103267 Stipendi

16th International Symposium on Night and Shiftwork 18. - 21.11.2003, Brasilia

*

Hankkeen vastuuhenkilö
Timo Anttila

25.2.2004

Hakija osallistui tieteelliseen konferenssiin 16th International Symposium on Night and Shiftwork, joka järjestettiin 18.–21.11.2003 Santosissa, Brasiliassa. Konferenssin järjestää joka toinen vuosi työterveysalan tärkeimmän kansainvälisen järjestön – International Commission on Occupational Health – tieteellinen komissio.Konferenssin tavoitteena on päivittää sekä jakaa yö- ja vuorotyötutkimuksen tuottamaa tietoutta ja samalla tarkastella uusia työajan organisoinnin muotoja. Nyt pääteemaksi oli valittu työaika ja oikeudenmukaisuus (equity and working time), jolla viitattiin työajan merkitykseen sekä elämänlaadun että sosiaalisen tasa-arvon kannalta. Työntekijöiden kasvava sosiaalinen eriarvoisuus sekä maiden sisällä että eri maiden välillä on otettava huomioon työaikaa organisoitaessa.Konferenssin tieteelliset esitelmät oli jaettu seuraavien aihekokonaisuuksien alle:1) Uusien työnteon muotojen terveysvaikutukset

2) Monimuotoisuus ja oikeudenmukaisuus: biologiset ja sosiaaliset erot

3) Työajan moniulotteiset näkökulmat liittyen terveyteen ja hyvinvointiin

4) Turvallisen työympäristön rakentaminen.Hakija esitteli konferenssissa Tietotyön työajat, uudet työkulttuurit, työaika ja perhe –tutkimushankkeen tuloksia. Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmä teki hankkeessa yhteistyötä Työterveyslaitoksen tukijoiden kanssa. Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto (Työsuojelurahaston hanke numero 100087). Tutkimuksen perusteella julkaistaan maaliskuussa 2004 kirja (Raija Julkunen, Jouko Nätti & Timo Anttila: Aikanyrjähdys. Keskiluokka tietotyön puristuksessa. Vastapaino 2004).Tuloksia esiteltiin posterissa, jonka nimi oli Knowledge-intensive work, working time and well-being. Kirjoittajat olivat hakijan lisäksi Jouko Nätti, Irja Kandolin ja Mikko Härmä.Posteri käsitteli tietotyön tekijöiden työaikojen (viikkotyöajan pituus, intensiteetti, autonomia) ja hyvinvoinnin (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) välisiä yhteyksiä.Tutkimus kohdistui suomalaisiin työssäkäyviin korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin 25–64-vuotiaisiin henkilöihin. Tulosten mukaan tietotyössä erityisesti työ(aja)n intensiteetti (aikapaine) on yhteydessä koetun hyvinvoinnin aspekteihin: univajeeseen, työstä irrottautumisen vaikeuksiin ja sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmiin. Myös työajan pituus ennustaa työstä irrottautumisen vaikeuksia sekä työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia. On vielä huomattava, että pitkän työajan ja korkean aikapaineen yhdistelmä vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointiin.Posteriin tiivistetyt tulokset julkaistaan myöhemmin tieteellisenä artikkelina.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaAnttila Timo
 • Lisätietoja
 • Timo Anttila
  (014) 260 3128
 • Toteutusaika
 • 15.11.2003 - 1.12.2003
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.5.2003
  800 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 292 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.2.2004