109406 Stipendi

Hiljaiset signaalit menetelmä organisaatioiden henkilöstötuottavuuden kehittämiseen -väitöskirjatyö

Hiljaiset signaalit menetelmä organisaatioiden henkilöstötuottavuuden kehittämiseen -väitöskirjatyö

9.11.2009

Väitöstutkimuksen tavoitteena on luoda tehokas organisaation kehittämismenetelmä, joka perustuu henkilöstön hiljaisen tiedon mittaamiseen ja optimaalisten ryhmäkohtaisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. Perustana on hiljaiset signaalit - mittausmenetelmä, joka on osoittautunut kansainvälisesti merkittäväksi innovaatioksi organisaation kehittämisen alueella.

Hiljaiset signaalit mittaavat organisaation kyvykkyyksiä, jotka osaltaan kertovat henkilöstön kokemasta työelämän laadusta. Tutkimuksessa laaditaan mittarit organisaatioiden henkilöstötuottavuuden seurantaan ja laskentaan, jolloin organisaation kehittämismallin vaikuttavuus voidaan todentaa käytännössä.

Tutkimus toteutetaan artikkelitutkimuksena (post.doc.). Siinä käytetään tutkimusmenetelmänä tutkimussuuntautunutta toimintatutkimusta sekä teoriatriangulaatiota. Tutkimuksessa mallia testataan ja kehitetään edelleen käytännön kehittämistoiminnassa sekä yrityksissä että julkishallinnon organisaatioissa.

Tutkimus on edennyt yli puolen välin. Tutkimuksen mukaan hiljaiset signaalit -mittaus näyttää korreloivan organisaation tuottavuuden kanssa ja ohjaavan optimaalisiin toimenpiteisiin työyhteisöryhmissä.

Tutkimustulosten hyödynnetään liiketoiminnassa. Tuloksia aiotaan hyödyntää yhteistyössä erilaisten organisaatioiden kehittämisasiantuntijoiden kanssa. Kehittämisen tueksi valmistetaan tehokkaat työkalut ja tuotteistetut palvelut, joita testataan käytännössä.

Väitöstutkimus valmistunee vuoden 2010 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marko Kesti

Dynaaminen kehittämisprosessi ammentaa hiljaisista signaaleista

21.10.2011

Henkilöstöresurssien tehokas kehittäminen parantaa sekä henkilöstön hyvinvointia että tuottavuutta samanaikaisesti. Hiljaiset signaalit -kehittämisprosessi osoittautui Marko Kestin tutkimuksessa dynaamiseksi ja tehokkaaksi tavaksi parantaa organisaatioiden suorituskykyä. Työsuojelurahaston tukeman tutkimuksen tulokset julkaistaan väitöskirjana vuonna 2012.

Hiljaiset signaalit mittaavat organisaation kyvykkyyksiä, jotka osaltaan kertovat henkilöstön kokemasta työelämän laadusta. Hiljaiset signaalit kumpuavat henkilöstön hiljaisesta tiedosta.

Hiljaiset signaalit -mittausmenetelmä on osoittautunut kansainvälisesti merkittäväksi innovaatioksi organisaatioiden kehittämisessä.

Menetelmään perustuva kehittämiskysely antaa toimintaa ohjaavaa tietoa kehittämisprosessiin, jonka tavoitteena on luoda optimaalisia työelämäinnovaatioita työyhteisöön. Optimaaliset työelämäinnovaatiot ovat kollektiivisesti sovittuja toimia, joilla parhaiten parannetaan työn sujuvuutta ja kyvykkyyksiä.

Uusi teoriamalli todentaa tutkimustulokset

Kestin väitöstutkimuksen tavoitteena oli luoda tehokas organisaation kehittämismenetelmä, joka perustuu henkilöstön hiljaisen tiedon mittaamiseen ja optimaalisten ryhmäkohtaisten kehittämistoimien toteuttamiseen.

Kesti selvitti hiljaiset signaalit -kehittämismittauksen soveltuvuutta organisaatioiden kehittämiseen ja loi tieteellisen perustan mittausmenetelmälle. Tutkimus oli artikkelitutkimus, ja tutkimusmenetelmänä Kesti käytti tutkimussuuntautunutta toimintatutkimusta sekä teoriatriangulaatiota.

Tutkimuksessa esitellään organisaatiosysteemi, jossa inhimillisten kompetenssien muodostamat voimatekijät vaikuttavat vuorovaikutuksellisesti toisiinsa ja voivat sekä edistää että vaikeuttaa organisaation kehittämistä. Dynaaminen organisaatiosysteemi vaatii dynaamisen kehittämisprosessin, joka mukautuu organisaation tilanteeseen ja ottaa huomioon henkilöstön hiljaisen tiedon tärkeyden.

