108440 Kehittämisavustus

Työympäristön kehittäminen ja altistumisen hallinta leipomossa

Työympäristön kehittäminen ja altistumisen hallinta leipomossa

24.11.2008

Hankkeen tavoitteena on sisäilman osalta terveellinen ja turvallinen leipomo. Pyrkimyksenä on parantaa työympäristön laatua ja varmistaa saavutetun laadun ylläpitäminen. Tavoitteina nähdään ammattitautien ja sisäilmaan liittyvän oireilun ennaltaehkäisy sekä jauhopölylle ja paistoprosessissa syntyville pienhiukkasille altistumisen hallinta teknisten ratkaisukeinojen ja hyvien työkäytäntöjen oppimisen avulla.

Tavoitteeseen pääsemiseksi Finncatering yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa tehdään korjaussuunnitelma, valvotaan sen toteuttamista samalla kun arvioidaan työntekijöiden työtapoja ja opitaan uudet, altistumista vähentävät työtavat.

Mittareina käytetään mm. työhygieenisia mittauksia, henkilöstölle suunnattua kyselyä ja henkilöstön työterveyden seurantaa kuten ammattitautien esiintyvyyttä. Organisaatioon perustetaan moniammatillinen työympäristötiimi, jonka tehtävänä on hankkeen seuranta ja toteutukseen osallistuminen. Tiimi oppii hankkeen aikana arvioimaan työympäristöä ja työskentelytapoja, siten varmistetaan organisaation oppiminen.

Hankkeen yhteydessä syntyvät hyvät käytännöt ja tekniset ratkaisukeinot ovat yleisesti hyödynnettävissä vastaavissa valmistusprosesseissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kimmo Harrila

Leipomon sisäilma terveelliseksi

2.12.2011

Leipomon sisäilman voi saada terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi ilmastointiratkaisuin ja työtapoja muuttamalla, osoitti Finnair-konserniin kuuluvan Finncatering Oy:n leipomossa toteutettu kehittämishanke.
 
Leipomoon perustettiin moniammatillinen työympäristötiimi, jonka tehtävänä oli hankkeen seuranta, osallistuminen toteutukseen ja sisäinen tiedottaminen. Tiimissä yhdistyivät leipomotyön ja tuotantoprosessien sekä työympäristötekijöiden asiantuntemus. Tiimi oppi hankkeen aikana arvioimaan työympäristöä ja työskentelytapoja, ja oppiminen on hyödyksi takaamaan tulevaisuudessakin turvallista työympäristöä.

Kehittämishankkeen asiantuntijoina toimivat toimialajohtaja Tommi Vehviläinen ISS Proko Oy:stä ja työympäristöasiantuntija Hannu Syväoja. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeessa hyödynnettiin rahaston aiemmin rahoittamia tutkimuksia (muun muassa 92034 ja 104294) sekä ISS Prokon ja Työterveyslaitoksen aiempien kehittämishankkeiden tuloksia.
 
Jälleen kerran osoittautui, että tavanomaisten työhygieenisten selvitysten ja mittausten lisäksi työympäristön kehittämishankkeissa on paneuduttava tuotantoprosessin toimintaan sekä yksittäisiin koneisiin ja laitteisiin, kun halutaan vaikuttavia tuloksia.
 
Tekniikkaa ja hyviä työkäytäntöjä
 
Leipomoiden jauhopölyt ovat yksi pahimmista ammattitautien aiheuttajista.
 
Työympäristöhankkeen tavoitteina olivat ammattitautien ja sisäilmaan liittyvän oireilun vähentäminen ja ehkäisy sekä parantuneen työympäristön pysyvyyden varmistaminen. Tavoitteisiin pyrittiin ehkäisemällä teknisin ratkaisuin altistumista tuotteiden valmistuksessa syntyville epäpuhtauksille, hyvien työkäytäntöjen omaksumisella ja painottamalla laadukkaan kiinteistönhuollon merkitystä.

Työympäristön kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja korjausrakentamisen eri vaiheissa hyödynnettiin leipomon henkilökunnan, ammattisuunnittelijoiden ja työympäristöasiantuntijoiden osaamista. Toteutuksessa sovellettiin toimintamallia, jossa muutos- ja korjausrakentamisen suunnittelutyötä ohjaavat hankkeen lähtötasoselvityksen tulokset ja työympäristötavoitteet.

Leipomon ilmastointijärjestelmän muutosrakentamisessa eivät kaikki tavoitteet toteutuneet muun muassa leipomotilan ahtauden ja talotekniikkaan liittyvien syiden vuoksi. Kuitenkin leipomon ilmanvaihtoa ja ilmatasapainoa olennaisesti parantavia muutoksia tehtiin ilmastointijärjestelmään.

