103287 Kehittämisavustus

Sähkölaitoksen turvallisuuden hallinnan kehittäminen

Tampereen Sähkölaitos on osa Tampereen kaupunkikonsernia. Sähkölaitoksen palveluksessa on noin 540 henkilöä. Lisäksi sähkölaitos käyttää mm. rakennus- ja kunnossapitotöissä kaupungin muiden yksiköiden työntekijöitä sekä ulkopuolisia urakoitsijoita. Sähkölaitoksen roolit työturvallisuusmielessä ovat moninaiset. Sähkölaitos voi toimia mm. tilaajana, rakennuttajana, suunnittelijana, päätoteuttajana, urakoitsijana, toimittajana tai aliurakoitsijana. Jokaiseen rooliin kuuluvat omat vastuut ja tehtävät turvallisuus-asioissa. Sähkölaitos on kaupunkikonsernissa sisäinen konserni, joka muodostuu organisatorisesti 7:stä eri toiminnosta, jotka ovat toiminnalisesti erilaisia ja varsin itsenäisiä. Sähkölaitoksella on erilaisia työmaita; kiinteitä kuten voimalaitokset sekä projektiluontoisia kuten kaukolämpö-työmaat tai asennus- ja huoltokohteet. Työkohteet voivat olla myös yleisen liikenteen keskuudessa, talonrakennus-työmailla tai teollisuudessa. Hankkeen tavoitteena on laatia turvallisuuden hallinnan malli, joka kattaa sähkölaitoksen kaikki toiminnot ja yksiköt. Toisena tavoitteena on liittää turvallisuuden hallinta selkeäksi osaksi johtamista, suunnittelua ja muuta toimintaa. Hanke toteutetaan Tampereen Sähkölaitoksen ja VTT Tuotteet ja tuotanto-yksikön yhteistyönä. Hanke jakaantuu kolmeen osaan: 1) Turvallisuuden hallinnan pilotti Energiantuotannossa. 2)Yleisen turvallisuudenhallinnan mallin laatiminen. 3) Mallin soveltaminen ja käyttöönoton ohjaus muissa toiminnoissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Markku Ahonen

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSELLE TURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

20.4.2004

Tampereen Sähkölaitos laati yhdessä VTT Tuotteet ja tuotannon kanssa järjestelmän energiantuotannon turvallisuuden hallintaan. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta.

Turvallisuusasiat yhdistettiin sähkölaitoksen ympäristöjärjestelmään ja koottiin samaan käsikirjaan. Käsikirjassa määritetään turvallisuusvastuut ja -tehtävät sekä esitellään työ- ja turvallisuusohjeiden rakenne ja hierarkia.

Hankkeessa luotiin voimalaitokselle menetelmäkuvauksia käyttötilanteen sekä seisokkien ja rakennushankkeiden turvallisuuden hallintaan. Myös yleisistä turvallisuustehtävistä laadittiin menetelmäkuvaus. Lisäksi laadittiin alemman tasoisia ohjeita ja apuvälineitä turvallisuustehtävien hoitamiseen.

Kehittämistuloksia hyödynnetään Tampereen Sähkölaitoksen omana työnä osana normaalia toiminnan kehittämistä. Hankkeen kulkua ja tuloksia on esitelty työsuojeluvaltuutetuille sekä henkilöstölle sähkölaitoksen sisäisissä kokouksissa. Tuloksista järjestetään tiedotustilaisuus ja niistä kerrotaan henkilöstölehdessä. Sähkölaitoksen muissa yksiköissä järjestetään koulutusta yksiköiden oman kehitystyön käynnistämiseksi.

Huomio yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallintaan


Kehittämishankkeen taustalla oli tietoisuus siitä, että yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallintaa on kehitettävä.

Tampereen Sähkölaitos on osa Tampereen kaupunkikonsernia. Sähkölaitoksen palveluksessa on omaa väkeä yhteensä noin 540 henkilöä. Lisäksi sähkölaitos käyttää muun muassa rakennus- ja kunnossapitotöissä kaupungin muiden yksiköiden työntekijöitä ja ulkopuolisia urakoitsijoita. Sähkölaitoksella on myös lukuisia kesätyöntekijöitä.

Hankkeen pilottikohteena oli energiantuotanto, joka jakaantuu voimalaitoskäyttöön, kunnossapitoon ja tuotannon kehitykseen. Kunnossapidon yksiköt ovat varasto, suunnittelu, konekunnossapito ja sähkökunnossapito. Voimalaitoskäyttö jakaantuu Lielahden ja Naistenlahden voimalaitoksiin.

Sähkölaitoksen rooli työturvallisuusasioissa on moninainen. Sähkölaitos voi toimia muun muassa tilaajana, rakennuttajana, suunnittelijana, päätoteuttajana, urakoitsijana, toimittajana tai aliurakoitsijana. Kaikkiin näihin rooleihin kuuluvat omat turvallisuusvastuut ja -tehtävät.

Sähkölaitoksen uuden organisaation myötä on syntynyt työpaikkoja, joissa toimii sähkölaitoksen eri yksiköitä oman työnjohdon valvonnassa ja ohjauksessa. Esimerkiksi voimalaitoksissa käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö toimii omina yksiköinään.

Sähkölaitoksella on myös erilaisia työpaikkoja: kiinteitä työpaikkoja kuten voimalaitos ja projektiluontoisia kuten kaukolämpötyömaat tai asennus- ja huoltokohteet. Työkohteet voivat olla yleisen liikenteen seassa, talonrakennustyömailla tai teollisuudessa.

Työkohteissa voi samanaikaisesti työskennellä muitakin kuin kaupungin omia yksiköitä. Esimerkiksi katualueella on eri teleoperaattorien johtoja, joita voidaan korjata tai asentaa. On tärkeää sopia, kuka koordinoi hankkeita ja vastaa eri töiden ja työvaiheiden yhteensovituksesta niin, ettei eri osapuolten työskentelyn turvallisuus vaarannu tai ettei yleiselle liikenteelle aiheuteta kohtuuttomasti haittaa tai vaaraa.

Tilaajana ja rakennuttajana toimiessaan sähkölaitoksen on varmistettava, ettei työturvallisuus ole negatiivinen kilpailutekijä. Turvallisuusasiat on otettava huomioon sopimuksissa ja urakka-asiakirjoissa. Samat turvallisuusvaatimukset pitää asettaa sekä omille yksiköille että ulkopuolisille urakoitsijoille.

Kehittäminen tapahtui ryhmätyönä


Hanketta ohjaamaan ja valvomaan nimettiin koordinaatioryhmä, jossa oli myös henkilöstön edustajia.

Hanke jakaantui kolmeen osaan, jotka olivat turvallisuuden hallinnan pilotti energiantuotannossa,yleisen turvallisuuden hallinnan mallin laatiminen sekä mallin soveltaminen ja käyttöönoton ohjaus muissa toiminnoissa.

Hanketta varten perustettiin energiantuotantoon asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä oli laatia turvallisuuden hallinnan malli. Kehitystyö tehtiin ryhmätyönä asiantuntijatyöryhmässä, jossa oli mukana VTT:n tutkija. Kokousten välillä tehtiin selvitys- ja kehitystyötä yksittäin tai erikseen nimetyissä työryhmissä.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaTampereen Sähkölaitos
 • ToteuttajaVTT Tuotteet ja tuotanto
 • Lisätietoja
 • Markku Ahonen
  (03) 215 5111
  (03) 215 5300
 • Toteutusaika
 • 20.5.2003 - 31.12.2003
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.6.2003
  10 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 40 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.3.2004

Aiheluokitus