112299 Tutkimus

Kitkaton kommunikointi (KIKO) - Hanke tuotanto-organisaation vuorovaikutuksen kehittämiseksi

Kitkaton kommunikointi (KIKO) - Hanke tuotanto-organisaation vuorovaikutuksen kehittämiseksi

14.12.2012

KIKO -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään suomalaisten teknologia- ja suunnittelualan organisaatioiden vuorovaikutustaitoja niin yksilö- työyhteisö kuin organisaatiotasoilla. Menetelminä käytetään konsultatiivista työotetta, etnografiaa ja osallistuvaa suunnittelua. Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, joka puolestaan vaikuttaa työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Kitkaton kommunikointi on avainasemassa.

Hankkeessa vuorovaikutustaitoja kehitetään systemaattisesti konkreettisten harjoitusten avulla ja niiden heijastumista ja toteutumista seurataan yritysten toimintojen eri tasoilla. Hankkeen tulokset näkyvät uutena osaamisena ja menetelminä kohdeyrityksissä heti hankkeen aikana ja toimialalla laajemmin hankkeen puolivälistä alkaen mm. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeen kautta.

Tuloksista on apua myös täydennyskoulutus ja -konsultointipalveluiden kehittämisessä. Lisäksi hankkeen tulosten perusteella voidaan kehittää teknisen alan koulutusohjelmiin sisältyvää vuorovaikutuskoulutusta.

Hankkeelle perustetaan Internet-sivut, jotka tarjoavat ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja lisäresursseja kohdeorganisaatioiden käyttöön. Hankkeen lopussa pidetään tulos- ja palauteseminaari kohdeorganisaatioiden ja sidosryhmien kesken. Hankkeen päätyttyä tuloksista julkaistaan artikkeleita niin ammatillisilla kuin tieteellisillä foorumeilla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hannu Soini

Kuuntele, vältä oletuksia, kokeile avoimia kysymyksiä

27.1.2015

Ammatillisia vuorovaikutustaitoja voi opiskella ja harjoitella. Vuorovaikutuskoulutukseen osallistuneet pitävät itse hyvinä käytänteinä ihmisten kohtaamisessa muun muassa kuuntelemista, läsnäoloa, malttia ja rauhallisuutta, tulkintojen ja oletusten välttämistä ja avointen kysymysten käyttämistä.

Minun kokemukseni ei välttämättä ole sama kuin sinun kokemuksesi – ymmärrän, jos ehdottamani vaihtoehto ei saanut toivomaani vastaanottoa. Etenen maltillisesti ja rauhallisesti. Annan positiivista palautetta ja iloitsen muiden onnistumisen kokemuksista.

Esimiesten ja työntekijöiden vuorovaikutuskoulutus sisältyi Kitkaton kommunikointi -tutkimushankkeeseen, jonka toteuttivat Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusryhmä ja kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö.

Vuorovaikutusta tutkittiin ja kehitettiin kuudessa tuotanto- ja palveluyrityksessä – niin yksilö-, työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla.

Työsuojelurahasto rahoitti hanketta tutkimus- ja kehitysmäärärahalla.

Subjektiivista työhyvinvointia ja kilpailuetua

Vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä on noussut keskeiseksi tekijäksi niin subjektiivisen työhyvinvoinnin kuin kilpailuedun kannalta. Kilpailuetu syntyy pitkälti siitä, miten hyvin ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä.
Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Tutkijoiden mukaan vuorovaikutustaitojen ja -kulttuurin kehittäminen on perusedellytys Euroopan paras työelämä 2020 -tavoitteiden toteutumiselle. Vuorovaikutuksen tutkiminen edellyttää monitieteistä tutkimusyhteistyötä.

Kolmessa vaiheessa

Hankkeessa paitsi tutkittiin ja kehitettiin kohdeorganisaatioiden vuorovaikutusta yksilö- ja työyhteisötasoilla, myös etsittiin uusia tapoja kehitettyjen vuorovaikutuskäytäntöjen saattamiseksi koko organisaation käyttöön.

