110314 Tutkimus

Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta (LÄIKE)

Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta

17.12.2010

Hankkeen päämääränä on tuottaa täsmällisempää tietoa ja uusia käytänteitä suomalaisen työelämän lähijohtamisen kehittämiseen siten, että niiden avulla voitaisiin entistä tietoisemmin edistää yksilöiden osaamista, työhyvinvointia ja niiden kautta organisaatioiden tuloksellisuutta. Aiempaan tutkimukseen verrattuna uutta on se, että aihetta lähestytään tuomalla mukaan esimies-alaissuhteiden (Leader-Member Exchange, LMX) ja oppimista sekä kehittymistä tukevan esimiehisyyden (Coaching leadership) yhteydet koettuun työhyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen.

Hanke toteutetaan monimenetelmällisen tiedonkeruun kautta yksityistä, julkista ja kolmatta sektoria edustavista organisaatioista. Lähtötilannetutkimuksen jälkeen kussakin kohdeorganisaatiossa toteutetaan esimiestoiminnan kehittämisinterventiot ja sen heijastuksia tutkitaan monimenetelmällisesti. Tutkimus tuottaa uutta tietoa sekä johtamista että työhyvinvointia käsittelevään tieteelliseen keskusteluun. Tutkimuslähtöisten interventioiden mallintaminen ja kuvaaminen tuottavat käytännön ideoita lähijohtamisen kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksista kerrotaan hankeen kuluessa helmikuussa 2011 avattavilla www-sivuilla ja sosiaalisen median eri foorumeilla. Tieteellisiä esitelmiä ja kirjoituksia julkaistaan 2012 alkaen sekä kansainvälisillä että kotimaisilla foorumeilla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Liisa Mäkelä

Valmentava johtaja luo työhyvinvointia

10.4.2014

Lähijohtaminen työhyvinvointia tukevalla otteella tuottaa tuloksellisuutta. Hyvinvoiva lähijohtaja pystyy tukemaan alaistensa työhyvinvointia, kunhan hän pääsee säännöllisesti reflektoimaan omaa työtään kollegoiden kanssa ja kunhan työyksikön koko pysyy kohtuullisena.

Vaasan yliopiston Johtamisen yksikkö toteutti 2011–2013 Työsuojelurahaston taloudellisella tuella LÄIKE-hankkeen, jossa tutkittiin lähijohtajuuden yhteyttä työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Lisäksi selvitettiin, tuottavatko lähijohtajien tukemiseen kohdennetut kehittämistoimet parempaa työhyvinvointia ja sen myötä parempaa tuloksellisuutta.

Tulokset osoittivat, että mitä aktiivisemmin esimies toteutti valmentavaa johtajuutta, sitä paremmin hänen alaisensa voivat.

Tulosten mukaan valmentava esimiehisyys on yhteydessä hyviin esimies-alaissuhteisiin. Hyvä esimies-alaissuhteiden laatu puolestaan oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä alaisten tuloksellisuutta indikoiviin asioihin kuten esimerkiksi kehittymiseen ja tavoitetietoisuuteen.

Esimiestyöhön kohdistuvilla kehittämistoimilla voidaan myös vaikeina aikoina tukea esimiestyötä siten, että henkilöstö kokee jopa parantunutta huomion kiinnittymistä työhyvinvointiin ja esimiestyön laadun säilymistä samalla tasolla.

Lähijohtajiin kohdennettiin interventioita

LÄIKE-hankkeen toteutuksessa tutkimuksellinen pohjatyö, pitkittäinen monimenetelmällinen aineistonkeruu sekä interventioiden suunnittelu ja toteutus limittyivät toisiinsa.

Hankkeeseen osallistui viisi suurta organisaatiota ja joukko pk-yrityksiä. Organisaatiot edustivat kauppaa, rahoitusta, vakuutusalaa, logistiikkaa, kuntasektoria ja tuotannollista yritystoimintaa. Kustakin organisaatiosta oli valittu mukaan joukko esimiehiä ja heidän koko työyhteisönsä.

Kohdeorganisaatioista kerättiin sekä tilastollista että laadullista aineistoa. Aineistoa kerättiin kyselylomakkeella kaikista mukana olevista organisaatioista heti hankkeen alussa.

Sen jälkeen toteutettiin lähijohtamisen kehittämisinterventiot, jotka nimettiin Tieto-koulutuspäiväksi, sekä Teko- ja Tuuma-työpajoiksi. Kuhunkin kehittämisinterventioon osallistuvat esimiehet valittiin satunnaisesti arpomalla.

Interventiot pohjautuivat erilaisiin lähtökohtiin. Kognitiivista eli tiedollista ulottuvuutta tuettiin Tieto-koulutuspäivässä. Konatiivista eli toiminnallista ulottuvuutta tuettiin Teko-työpajoin, jotka pohjautuivat ongelmaperustaisen oppimisen ajattelutapaan. Affektiivista ulottuvuutta tukemaan toteutettiin Tuuma-työpajoja, joiden lähtökohtana olivat työnohjaus ja valmentaminen.

