101455 Kehittämisavustus

Meca mallitehdas

Hankkeen tavoitteena on laajentaa ja kehittää yrityksen toimintaa ja kehittää osaamista uusiin vaatimuksiin. Kehittämisen kohteena on tehtaan verkostomainen toimintamalli, työympäristö ja työn sisältö. Tavoitteena on luoda tehokas layout malli, jossa on otettu huomioon työturvallisuus, ergonomia ja tuottavuus. Organisaatio ja toimintatapa muutetaan prosessimaiseksi ja uusi toimintatapa opetellaan. Muodostetaan työpaikka, jossa toteutuu ns. hyvän työn periaate.

Hankkeen vastuuhenkilö
Keijo Anttila

MECANOVA OY TRIMMASI ITSENSÄ KANSAINVÄLISEN TASON TOIMIJAKSI

7.6.2005

Elektroniikkateollisuuden alihankintayritys Mecanova Oy kehitti ja laajensi toimintaansa vuosina 2001–2004 Työsuojelurahaston rahoittamalla kehittämishankkeella. Hankkeen aikana yritys pääsi tavoitteensa mukaisesti muutamien suurten kansainvälisten toimijoiden yhteistyökumppaniksi ja järjestelmätoimittajaksi.

Uuden liiketoiminnan käyttöönotto ja uuden toimintakulttuurin luominen onnistuivat, koska yrityskulttuuri oli jo lähtövaiheessa vastaanottavainen, ja johdon ja henkilöstön välinen luottamus säilyivät koko hankkeen ajan.

Alan tuotannon ulkoistaminen ajoi uudistuksiin


Mecanova oli toiminut yli 10 vuotta elektroniikkateollisuuden ohutlevyosien alihankkijana. Alan kehitys johti 1990-luvun lopussa suuriin tuotannon ulkoistuksiin. Ulkoistetun tuotannon ottivat vastaan kotimaiset tai ulkomaiset järjestelmätoimittajat. Mecanovan kaltaisilla alihankkijoilla oli vaarana pudota toimitusketjussa alaspäin entistä kovemmin kilpaillulle alueelle.

Yrityksen toimitilat eivät vastanneet toiminnan ja työturvallisuuden vaatimuksia. Yrityksen organisoitumista ja toimintatapaa haluttiin kehittää siten, että henkilöstön työtyytyväisyys ja toiminnan tehokkuus lisääntyvät.

Mecanovan päätavoitteena oli kehittyä hankkeen aikana kansainvälisten elektroniikkayritysten järjestelmätoimittajaksi. Toiminta haluttiin laajentaa elektro/mekaaniseen kokoonpanoon. Hankkeen aikana oli tarkoitus suunnitella ja käynnistää kokoonpanotehdas. Henkilöstön lisääminen ja uuden toimintatavan luominen edellyttivät osaamisen laajentamista uudelle järjestelmätoimittajien liiketoiminta-alueelle.

Työympäristön kehittämisen tavoitteina olivat vanhan tehtaan toiminnan selkeyttäminen uudella layout-järjestelyllä, yksittäisten työpaikkojen ergonomian kehittäminen, tarkkaan kokoonpanotyöhön tarvittavan valaistuksen kehittäminen ja uusien tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto.

Henkilöstö sitoutettiin kehittämiseen


Hanke käynnistettiin yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tarpeesta oli jo aiemmin keskusteltu strategisen suunnittelun ja johtoryhmätyön aikana.

Hankkeen toteuttamiseksi muodostettiin ohjausryhmä, jossa olivat yrityksen johto, henkilöstön edustajat ja asiantuntijat. Hanke toteutettiin neljänä osahankkeena.

Ensimmäisenä etenemisvaiheena oli saada yrityksen henkilöstö mukaan hankkeeseen. Menetelminä käytettiin haastatteluja, keskusteluja, osallistavaa tavoitteiden ja hankkeiden suunnittelua, säännöllistä hankkeen tilanteen läpikäyntiä sekä osallistumista varsinaiseen hanketyöhön.

