112321 Kehittämisavustus

Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa (5 kaupungin/kunnan yhteishanke)

Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa (5 kaupungin/kunnan yhteishanke)

18.10.2012

Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Johtajuutta kehittämällä tähdätään henkilöstön pedagogisen tietoisuuden herättämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja toimintakäytänteiden uudelleen arviointiin. Keskeisenä menetelmänä hankkeessa on kaikki toimijat osallistava ja arviointiin pohjautuva dialoginen prosessi. Teoreettisesti hanke rakentuu HOT (hyvinvointi, osaaminen, tuottavuus) -mallille. Mukana hankkeessa ovat Pori, Ilmajoki, Kurikka, Masku ja Siuntio ja toteutuksesta vastaa Tampereen yliopisto. Työhyvinvoinnin, johtajuuden ja laadun arviointimittauksilla tuotetaan tietoa varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista kunnissa, yksiköissä sekä ryhmäkohtaisesti. Valtakunnallisen aineiston avulla saadaan tuloksiin vertailupohjaa koko maan varhaiskasvatuksen laadunarvioinnista. Arvioinnin pohjalta rakennetaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat, joiden perusteella käynnistetään johtajuuden ja varhaiskasvatusosaamisen kehittämistoimintaa, jota tuetaan koulutuksen ja konsultaation avulla. Hanke toteutetaan vuosina 2012–2014 ja loppuraportti valmistuu loka-marraskuussa 2014. Hanke kytketään toteuttajan aikaisempiin hankkeisiin ja tuotetusta tiedosta mallinnetaan rakenteellinen yhteys pedagogisen johtajuuden ja kasvatuskäytäntöjen kehittämisen välillä. Hankkeen jälkeen pyritään järjestämään seminaari, jossa johtajuuden ja laadun mallintaminen lanseerataan hankekuntien ulkopuolelle.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ritva Välimäki

Työhyvinvointi ja varhaiskasvatuksen laatu kulkevat rinnakkain

14.1.2015

Kun halutaan kehittää varhaiskasvatustoimintaa, pitää panostaa sekä pedagogiikan että johtamisen tukemiseen. Pedagogiikan johtamisen rakenteiden vahvistuminen aktivoi henkilöstön kasvatustietoisuutta, vahvistaa osaamista ja varhaiskasvatuksen laatua.

Henkilöstö, joka kokee työnsä mielekkääksi, merkitykselliseksi ja laadukkaaksi viihtyy työssään. Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen puolestaan innostavat henkilöstöä tekemään parhaansa ja luovat hyvän ilmapiirin, joka on olennainen osaamisen hyödyntämiselle ja varhaiskasvatuksen laadukkuudelle.

Ollakseen laadukasta varhaiskasvatus tarvitsee laadukasta johtajuutta, jossa keskeisellä sijalla on pedagogiikan johtaminen.

Hyvän kierteessä viisi kuntaa

Tällainen hyvän kierre todentui vuosina 2012–2014 Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa -kehittämishankkeessa, jossa oli mukana viisi kuntaa: Pori, Ilmajoki, Siuntio, Kurikka ja Masku.

Hankkeen tuloksena parantunut varhaiskasvatuksen laatu tavoitti noin 5 100 päivähoidossa olevaa lasta.

Hankkeen vastuullinen toteuttaja oli Tampereen yliopisto, tieteellisenä johtajana professori Eeva Hujala. Hankkeen kouluttajina hyödynnettiin laajalti varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ja tutkijoita.

Rahoituksesta vastasivat Työsuojelurahasto, Tampereen yliopisto ja osallistuneet kunnat.

Kasvatustietoisuus aktivoitui

Kunnille tarjottiin alku- ja loppumittaukset työhyvinvoinnista, johtajuudesta ja varhaiskasvatuksen laadusta.

Kehittämistyön tueksi organisoitiin kuntien tarpeiden perusteella koko varhaiskasvatushenkilöstölle pedagogista konsultaatiota ja esimiehille työnohjausta yksikkökohtaisesti.

Asiantuntijaluentoja pidettiin kuntien kanssa neuvotelluilla sisällöillä. Lisäksi organisoitiin lukupiiritoimintaa pedagogisen keskustelun tueksi.

Hanke lisäsi työhyvinvointia ja pedagogista keskustelua työyhteisötasolla sekä kehitti ammatillisuutta.

Pedagogiikan johtamisen rakenteiden vahvistuttua myös pedagoginen keskustelu työyhteisöissä vahvistui. Henkilöstön kasvatustietoisuus, sen analysointi ja reflektointi aktivoituivat johtajien tukemana.
 
Varhaiskasvatuksen parantunut laatu näkyy erityisesti puitetekijöissä, kuten parantuneena oppimisympäristönä, välillisissä tekijöissä, kuten pedagogiikan suunnittelussa yhdessä vanhempien kanssa, ammattitaidon arvostuksessa ja työilmapiirissä sekä sisällöllisissä orientaatioissa eli laadukkaampana oppimisen pedagogiikkana.

Pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen

Hankkeessa käytyjen keskustelujen perusteella johtajien jaksamisen tukemiseen kiinnitetään edelleen huomiota.

Kuntien kokemukset osoittavat, että yksittäisten toimintatapojen rinnalla ja tukena tarvitaan myös laaja-alaista otetta työn ja työyhteisöjen toimivuuden turvaamiseksi.

Tällaista työotetta ilmentävät esimerkiksi ylemmän johdon tuki varhaiskasvatuksen kehittämiselle ja huomion suuntaaminen toiminnan pedagogiseen kehittämiseen.

Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa -hankkeen hyvistä tuloksista huolimatta on tärkeää, että kehittämisprosessit jatkuvat.

Yksittäisten kehittämistoimien sijaan varhaiskasvatuksen sisällön kehittäminen sekä johtajuuteen ja työhyvinvointiin panostaminen vaativat pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta.

Toimittaja
Leena Huovila

Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa (5 kaupungin/kunnan yhteishanke)

Hujala Eeva, Roos Piia, Nivala Veijo, Elo Janniina. 2014. Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö. ISBN: 978-951-44-9639-4

112321-loppuraportti.pdf (1778 kt)

Hanketiedot

 • HakijaPorin kaupunki Koulutusvirasto
 • ToteuttajaTampereen yliopisto Kasvatustieteen yksikkö
 • Lisätietoja
 • Ritva Välimäki
  02 621 1100
  ritva.valimaki@pori.fi
  02 621 5187
 • Toteutusaika
 • 1.11.2012 - 30.9.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.9.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.9.2012
  61 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 125 907.5 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.12.2014

Aiheluokitus