Kesti kehitti tutkimuksessaan hiljaisiin signaaleihin perustuvan henkilöstön kehittämisprosessin (HRD = Human Resource Development). Käytännön toimintatutkimusten tulokset osoittivat, että kehittämisprosessin ansiosta kohdeorganisaatioissa oli tapahtunut henkilöstölähtöistä tuottavuuden nousua.

Tulokset ovat selitettävissä tutkimuksessa esitettävällä teoreettisesti johdonmukaisella HRM-P -teoriamallilla, joka selittää, miten ja miksi henkilöstön kehittäminen voi tuottaa organisaatiolle liiketoiminnallisia hyötyjä (HRM = Human Resource Management; P = Performance). Tämä lisää tieteelliseen näyttöön perustuvan tutkimuksen luotettavuutta ja arvoa.

Kesti on esitellyt tutkimuksensa tuloksia kansainvälisissä TIIM2009- ja TIIM2010 -konferensseissa sekä Työelämän tutkimuspäivillä 2009 ja 2010. Lisäksi tutkimuksesta on laadittu neljä tieteellistä artikkelia. TIIM2009-konferenssissa (Technology, Innovation and Industrial Management) esitelty tutkimuspaperi palkittiin konferenssin parhaana tutkimuksena.

Kestin tarkoituksena on hyödyntää tutkimustuloksia liiketoiminnassa yhteistyössä organisaatioiden kehittämisasiantuntijoiden kanssa. Kehittämisen tueksi valmistetaan tehokkaat työkalut ja tuotteistetut palvelut, joita testataan käytännössä.

Toimittaja
Liisa Strann

Hiljaiset signaalit menetelmä organisaatioiden henkilöstötuottavuuden kehittämiseen -väitöskirjatyö

Kesti Marko. 2012. The Tacit Signal Method in Human Competence Based Organization Performance Development. Acta Universitatis Lapponiensis 236. 187 s. ISBN: 978-952-484-566-3 ISBN 978-952-484-577-9 (pdf) ISSN 0788-7604 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-577-9
Myynti:  www.ulapland.fi/lup puh. +358 40 821 4242

109406Loppuraportti978-952-484-577-9.pdf (3241 kt)

Henkilöstötuottavuuden laskentatyökalu
http://demo.humancapital.fi

Katso Työsuojelurahaston TSR-kanavalta Panosta henkilöstöön - kasvata kilpailukykyä -video, jossa Marko Kesti kertoo Hiljaiset signaalit -menetelmästään. (14.11.2014)

Kesti Marko. 2011. Tutkimustiedote. Henkilöstölähtöinen tuottavuuden parantaminen. 
109406Tutkimustiedote_M_Kesti.pdf (199.7 kt) 

Kesti M., Syväjärvi A., Stenvall J. and Rivera M. A. (2011). Human capital scenario analysis as an organizational intelligence tool for performance management. Problems and Perspectives in Management. Vol. 9. (No 1)

109406PPM_2011_01_Kesti.pdf (453.9 kt)
http://www.businessperspectives.org/journals_free/ppm/2011/PPM_2011_01_Kesti.pdf 
http://www.businessperspectives.org

Kesti M. and Syväjärvi A. (2010). Human Tacit Signals at Organization Performance Development. Industrial Management and Datasystems. Vol. 110 (No. 2)
http://dx.doi.org/10.1108/02635571011020313

Kesti M., Antti S. and Stenvall J. (2009). Hiljaiset signaalit HRIS: yksi ratkaisu organisaation inhimillisen pääoman ja henkilöstötuottavuuden kehittämisessä. Hallinnon tutkimus 1, 2009.  http://hallinnontutkimus.fi/lehti

Kesti M., Syväjärvi A. and Stenvall J. (2008). E-HRM in Competence Recognition and Management - The Tacit Signal HRIS. In Torres-Coronas, T. and Arias-Oliva, M. (eds.) Encyclopedia of Human Resource Information Systems: Challenges in E-HRM. Idea Group Publishing Inc, USA.

Hanketiedot

 • HakijaKesti Marko
 • ToteuttajaKesti Marko
 • Lisätietoja
 • Marko Kesti
  040 717 8006
  marko.kesti@mcompetence.com
 • Toteutusaika
 • 1.10.2009 - 29.10.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 29.10.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 9.11.2009
  18 300 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 231 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 23.9.2011

Aiheluokitus