Yhteistoiminta hankkeissa ja laaja tiedottaminen vahvistivat henkilöstön sitoutumista muutokseen. Henkilöstö koko muutoksen ja siihen liittyvän kouluttamisen mahdollisuutena kehittää omaa osaamistaan.

Työtyytyväisyyden ja yrityskulttuurin lähtötila määritettiin ja niiden kehittymistä seurattiin hankkeen aikana.

Volyymituotanto omaksi tuotevirraksi


Uuden, asiakasta lyhyellä toimitusajalla palvelevan kokoonpanotehtaan toiminta edellyttää häiriötöntä materiaalin ylävirran toimintaa. Ylävirran analysoinnissa ja suunnittelussa käytettiin tuotteiden arvoon ja sarjasuuruuteen, työvaiheistukseen, automatisoitavuuteen ja toimittajaverkon hallintaan perustuvia menetelmiä.

Helposti automatisoitava volyymituotanto tuli voida erottaa helposti ohjattavaksi tuotevirraksi. Yksittäiskappaleet ja pienerät tulevat toimittajaverkosta tai niitä varten erikseen suunnitellusta tuotantojärjestelmästä.

Kokoonpanotehdas suunniteltiin ja käynnistettiin huolella


Kokoonpanotehtaan käynnistys aloitettiin suunnittelemalla pilot-linja. Kun pilot-hankkeen aikana yritykseen kertyi omaa kokoonpano-osaamista, voitiin edetä varsinaisen tehtaan rakentamiseen ja kokoonpanon jatkuvaan kehittämiseen. Kokoonpano-osaamisen perustiedot Mecanova hankki rekrytoinneilla, ostamalla osaamista suunnittelutoimistoilta, käyttämällä insinöörityöntekijöitä ja kouluttamalla omaa henkilöstöään.

Linjan ja tehtaan suunnittelussa ja käynnistämisessä käytettiin useimpia kokoonpanon ja layout-suunnittelun menetelmiä, simulointeja ja tuotantoteorioita. Ohjauksessa päästiin alkuvaiheen jälkeen imuohjaukseen. Työn rasittavuutta vähennettiin ja työturvallisuutta kehitettiin lukuisin eri menetelmin.

Linjojen toimintaa on kehitetty edelleen käyttämällä havainnointi- ja aikatutkimuksen menetelmiä edellisten lisäksi.

Tavoitteet saavutettiin hyvin


Mecanova saavutti hankkeen aikana päätavoitteensa päästä ja pysyä muutamien suurten kansainvälisten toimijoiden yhteistyökumppanina ja järjestelmätoimittajana.

Liikevaihto moninkertaistui lähtötilanteeseen verrattuna. Henkilöstön määrä kasvoi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Alun perin heikko tuottavuus kohosi hyvälle tasolle. Henkilöstön työtyytyväisyys, työolot ja työturvallisuus parantuivat entisestään. Samoin henkilöstön halukkuus ja mahdollisuudet kehittää toimintaa kehittyivät alkutilanteeseen nähden.

Siirtyminen lyhyessä ajassa kokonaan uuteen liiketoimintaan ja samalla uuden toimintakulttuurin luominen kuormittavat ihmisiä henkisesti. Muutos onnistuu, jos yrityskulttuuri on jo lähtövaiheessa vastaanottavainen, ja johdon ja henkilöstön välinen luottamus säilyy koko hankkeen ajan. Onnistunut muutos vahvistaa henkilöstön itseluottamusta ja lisää samalla työssä jaksamista.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaMecanova Oy
 • ToteuttajaJohtamistaidon Opisto JTO
 • Lisätietoja
 • Keijo Anttila
  (08) 443 9800
  (08) 443 9820
 • Toteutusaika
 • - 1.12.2003
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.12.2001
  62 565.91 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 145 818.93 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.1.2005

Aiheluokitus