Noin kuukauden sisällä interventioista tehtiin seurantamittaus käyttäen hieman suppeampaa kyselylomaketta kuin alussa. Noin vuoden kuluttua hankkeen alusta tehtiin vielä yksi aineistonkeruu alkuperäisellä lomakkeella.

Keskeinen osa aineistoa saatiin lomakekyselyillä. Ensimmäiseen kyselylomakkeeseen vastasi 1701 henkeä, joista 160 (9,4 %) toimi esimiesasemassa. Toisella mittauskerralla vastaajia oli 911 ja kolmannella 712.

Haastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan 70. Lisäksi aineistoksi saatiin kahden eri organisaation omia tuloksellisuutta indikoivia tunnuslukuja ja niihin liittyen ylemmän johdon haastatteluja.

Lähijohtaminen organisaation kriittinen tekijä

Hankkeen tulokset ovat herättäviä, kun otetaan huomioon työelämän kehityssuunta. Tutkituissa organisaatioissa vahvistui hankkeen aikana, että työelämän tulevaisuutta ennakoivat puheet kilpailun kovenemisesta ja turbulenssin lisääntymisestä ovat jo tätä päivää.

Lähijohtaminen on organisaatioissa kriittinen tekijä. Kapea-alaisen tulosten tarkkailun sijaan tulisi johtamisessa kiinnittää huomio tekijöihin, joiden myötä hyvät tulokset syntyvät. Ennen muuta tämä tarkoittaa esimiestyössä valmentavaa otetta, esimies-alaissuhteiden laatua ja henkilöstön työhyvinvointia.

Jatkuvat muutokset koettelevat sekä henkilöstön että johtamistehtävissä olevien työhyvinvointia. Lähijohtajat myös vaihtuvat tiuhaan, jolloin esimies-alaissuhteiden luominen ja ylläpito vaativat erityistä huomiota.

Näissä muutoksissa lähijohtamista ei voi jättää lähijohtajien itsensä varaan ja vastuulle, vaan organisaation on määriteltävä johtamiselle tavoitteet ja resurssit sekä tuettava lähijohtajia heidän työssään. Yksi tuen lähde ovat tehokkaat, helposti toteutettavat ja tarvelähtöiset kehittämismenetelmät.

Toimittaja
Liisa Strann

Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta (LÄIKE)

Liisa Mäkelä, Riitta Viitala, Jussi Tanskanen, Risto Säntti, Timo-Pekka Uotila. LÄIKE, Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 191. ISBN 978-952-476-504-6 (painettu), ISBN 978-952-476-505-3 (verkkojulkaisu), ISSN-L 1238-7118. ISSN 1238-7118 (painettu), ISSN 2323-6833 (verkkojulkaisu). http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=740

110314-loppuraportti-isbn_978-952-476-505-3.pdf (1501.4 kt)

Kangas, H. 2013. The development of the LMX relationships after a newly appointed leader enters an organization. Human Resource Development International, 16:5, 575-589.  Viitala, R. & Rybatzki, H. 2011. Future Leadership Development: Challenges and Strategies. Teoksessa: Viitala, R., Suutari, V. & Järlström, M.. Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen. Vaasan yliopiston julkaisuja: Selvityksiä ja raportteja 171, 185-201.

Uotila, T-P., Viitala, R., Mäkelä, L. & Tanskanen 2012. Goal awareness and performance matter in job well-being. Kokoomajulkaisussa S. Vanhala, K. Tilev ja S. Lindström (toim.) Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Aalto-yliopiston julkaisusarja Kauppa + Talous 2/2012, 61-78. ISBN 978-952-60-4768-3, ISSN 1799-4799.

Viitala, R., Säntti, R. & Mäkelä, L. 2012. Organizational climate's connection to job well-being. Kokoomajulkaisussa S. Vanhala, K. Tilev ja S. Lindström (toim.) Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Aalto-yliopiston julkaisusarja Kauppa + Talous 2/2012, 97-106. ISBN 978-952-60-4768-3, ISSN 1799-4799.

Multimedia- ja radio-ohjelmat TSR-kanavalla

Tutkimus tutuksi -tapaamisen 12.4.2013 esittelykalvot
LÄIKE_Tutkimus tutuksi_12.4.2013.pdf (1387.7 kt)

Heroja Teija, Koski Arja, Seppälä Pekka, Säntti Risto, Wallin Aila (toim.) 2014. Parempaa työelämää tekemässä. Tutkiva ote työnohjaukseen. ISBN 978-9949-532-40-7 s.202-216

Hanketiedot

 • HakijaVaasan yliopisto Johtamisen yksikkö
 • ToteuttajaVaasan yliopisto Johtamisen yksikkö
 • Lisätietoja
 • Liisa Mäkelä
  029 449 8447
  liisa.makela@uva.fi
  06 324 8195
 • Toteutusaika
 • 1.1.2010 - 31.1.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.12.2010
  260 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 479 030 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.3.2014

Aiheluokitus