Hanke rakentui kolmesta toisiaan tukevasta vaiheesta.

Ensimmäinen vaihe sisälsi kohdeyritysten esimiesten ja työntekijöiden vuorovaikutustaitojen koulutuksen, jossa taitoja kehitettiin konsultatiivisen työotteen avulla.

Konsultatiivinen työote korostaa erityisesti sellaisia vuorovaikutustaitoja, jotka auttavat osallistujia tarkentamaan kuultua viestiä, tunnistamaan viestiin liittyviä tunnesisältöjä ja tietämystä asiakkaan pulman tai työtilanteen konkreettiseen jäsentämiseen.

Toisessa vaiheessa havainnoitiin aidoissa työympäristöissä organisaatioiden toimintaa etnografisen tutkimusotteen mukaisesti.

Kolmannessa vaiheessa kerätyn tiedon pohjalta kehitettiin kohdeorganisaatioiden vuorovaikutuskäytäntöjä ja integroitiin niitä organisaatioiden johtamisjärjestelmiin osallistuvan suunnittelun menetelmiä hyödyntäen.

Vuorovaikutustaidot kehittyivät    

Hankkeen vaikuttavuus näkyi kohdeyrityksissä monin tavoin eri tasoilla.

Yksilötasolla vuorovaikutuskoulutukseen osallistuneiden vuorovaikutustaidot kehittyivät, ja projektin vaikutukset ilmenivät koulutukseen osallistuneiden tiimityön tasolla uusina vuorovaikutuksen toimintatapoina, jotka lisäsivät toiminnan systemaattisuutta ja henkilökunnan osallistumista.

Työyhteisö- ja organisaatiotasoilla hankkeella pyrittiin kehittämään tarkoituksenmukaisempia vuorovaikutuskäytänteitä, niiden seurantaa ja arviointia.

Hankkeessa todentui, että 1) Vuorovaikutteinen inhimillinen kommunikointi on koko työjärjestelmäkokonaisuuden toimivuuden perusta, 2) Vuorovaikutuskulttuurin pitää palvella koko organisaatiota ja sen perustehtävää, 3) Vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen ja uusien työtapojen vakiinnuttaminen edellyttävät organisaation johdon tukea, 4) Ammatilliset vuorovaikutustaidot edellyttävät opiskelua ja harjoittelua ja 5) Toimiva vuorovaikutuskulttuuri edellyttää työntekijän ammatillisen autonomian kunnioittamista ja työkokemuksen arvostamista.

Tutkimuksesta tiedotettiin koko hankeajan. Sitä esiteltiin muun muassa kansainvälisessä kongressissa Espanjan Sevillassa (TSR 114252). Hankkeella on omat verkkosivut www.kikohanke.com.

Toimittaja
Leena Huovila

Kitkaton kommunikointi (KIKO) - Hanke tuotanto-organisaation vuorovaikutuksen kehittämiseksi

Loppuraportti

Henna Filppa ja Hannu Soini (toim.). 2014. Kitkaton kommunikointi. Oulun yliopisto. ISBN 978-952-62-0555-7
112299KIKO_LOPPURAPORTTI_Final.pdf (4918.3 kt)

Video TSR-kanavalla (24.4.2015)
Kitkaton kommunikointi - Hallitsetko ammatillisen vuorovaikutuksen?
Video on katseltavissa myös Youtubessa www.youtube.com/tyosuojelurahasto ja Vimeossa www.vimeo.com/tyosuojelurahasto.

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisen esitykset (24.4.2015)
Tarja Leinosen ja Mirja Väänäsen esitys 24.4.2015.pdf (1537.3 kt )
Marjo-Riitta Alarovan, Caverion esitys 24.4.2015.pdf (589.3 kt )

www.kikohanke.com

 

Hanketiedot

 • HakijaOulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö
 • ToteuttajaOulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö
 • Lisätietoja
 • Hannu Soini
  hannu.soini@oulu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2013 - 31.5.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.12.2012
  143 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 175 300 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.1.2015

Aiheluokitus