100095 Tutkimus

Työikäisen väestön terveys ja toimintakyky

'

Hankkeen vastuuhenkilö
Arpo Aromaa

SUOMALAISET VOIVAT ENTISTÄ PAREMMIN

18.3.2003

Kansanterveyslaitoksen Terveys 2000 -tutkimuksen perustulosraportin mukaan suomalaiset tuntevat voivansa entistä paremmin, kun terveydentilasta saatua yleiskuvaa vertaa 20 vuotta aiemmin vastaavin menetelmin koottuihin Mini-Suomi -tutkimuksen tietoihin.

Kaksi kolmesta työikäisestä ja eläkeikäisistä joka kolmas pitää terveyttään hyvänä tai melko hyvänä. Huonoksi tai melko huonoksi terveytensä arvioi noin 3 prosenttia 30–40-vuotiaista, 55–64-vuotiaistakin vain 15 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä 45 prosenttia.

Terveystutkimus toteutettiin vuosina 2000-2001. Suomen 30 vuotta täyttänyttä väestöä edusti 8 028 henkilön otos. Heistä 88 prosenttia osallistui terveyshaastatteluun ja 5 prosenttia suppeampaan kotiterveystarkastukseen; 93 prosentista saatiin tärkeimmät terveyttä ja toimintakykyä koskevat tiedot.

Tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui laaja kansallinen verkosto: Kansanterveyslaitoksen koordinoimana mukana olivat terveysalan tutkimuslaitokset, Tilastokeskus, sosiaali- ja vakuutuslaitokset sekä muiden laitosten asiantuntijat. Hanketta oli rahoittamassa myös Työsuojelurahasto.

Hanke tuotti suomalaisten terveydestä, työ- ja toimintakyvystä sekä niihin liittyvistä asioista monipuolisen, ajantasaisen kuvan. Terveys 2000 -projekti on Suomessa ja kansainvälisesti erittäin tärkeä väestön terveystutkimus, jolla on suuri merkitys Suomen terveyspolitiikan, terveydenhuollon sekä sosiaaliturvan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Työikäisistä 44 prosentilla ja eläkeikäisistä 82 prosentilla on ainakin yksi pitkäaikaissairaus.
Mini-Suomi -tutkimuksen tietoihin verrattuna väestön koettu terveys on parantunut. Monet kansansairaudet kuten sepelvaltimotauti ja useat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä hampaattomuus ja karies ovat vähentyneet.

Mielenterveysongelmien yleisyys on säilynyt ennallaan. Suomalaiset ovat entistä lihavampia, naisten tupakointi on yleistynyt ja alkoholinkäyttö on lisääntynyt, mutta muut sairauksien keskeiset vaaratekijät ovat vähentyneet. Eläkeikäisten toimintakyky näyttää selvästi kohentuneen kaikkein vanhimpia, 85 vuotta täyttäneitä, lukuun ottamatta.

Pitkään koulutettujen terveys on paljon parempi kuin lyhyen koulutuksen saaneiden. Naimisissa olevien terveys on tuntuvasti parempi kuin naimattomien, avoliitossa elävien, eronneiden ja leskien. Terveys ja toimintakyky vaihtelevat myös alueittain, mutta eri osoittimien alue-erot ovat erilaisia. Etelä-Suomessa sekä edullinen että epäedullinen terveyskäyttäytyminen ovat yleisiä, ja Itä-Suomessa sairastuvuus on edelleen yleisempää kuin muualla.

Toimittaja
Leena Huovila

Julkaisu

Arpo Aromaa ja Seppo Koskinen (toim.): Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000
-tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitos, terveyden ja toimintakyvyn osasto. Helsinki 2002, 148 s. + liitteet, ISBN 951-740-262-7, ISSN 0359-3576
Tilaukset: Kansanterveyslaitos, Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki, puh. (09) 47 411, faksi (09) 4744 8408

Arpo Aromaa, Seppo Koskinen (ed.). Health and functional capasity in Finland. Baseline Results of health 2000. Health Examination Survey. KTL-National Public Health Institute, Finland. Department of Health and Functional Capasity. Helsinki 2004. ISBN 951-740-299-6 (print. ISBN 951-740-300-6 (pdf), ISSN 0359-3576.

Health and Functional Capacity of the Finnish Population

8.12.2004

The Health 2000 Survey was carried out in 2000–2001 on a sample of 8 028 people representative of the population of Finland in the age group of 30 years and over. 88% of the subjects were interviewed, 80% underwent a comprehensive health examination and 5% had a brief examination at home. Two-thirds of the working-age subjects, and one-third of those aged 65 and over, rated their health as good or fairly good. 44% of subjects aged 30–64 and 82% of those aged 65 and over had at least one longstanding illness. In comparison with data collected 20 years earlier in the Mini-Finland Survey, the self-rated health of the population had improved. The prevalence of coronary heart disease, many significant musculoskeletal diseases, edentulousness and caries had decreased. Mental health problems were as common as 20 years earlier. Increases were recorded in the proportion of overweight people, in smoking among women and in alcohol consumption, whereas the prevalence most other health risk factors had decreased. Self-rated work capacity had improved, especially in men. Functional capacity of the elderly had markedly improved, except in the oldest age group of 85 years and over. Level of education was strongly and consistently associated with nearly all indicators of health and functional capacity.
Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaKansanterveyslaitos
 • ToteuttajaKansanterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Arpo Aromaa
  (09) 4744 8770
  (09) 4744 8760
 • Toteutusaika
 • 1.2.2000 - 1.6.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.5.2000
  168 187.93 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 275 634.79 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.11.2002

Aiheluokitus