111299 Kehittämisavustus

Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa

Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa

11.10.2011

Sisäympäristöhankkeen tavoitteena on luoda menettelytavat hallita ja systematisoida kulttuurihistoriallisen kohteen sisäympäristölle asetettujen vaatimusten yhteensovittamista korjausrakentamisen määrittelyssä, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen kohde muodostuu useasta eri aikakaudella rakennetusta rakennuskohteesta, joista vanhin osa on Alvar Aallon 1920-luvulla suunnittelema kunnansairaala. Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät on rakennettu useissa vaiheissa ja niiden kapasiteetti ja rakenne eivät enää vastaa nykyistä käyttötarkoitusta. Henkilökunnan taholta tulee lisääntyvässä määrin aistinvaraista ja terveydelliseen oireiluun perustuvia havaintoja, joiden aiheuttajaksi epäillään eri syiden vuoksi huonolaatuista sisäilmastoa. Aiemmat korjaustoimet eivät ole ratkaisseet ongelmia.

Sisäilmaryhmän toimintaa vahvistavaksi tarkoitetun hankkeen toimintamallia käytetään remontoidessa vanhoja ja suunnitellessa uusia toimitiloja tavoitteena työntekijöiden työhyvinvointi ja kiinteistöhuollon tukeminen. Hankkeen positiiviset vaikutukset kohdistuvat myös asukkaisiin ja asiakkaisiin. Hanke toimii myös koulutustapahtumana yhteistoiminta-alueen sisäilmaryhmälle ja sen sidosryhmäorganisaatiolle.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 2012 vuoden lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sirkka Rajala

Sisäilmaongelmien selvittäminen vaatii moniammatillista yhteistyötä

10.9.2013

Henkilöstön ja kiinteistön ylläpidosta vastaavien toimijoiden aktiivinen yhteistyö vei onnistuneeseen lopputulokseen Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen sisäilmaongelmien selvittämisessä.

Vuosina 2011 – 2012 toteutettu ja aikataulussa pysynyt kehittämishanke johti jatkotoimenpiteisiin: Alajärven kaupunki varasi talousarvioon lisämäärärahan terveyskeskuskompleksin toiminnan ja rakennuksen korjausten suunnittelua varten. Käytännön toteutus alkaa vuonna 2015.
 
Hanke käynnistyi, kun Alajärven terveyskeskuksen sisäilmaongelmat olivat aiheuttaneet henkilökunnalle eriasteista oireilua.     
 
Kehittämishankkeessa käytettyä eri alojen toimijoiden systemaattista työskentelytapaa voidaan jatkossa käyttää mallina sekä oman alueen sisäilmaryhmälle että muualle. Sen avulla voidaan sovittaa yhteen sisäilman terveellisyydelle asetetut vaateet sekä korjaustarpeiden suunnittelu ja toteutus.  
 
Kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kanssa, johon kuuluvat Alajärven kaupunki sekä Soinin ja Vimpelin kunnat. Alajärven kaupunki maksoi puolet ulkopuolisista asiantuntijapalveluista. Toiseen puoleen se sai tukea Työsuojelurahastolta.
 
Kyseessä oli rahaston kehittämisavustus, jolla voi kattaa puolet ulkopuolisen asiantuntijan palkkio- ja matkakulusta. Avustus ei kata laitehankintoja.
 
Yhteistyö toi  läpinäkyvyyttä     
 
Sisäympäristöhankkeessa henkilöstön ja kiinteistön ylläpidosta vastaavien toimijoiden aktiivien mukanaolo hankkeen eri vaiheissa koettiin välttämättömänä hankkeen onnistumiselle.
 
Se paransi tilojen käyttäjien, kiinteistönhuollon, työterveys- ja turvallisuusorganisaation sekä kuntapäättäjien yhteistoimintaa sekä lisäsi hankkeen läpinäkyvyyttä.

Kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen sisäilmaryhmän, kuntayhtymän työsuojelu- ja terveysorganisaation, Järvi-Pohjanmaan teknisen toimen, terveyskeskuksen kiinteistönhuollosta ja siivouksesta vastaavien sekä henkilöstön ja hankkeen työympäristöasiantuntijoiden kanssa.

Kunnallisen päätöksenteon sitouttaminen hankkeeseen nähtiin tärkeäksi, sillä tämä nopeuttaa investointipäätösten eteenpäinviemistä sekä lisää tilojen käyttäjien luottamusta siihen, että epäkohdat korjataan. 
 
