100301 Tutkimus

Puutavarapeitteiden turvallisuus ahtaustyössä

Suomessa on vuosia käyty keskustelua ahtaajien, peitevalmistajien sekä työsuojeluviranomaisten kesken puutavarapeitteiden turvallisuudesta; lähinnä niiden liukkaudesta. Tietyt työvaiheet ahtauksessa vaativat sahatavaranippujen päällä kävelyä, jolloin varsinkin talviolosuhteissa eräät peitteet ovat osoittautuneet vaarallisen liukkaiksi. Pitoa on parannettu mm. käyttämällä nastoitettuja tai piikeillä varustettuja jalkineita, jotka kuitenkin vahingoittavat suojattavana olevaa tuotetta. Ongelmana on ollut myös liukkaiden nippujen luistaminen trukkikuljetusten aikana. Hankkeen tavoitteena on vakavien liukastumis- ja putoamistapaturmien ehkäisy puutavaranippujen ahtaustyössä. Siihen pyritään kehittämällä peitteiden liukkauden luokitteluun sopiva mittausmenetelmä ja määrittämällä turvallisen työskentelyn vaatimat raja-arvot. Kehittämistyön taustaksi selvitetään peitteiden käyttöön liittyvät riskit sekä tapaturmiin johtaneet tekijät ja olosuhteet mm. tapaturmaselostusrekisteriä käyttäen. Aineistoa täydennetään haastatteluilla, havainnoimalla työtilanteita sekä kävelykokeilla. Tutkimuksen toisessa vaiheessa keskitytään mittauslaitteen kehittämiseen tapaturma-aineistoa ja kävelykokeiden tuloksia hyödyntäen. Aineisto on välttämätön erityisesti todennettaessa, että laitteen mittaamat suureet kuvaavat todellisuudessa havaittuja tapaturma- ja riskitekijöitä. Hanke päättyy vuonna 2001 ja tiivistelmä sen tuloksista lähetet. yhteistyötahoille ja alan merkittävimmille yrityksille.

Hankkeen vastuuhenkilö
CARITA ASCHAN

4.4.2002

Puutavarapeitteillä tarkoitetaan keveitä peitteitä, joilla suojataan saha-, lauta- ja muut puutavaraniput lähinnä sateen, lumen ja auringon haitoilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Ahtaajat, työsuojeluviranomaiset ja kuormapeitevalmistajat ovat vuodesta 1976 keskustelleet peitteiden turvallisuusriskeistä, lähinnä liukkaudesta.Ahtauksen tietyt työvaiheet vaativat tavaranippujen päällä kävelyä; varsinkin talvella eräät peitteet ovat osoittautuneet vaarallisen liukkaiksi. Yleinen tapaturmatyyppi liukastumisen, kaatumisen ja putoamisen lisäksi on sellainen, jossa työntekijä astuu peitteen kattaman aukon päälle.Liukastumisen estämiseksi on käytetty muun muassa liukuesteitä tai nastoilla varustettuja jalkineita, jotka saattavat kuitenkin vahingoittaa suojattavana olevaa puutavaraa.Tutkimuksen tapaturmaselvityksen ja haastattelujen perusteella kävi ilmi, että puutavarapeitteillä sattuneet tapaturmat aiheuttavat runsaasti sairauspoissaoloja. Hankkeessa kehitettiin liukkautta arvioiva mittausmenetelmä, jonka tutkittiin markkinoilla olevien puutavarapeitteiden turvallisuutta. Tulokset paljastivat, että satamissa ja sahoilla on käytössä peitteitä, joiden kitkaominaisuudet poikkeavat suuresti toisistaan. Tutkijat suosittelevat, että peitteiden kitka-arvoihin tulisi hankintahetkellä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota työturvallisuuden lisäämiseksi: mitatun kitkakertoimen arvo tulisi Työterveyslaitoksen luokituksen mukaan ”erittäin pitävä” (kitkakerroin vähintään 0,30). Raportti sisältää ohjeluonnokset satamiin ja sahoille puutavarapeitteillä työskentelyn turvallisuuden lisäämiseksi.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • CARITA ASCHAN
  (09) 4747 2776
  (09) 4747 2805
 • Toteutusaika
 • 1.1.2001 - 31.12.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.10.2000
  38 683.22 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 95 867.11 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.12.2001

Aiheluokitus