103097 Tutkimus

Nivelsairaudet ja -oireet kosteusvaurioituneilla työpaikoilla - jatko- ja seurantatutkimus

Reumasairauksien ryvästymiä on kuvattu seitsemällä kosteusvauriotyöpaikalla (n=477), joissa oli altistusta toksisille homeille, aktionobakteereille ja atyyppisille mykobakteereille sekä viemärikaasuille. Niveloireisilla ja reumasairailla havaittiin merkitsevä lymfosyyttien aktivaatio. Jatkossa seurataan kolmea osa-aineistoa ja kuvataan kahdeksan uutta oire- ja tautiryvästä. Ympäristönäytteistä määritetään uusilla menetelmillä homeita, aktinobakteereita ja atyyppisiä mykobakteereita. Lymfosyyttien ohella tutkitaan proinflammatorisia sytokiineja.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tuula Putus

NIVELSAIRAUS UHKAA HOMERAKENNUSTEN VÄKEÄ

10.1.2007Kansanterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että pitkään jatkunut altistuminen kosteusvaurioituneessa rakennuksessa lisää nivelsairauksien riskiä. Altistuminen todennäköisesti myrkkyjä tuottaville homeille ja bakteereille lisää niin ikään uhkaa sairastua nivelsairauteen. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Riskiä lisäsivät myös työ rakennuksen pohjakerroksessa, omassa työtilassa havaittu viemärin haju sekä naissukupuoli ja tupakointi.

Tutkijat päättelevät, että kosteusvaurioiden ripeä ja perusteellinen korjaaminen on perusteltua vakavien terveyshaittojen estämiseksi. Nivelsairauden tai muun autoimmuunitaudin puhkeamisen jälkeen altistuksen loppuminen ei näet enää palauta terveyttä ennalleen.

Tässä esitelty hanke jatkaa tutkimus- ja kehityshanketta Terveyskeskuksen henkilökunnan altistuminen kosteusvauriotalossa, niveloireet ja reumasairaudet (TSR 100354).

Kosteusvaurioista runsaasti kudosoireita ja -sairauksia


Kosteusvaurioituneissa rakennuksissa mikrobit, homeet, hiivat, bakteerit, sädesienet, atyyppiset mykobakteerit ja alkueläimet sekä materiaaleista haihtuvat kemialliset yhdisteet altistavat ihmisiä. Kosteusvaurioituneilla työpaikoilla syntyy monia terveyshaittoja, joiden aiheuttajat ja syntymekanismit tunnetaan huonosti.

Vain pieni osa terveyshaitoista syntyy allergiamekanismeilla, joita voi todeta herkistymistä mittaavilla testeillä ja altistuskokeilla.
Suuri osa oireista ja sairauksista johtuu kuitenkin kudosten ärsytyksestä ja tulehduksista.

Hengitystieoireiden ja -sairauksien lisäksi yleisoireet ja neurologiset oireet ovat yleisiä. Altistuvissa työntekijöissä on havaittu lisäksi epätavallisen paljon harvinaisia sairauksia, kuten nivelreumaa ja muita autoimmuunimekanismilla syntyviä sairauksia.

Homerakennuksissa moninkertaisesti niveloireita ja -sairauksia


Kansanterveyslaitos tutki yhtätoista työpaikkaa. Vastanneissa oli henkilöstöä muun muassa yliopistollisesta sairaalasta, terveyskeskuksista ja pankeista.

Tutkimus kuvaa 4 100 työntekijän niveloireryvästen mikrobiologista ja kemiallista altistusta, oirekuvaa, immunologisia vasteita ja kliinistä ennustetta seuranta-aikana ja korjausten jälkeen. Näiden rakennusten korjauksissa on todettu homeita, joista esimerkiksi Fusarium-home voi tuottaa myrkkyjä.

Lisäksi altisteina on ollut aktinomykeettejä, atyyppisiä mykobakteereita ja kemiallisista altisteista muovimattojen hajoamistuotteita. Kohteita yhdistää vaurioiden pitkä vaikutusaika, maaperäkosteuden tai viemärivesien pääsy rakenteisiin ja viemärikaasujen pääsy sisäilmaan.

Tutkituissa kohteissa niveloireisia oli kaksi, kolme kertaa enemmän kuin vertailujoukossa. Nivelreumaa ja muita autoimmuunisairauksia oli 2–10-kertaisesti muuhun väestöön verrattuna. Lisäksi eräissä kohteissa havaittiin 2–4 kertaa enemmän kilpirauhassairauksia kuin väestössä keskimäärin ja joitakin harvinaisia autoimmuunisairaustapauksia.

Remontti vähensi hengitystieoireita, mutta niveloireet jäivät


Tutkituista 11 kohteesta kahdeksaa seurattiin oirekyselyllä tai kliinisellä tutkimuksella. Tutkimuksessa todetaan, että työpaikkojen korjauksen jälkeen hengitystieoireet vähenivät, mutta niveloireet jatkuivat. Todettujen autoimmuunisairauksien taudinkuvakaan ei olennaisesti parantunut, vaikka enää ei altistuttu kosteusvaurioille.

