforta Oy:n Hervannassa sijaitsevaan palvelukeskukseen. Tällöin jouduttiin muun muassa irtisanomaan 43 työntekijää tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Uuden toimintakulttuurin synnyttämisen keskeisiä palasia olivat hyvä johtaminen, hyvä yhteishenki ja työilmapiiri, työtyytyväisyys, toisten kunnioittaminen, vastuullisuus, monitaitoisuus ja asiakkaasta huolehtiminen.

Hankkeen päättyessä työntekijät, esimiehet ja projektin johto totesivat, että tavoitteet oli pääosin saavutettu. Sekä työntekijät että esimiehet arvioivat muun muassa työssä jaksamisen ja yhteistyön parantuneen.

Sisäinen voimantunne tukee yksilöä ja yhteisöä


Voimia-hanke käynnistyi elokuussa 2006 tiedotustilaisuuksin molemmissa työpaikoissa. Tätä seurasivat työkunnon kartoitukset sekä esimiesten ja keskeisissä asemissa toimivien työntekijöiden haastattelut.

Vanhoille kulttuureille jätettiin hyvästit henkilöstötilaisuuksissa, joissa muun muassa käsiteltiin hyviä ja huonoja kokemuksia ja saavutuksia. Irtisanotuille ja esimiehille järjestettiin valmennustilaisuuksia.

Hankkeen teoreettisena pohjana oli voimaantumisen teoria. Sen mukaan sisäisen voimantunteen saavuttanut ihminen yrittää parhaansa ja kantaa vastuuta myös yhteisön muiden jäsenten hyvinvoinnista. Työmenetelmät, ergonomia ja esimiesten työntekijöitä ja näiden ammattitaitoa arvostava asenne edistävät myös uuden kulttuurin luomista ja ylläpitoa.

Työtä tehtiin monella tasolla


Hanketta ohjasi projektiryhmä, jonka muodostivat molempien työpaikkojen luottamusmiehet. Ryhmä kokoontui kerran kuussa. Seurantaryhmä valvoi budjettia ja projektin etenemistä. Se pohti myös projektin painopisteitä ja linjauksia.

Uutta kulttuuria rakennettiin aktiivisesti fuusioitumisen jälkeen pienryhmissä. Pienryhmissä keskusteltiin kehittämiskohteista ja sovittiin työskentelytavoista, haettiin yhteistyötä sekä yhteisiä pelisääntöjä ja jaettiin tietoa. Työvälineinä käytettiin demokraattista dialogia, prosessimenetelmää, näkyväksi tekemistä, reflektointia, ongelmanratkaisua ja narratiivisuutta.

Pienryhmät kokoontuivat kuusi kertaa; niihin kuuluivat kaikki vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat tekstiilihuoltajat.

Sairauspoissaolot laskuun, osaaminen nousuun


Työtyytyväisyys oli hankkeen päättyessä samalla tasolla kuin vuonna 2006, kun taas sairauspoissaolot olivat tuntuvasti vähentyneet. Terveyteen vaikuttavia seikkoja ja terveysriskejä pohdittiin sekä projekti- että pienryhmissä. Työterveyshuollon aktiivinen osallistuminen toi tulosta: muun muassa tules-sairauksien ennaltaehkäisyyn kiinnitettiin paljon huomiota.

Asiakastyytyväisyydessä ja toimitusvarmuudessa päästiin lähelle tavoitetasoa. Tuottavuudessa ei kehitys päässyt kunnolla vauhtiin; vain heinäkuussa 2007 kirjattiin tavoitteiden mukaiset luvut.

Monitaitoisuus sen sijaan kehittyi erinomaisesti. Osaaminen parani pääosin jopa 40–50 prosenttia.

Osaaminen ja ammattitaito olivat olleet hyvällä tasolla jo ennen toimintojen yhdistämistä. Työntekijöillä oli ollut vastuuta ja he olivat hoitaneet tehtäviään varsin itsenäisesti. Esimiehet saattoivat keskittyä tällöin lähinnä hallinnollisiin tehtäviin ja tarvittaessa ongelmien ratkomiseen.

Parantamisen varaakin oli


Voimia-hanke ei edennyt täysin ongelmitta. Esimerkiksi henkilöstön ammattitaitoa ei osattu hyödyntää uudessa kokonaisuudessa. Esimiehillä ei ollut riittävästi hiljaista tietoa eikä kykyä prosessin ohjaamiseen. Tekemisessä keskityttiin liikaa laskennallisiin tietoihin eikä otettu huomioon muun muassa kaikkia työn sujuvuuteen vaikuttavia seikkoja: ennakointia, inhimillisiä tekijöitä sekä konekannan kuntoa ja toimivuutta.

Käytettyihin mittareihin liittyi myös ongelmia, sillä normaaliolojen mittarit eivät toimi suuressa muutostilanteessa. Mittareita tulisi kehittää entistä yksinkertaisemmiksi, ja tiedonkeruun sekä käsittelyn tulisi olla nopeaa ja vaivatonta.

Ylimenokauden ongelmia ratkottaessa voisi projektipäällikön rooli olla vahvempi. Työn tulisi olla kokopäiväistä ja alkaa hyvissä ajoin ennen toimintojen yhdistämistä. Myös esimiesten valmentamiseen tulisi kiinnittää huomiota riittävän varhain.

Irtisanottujen tilanteeseen paneuduttiin hankkeessa vakavasti. Irtisanotut ottivat heihin kohdistuneet toimet pääosin positiivisesti vastaan. Miinusta kirjattiin psykologin palveluiden saatavuuden kohdalla.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Hanketiedot

 • HakijaComforta Oy
 • ToteuttajaT:mi Leila Kouvonen
 • Lisätietoja
 • Merja Koivu
  020 111 605
  020 111 606
 • Toteutusaika
 • 1.8.2006 - 15.12.2007
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.6.2006
  35 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 121 110 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.12.2007

Aiheluokitus