Kohdepoistoin jauhopölyä vastaan
 
Jauhopölyn leviämistä vähentäviä kohdepoistoja uusittiin ja huollettiin niiden käytettävyyden ja käyttöasteen parantamiseksi. Työntekijöitä opastettiin ja motivoitiin käyttämään kohdepoistoja hankkeen vaiheissa ja erikseen järjestetyissä opastustilaisuuksissa.

Paistouunien poistohuuvan mitoittamiseksi rakennettiin koehuuva, josta saatujen kokemusten ja ilmanvaihtosuunnittelun tuloksena vanha huuvarakenne uusittiin. Uusi huuva esti käryjen leviämisen uuneista leipomoon. Huuvan lisäksi myös uunien tekniikkaan ja rakenteisiin tehtiin käryjen leviämistä vähentäviä muutoksia yhteistyössä uunien valmistajan kanssa.

Kaulauskoneen automaattijauhotin otettiin säännölliseen käyttöön jauhottimen kunnostuksen ja käytönopastuksen myötä, mikä mahdollisti käsin jauhatuksesta luopumisen kaulauksessa.

Leipomon keskusimuriin liitettiin jauhopölyn leviämistä estäviä laitteita. Keskusimurin käyttö kyseiseen tarkoitukseen edellytti tarkkaa harkintaa ja imurin käynnistymisen automatisointia.

Todentamismittausten perusteella leivonta- ja paisto-osaston ilman laatu parani lähtötasoselvityksiin verrattuna. Paistokäryissä ja sisäilman pienhiukkasissa muutos oli selvimmin nähtävissä.
 
Huomiota lämpötilaan, meluun ja valaistukseen

Lämpötilan pysyvyyden suhteen parannusta oli tapahtunut etenkin uuniosastolla, jossa ilman lämpötilat olivat tasaantuneet: maksimiarvo oli pudonnut noin kaksi astetta. Kesäaikana leipomon lämpötila oli muutos- ja korjausrakentamisesta huolimatta ajoittain liian korkea, jolloin työntekijöiden lämpöviihtyvyys heikkeni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Työpäivän meluannokset leipomossa ylittivät melun alemman toiminta-arvon 80 dB (A), mutta jäivät ylemmän toiminta-arvon 85 (A) alapuolelle.

Jo ennen hanketta leipomossa oli keskimäärin hyvä valaistus. Valaistusvoimakkuus oli suositusarvoja suurempi ja varjonmuodostus vähäistä paikallistetun yleisvalaistuksen vaikutuksesta. Paistouunien huuvan muutostyön yhteydessä parani myös valaistus uunien edessä työskentelyalueella.
 
Hankkeessa painotettiin siivouksen merkitystä jauhopölyaltistumisen vähentämisessä. Siivoustyösopimuksen kuvauksessa oli lueteltu päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja vuositasolla leipomossa tehtäviä siivous- ja puhdistustöitä. Sopimuksen sisältöön tehtiin lisäysehdotuksia hankkeen yhteydessä.

Talotekniikan huolto perustui huoltosopimukseen suuren huoltoyrityksen kanssa. Talotekniikan huollon ja käytön hallinnan sisältöä jouduttiin selvittämään useita kertoja työympäristöhankkeen aikana.

Yleistettäviä havaintoja ja tuloksia
 
Hankkeen tuloksena syntyi useita yleistettäviä havaintoja ja tuloksia. Monet niistä toistuvat erilaisissa kiinteistöissä ja työympäristöissä heikentäen sisäilman laatua, työturvallisuutta ja kiinteistönhoitoa.

Leipomon sisäilman laatutavoitteet saavutettiin lähes poikkeuksetta. Uunihuuvan muutosrakentaminen onnistui hyvin, mutta yleisilmanvaihtojärjestelmään jäi puutteita. Kohdepoistojen käyttöastetta ei saatu halutulle tasolle kaikissa työpisteissä. Lämpöolot paranivat selvästi.

Toimittaja
Leena Huovila

Työympäristön kehittäminen ja altistumisen hallinta leipomossa

Työympäristön kehittäminen ja altistumisen vähentäminen leipomossa. Finncatering Oy. Loppuraportti 30.9.2011.

108440Finncatering Oy loppuraportti.pdf (6684.7 kt)

Hanketiedot

 • HakijaFinncatering Oy
 • ToteuttajaISS Proko Oy
 • Lisätietoja
 • Kimmo Harrila
  09 818 2535
  kimmo.harrila@finnair.com
  09 818 2515
 • Toteutusaika
 • 1.12.2008 - 1.6.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.6.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 24.11.2008
  27 200 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 54 421 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.11.2011

Aiheluokitus