Kaksi koordinoivaa ryhmää

Kehittämishankkeen tueksi perustettu ohjausryhmä toimi laajennetun sisäilmaryhmän hallinnollisena elimenä. Sen tehtävänä oli myös sitouttaa Alajärven kaupunki ja Museovirasto kehittämishankkeen tavoitteisiin ja korjausrakentamiseen.  

Hankkeen yhteyteen perustettu ohjausryhmä toimi laajennetun sisäilmaryhmän hallinnollisena elimenä. Sen tehtävänä oli myös sitouttaa Alajärven kaupunki ja Museovirasto kehittämishankkeen tavoitteisiin ja korjausrakentamiseen.  

Ohjausryhmään osallistui kutsusta ja tarpeen mukaan Alajärven kaupungin päätöksenteosta vastaavat henkilöt, jotta asiat saatiin eteenpäin kunnallisen päätöksenteon rattaissa.
 
Kehittämishankkeen tueksi perustettiin myös projektiryhmä, joka käsitteli kenttävaiheiden tulokset ja suunnitteli henkilöstön palautetilaisuudet.

Sen tehtävänä oli myös huolehtia hankkeen käytännön toiminnasta, vastata tiedottamisesta sekä koota yhteen kiinteistönhuollon, siivoustyön, henkilöstön, työsuojelun ja asiantuntijoiden näkemykset hankkeen toteuttamistarpeista ja etenemisestä.

Kenttävaiheen löydökset  
 
Kolme parin päivän kenttävaihetta ajoittuivat joulukuuhun 2011 sekä huhti- ja kesäkuuhun vuonna 2012.
 
Kenttävaiheen mittauksissa ja selvityksissä tuli esille sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä ilmanvaihtojärjestelmien toimivuudessa ja rakenteiden tiiviydessä.  Sisäilmasto oli tietyissä rakennusosissa huonontunut lähinnä tilojen lämpökuormien, poikkeavien epäpuhtauksien ja puutteellisen tai toimimattoman ilmanvaihdon vuoksi.

Monet ilmanvaihtokojeet, kuten säätö- ja automatiikkalaitteet olivat tekniikaltaan vanhoja. Huonokuntoisimpien ilmanvaihtokojeiden kunnostamisen kustannukset arvioitiin kuitenkin suuriksi niillä saavutettavaan tulokseen nähden.
 
Kenttätutkimusten tuloksista laadittiin järjestelmätasoinen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, joka sisälsi muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot rakennus- ja LVIS-järjestelmille. Lisäksi laadittiin huoltokirjan tehtävälista, jonka tavoitteena oli priorisoida huoltotyöt ja -kohteet.

Kenttävaiheen väliraportit toimivat myös yhtenä perustana hankkeen aikana tehdyille korjauksille ja laajemman korjausrakentamisen suunnittelulle.
  
Sisäympäristön laatuun vaikuttavien tekijöiden lisäksi huomioitiin siivoukseen, järjestykseen sekä sähkö- ja paloturvallisuuteen liittyvät näkökulmat, joiden kehittämisestä keskusteltiin avoimesti eri sidosryhmien kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa.
 
Kenttävaiheiden aikana nousi esiin myös Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuuden peruskorjaustarpeet. Varsinainen korjausrakentaminen päätettiin kuitenkin irrottaa sisäympäristöhankkeesta, sillä suojellun, Alvar Aallon 1920-luvulla suunnitelman sairaalarakennuksen suunnittelu- ja korjausprojektit tulevat kestämään vuosia.    

Toimittaja
Riitta Heimonen

Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa

Vehviläinen Tommi, Syväoja Hannu. Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa. Loppuraportti 30.6.2013.

111299Loppuraportti300613.pdf (635.8 kt)

Hanketiedot

 • HakijaAlajärven kaupunki
 • ToteuttajaSirate Group Oy
 • Lisätietoja
 • Sirkka Rajala
  06 241 2200
  sirkka.rajala@alajarvi.fi
  06 2412 2299
 • Toteutusaika
 • 1.10.2011 - 30.6.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.6.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.9.2011
  24 400 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 48 886 euroa
 • Tulokset valmistuneet 9.8.2013

Aiheluokitus