101266 Kehittämisavustus

Väkivalta- ja uhkatilanteen ehkäisy ja hallinta Alkon myymälöissä

Alkon myymälöissä väkivalta- ja uhkatilanteiden riskiä lisäävät humalaisten ym. päihteiden käyttäjien kohtaaminen, rahan ja alkoholijuomien käsittely sekä kontrollointi- ja valvontatehtävät. Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöstön turvallisuutta myymälässä asiakastaholta tulevan väkivallan suhteen. Sovellettavan KAURIS-menetelmän on kehittänyt Työterveyslaitoksen Työturvallisuusosasto työväkivallan ehkäisyyn ja hallintaan. Hankkeessa on mukana 12 Alkon myymälää jaettuna kahteen ryhmään. Ryhmässä I sovelletaan KAURIS-menetelmää ulkopuolisen asiantuntijan tuella ja ryhmässä II sovelletaan menetelmää omatoimisesti. Menetelmän avulla kartoitetaan väkivalta- ja uhkatilanteiden yleisyys ja vakavuus kohteissa sekä varautumistaso näiden tilanteiden varalle. Kerättävän tietoaineiston avulla suunnitellaan myymälöissä tarvittavat toimenpiteet ja toteutetaan ne. Turvallisuuden kehitystyöhön osallistuu kussakin myymälässä hanketta varten kootun työryhmän ohella myymälän koko henkilöstö. Hankkeen avulla selviää, miten KAURIS-menetelmää tulee soveltaa myymälätasolla parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Alko Oy:n ohella myös muiden työpaikkojen kehittämishankkeissa luotaessa turvallisia ja toimintavarmoja työskentely- ja asiointiympäristöjä. Hanke alkoi 1.6.2001 ja loppuraportti valmistuu 1.9.2002. Yhteistyökumppanina toimii Työterveyslaitoksen Työturvallisuusosasto.

Hankkeen vastuuhenkilö
Keijo Tuusa

26.6.2003

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa Alkossa työskentelevän myymälähenkilöstön turvallisuutta asiakkaiden taholta tulevan väkivallan suhteen. Tarvittavaa tietopohjaa turvallisuuden kehittämiselle Alko Oy:ssä hankittiin toteuttamalla kehittämisprosessi KAURIS –menetelmän avulla 12 mukaan valitussa myymälässä eri puolilla maata. Tavoitteena oli tuottaa myös uutta tietoa siitä, miten KAURIS –menetelmää voidaan tehokkaimmin käyttää hyödyksi käytännössä.KAURIS on Työterveyslaitoksen työturvallisuusosaston kehittämä menetelmä työpaikkojen avuksi työväkivallan ehkäisyyn ja hallintaan. KAURIS auttaa kartoittamaan ja arvioimaan työpaikkakohtaisesti väkivaltariskit ja varautumistason sekä käynnistämään turvallisuuden kehittämisen kunkin työpaikan omien tavoitteiden pohjalta. Monipuolinen keinovalikoima kattaa niin työympäristön ja tekniset turvajärjestelmät kuin myös toimintatavat, ohjeet ja koulutuksen.Osallistuva henkilöstö jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän päälliköille ja KAURIS –ryhmässä toimiville henkilökunnan edustajille järjestettiin yhteinen aloituspalaveri. Tilaisuudessa kerrottiin hankkeesta ja jokainen myymälä sai käyttöönsä KAURIS –opaskirjan. Ulkopuoliset asiantuntijat kävivät myymälöissä noin kuukauden välein kaikkiaan kolme kertaa.

Toisen ryhmän myymälöiden myymäläpäälliköille lähetettiin KAURIS opaskirja ja ohjeet kehittämisprosessin toteuttamiseksi, muta myymälöihin ei tehty käyntejä.KAURIS –menetelmä soveltui hyvin kehittämisen välineeksi Alkon myymälöissä. Molempien ryhmien myymälöissä näytettiin saadun jotakin aikaan. Myymälöille annettavalla ulkopuolisella tuella voitiin selvästi tehostaa ja varmistaa kehittämisprosessin etenemistä ja samalla vaikuttaa myös sisällöllisiin asioihin. Asiantuntija-apua saaneista myymälöistä jatkoivat kaikki hankkeen loppuun, mutta omatoimisesti toimineista myymälöistä yksi lopetti kesken. Tehdyssä kyselyssä selvisikin, että omatoimisessa ryhmässä olisi kaivattu koulutukseen enemmän ohjausta. Myös henkilöstön oma toiminta näytti tukea saaneessa ryhmässä olleen jonkin verran aktiivisempaa ja toteutetut toimenpiteet vaikuttivat monipuolisemmilta. Ongelmia ja riskejä tunnistettiin asiantuntija-apua saaneessa ryhmässä aktiivisemmin ja heillä oli hiukan enemmän myös toteutettuja tai vireillä olevia toimenpiteitä. Turvallisuus ja sujuva työskentely eivät näyttäneet olevan ristiriidassa keskenään. Kyselyssä tuli esille myönteisenä vaikutuksena asiakaspalvelun nopeutuminen ja työmukavuus.Hankkeen loppuvaiheessa tehdyssä kyselyssä vastaajat arvioivat turvallisuutta parantaviksi asioiksi muun muassa seuraavia seikkoja: kassalta on poistettava vaaralliset esineet, hälytysjärjestelmää on parannettava, uuden kulkureitin käyttö saavuttaessa tai poistuttaessa, rahankäsittelytapojen kehittäminen, hälytysporttien ja kameroiden asentaminen, pituusteipin hankinta tuntomerkkien ottamista varten, hälytyspainikkeet, ovisilmät ja lukitus.Tässä hankkeessa saatuja kokemuksia KAURIS –menetelmän tehokkaasta soveltamisesta voidaan käyttää hyväksi muissa yrityksissä. Rohkaiseva havainto tässä hankkeessa oli, että tuloksia on mahdollista saada aikaan myös omatoimisesti, joskin tukea kannattaa harkita etenkin silloin, kun se on suhteellisen helposti järjestettävissä.

Toimittaja
Ritva Reinboth

Hanketiedot

 • HakijaAlko Oy
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Keijo Tuusa
  (09) 576 576
  (09) 5765 5386
 • Toteutusaika
 • - 1.9.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.5.2001
  15 977.85 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 31 955.7 euroa
 • Tulokset valmistuneet 23.5.2003

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • KAURIS , ehkäisy , prevention , uhkatilanteet , väkivalta , violence