Joissakin kohteissa töitä tehneissä todettiin jonkin verran astmaa. Allergiatutkimuksissa havaittiin eräissä kohteissa tavallista enemmän homeille ja varastopunkeille herkistyneitä tutkittavia.

Niveloireilu, reumasairaudet ja toisaalta allergiasairaudet eivät liittyneet toisiinsa, mutta autoimmuunisairaus ei myöskään suojannut allergiasairaudelta tai testissä todetulta herkistymiseltä. Soluvälitteinen puolustus oli monilla tutkituilla aktivoitunut.

Tutkia pitäisi myös ravinnon ja ammatin vaikutuksia


Alan kirjallisuudessa on kuvattu nivelsairauksien ryvästymiä maantieteellisesti rajatusti oloissa, jolloin ravinnossa on esiintynyt myrkkyjä tuottavia homeita. Kyseessä ovat samat homesuvut, joita kosteusvaurioituneissakin rakennuksissa on esiintynyt, esimerkiksi Fusarium-home.

Muissa maissa on havaittu reumasairauksien olevan yleisempiä ammateissa, joissa altistutaan homeille ja orgaanisille pölyille. Tässä tutkimuksessa ei havaittu eroja ammattien välillä. Yhtä kohdetta lukuun ottamatta kaikki tutkitut työpaikat edustivat naisvaltaisia palvelualoja.

Tutkimusryhmä suosittelee lisäselvityksiä erityisesti miesvaltaisilla aloilla.

Lisätietoja homealtistuksen ja nivelvasteiden vaikutusmekanismeista voisi saada eläinkokeilla ja soluviljelytutkimuksilla.

Ravintotekijöiden osuutta ei tässä tutkimuksessa selvitetty. Tutkijoiden mielestä ravintotekijöiden osuutta, erityisesti mykotoksiinien saantia ravinnosta tulisi kuitenkin selvittää. Ravintotekijät todennäköisesti ylläpitävät ja pahentavat kosteusvauriorakennuksissa altistuneiden oireita.

Tutkijat ahkeroineet artikkeleita


Hankkeessa on julkaistu seuraavat artikkelit ja abstraktit:

Husman T. Sisäilmapoliklinikka Kuopion yliopistollisessa sairaalassa – yhteistoimintamallin ja potilasaineiston esittely. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistys ry, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio SYI raportti 11, 1998, s. 49–53.

Husman T, Iivanainen E, Rautiala S, Tuomainen A. Two unusual clusters of joint symptoms associated with sewer gases, mold exposure and atypical mycobacteria. Indoor Air 2002. The Ninth International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Monterey California USA 29.6.–7.7.2002.

Myllykangas-Luosujärvi R, Husman T, Pietikäinen M, Seuri M, Aho K. A cluster of various rheumatic diseases in a damp building. Scandinavian Congress of Rheumatology Turku Finland, 7.–10. Sept 2000, Scand J Rheumatol Suppl 114.

Myllykangas-Luosujärvi R, Husman T et al. Reumatautien ryvästymä toimistokiinteistössä. Seminaari: Suomalaisia kosteusvauriorakennuksia 27.11.2000 Helsinki.

Myllykangas-Luosujärvi R, Husman T et al. Niveloireet ja merkit immunologisesta aktivaatiosta terveysasemalla. Seminaari: Suomalaisia kosteusvauriorakennuksia 27.11.2000 Helsinki.

Myllykangas-Luosujärvi R, Husman T, Seuri M, Korhonen R, Pietikäinen M, Pollari P, Miihkinen A, Hirvonen M-R, Aho K. Two clusters of different rheumatic diseases in moisture damaged buildings. Proceedings of the second Finnish-Danish Workshop on Moulds in Buildings 15.–16. May 2001, Kuopio, Finland, s. 47.

Myllykangas-Luosujärvi R, Seuri M, Husman T, Korhonen R, Pakkala K, Aho K. A cluster of inflammatory rheumatic diseases in a moisture-damaged office. Clin Exp Rheumatol 20: 833–836, 2002.

Luosujärvi R, Husman T, Seuri M, Pietikäinen M, Pollari P, Pelkonen J, Hujakka H, Kaipiainen-Seppänen O, Aho K. Joint symptoms and diseases associated with moisture damage in a health care center. Clinical Rheumatology 22; 381-5, 2003.

Seuri M, Myllykangas-Luosujärvi R, Husman T, Nevalainen A. Inflammatory rheumatic diseases and mouldy buildings B possible causal mechamisms? Indoor Air 2002. The Ninth International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Monterey California USA 29.6.–7.7.2002, 76–80.

Husman T, Iivanainen E, Rautiala S, Tuomainen A. Two unusual clusters of joint symptoms associated with sewer gases, mold exposure and atypical mycobacteria. Humid Buildings Workshop, Institute of Environmental Medicine, University of Gothenburg, 2002.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaKansanterveyslaitos, ympäristöterveyden osasto
 • ToteuttajaKansanterveyslaitos, ympäristöterveyden osasto
 • Lisätietoja
 • Tuula Putus
  (017) 201 211
  (017) 201 265
 • Toteutusaika
 • 1.1.2003 - 1.12.2005
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.4.2003
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 163 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 13.12.2006

Aiheluokitus