103342 Tutkimus

Oppiminen ja hyvinvointi yrityksen menestystekijänä

Tutkimushankkeen tavoitteena on edistää ja tukea työyhteisöjen kehittämistoimintaa. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida METYK - Metallialan kokonaisvaltainen työyhteisövalmennus -kehittämishankkeen vaikuttavuutta neljässä metallialan pk-yrityksessä. Työyhteisövalmennus räätälöidään yrityskohtaisesti ja siinä käytetään koko henkilöstöä osallistavia menetelmiä. Arviointitutkimus toteutetaan toimintatutkimusluonteisena prosessina ja viivästettynä arviointina. Aineiston keruu tapahtuu yrityskohtaisissa erillisprojekteissa (noin 1,5 vuotta) osana METYK -hankkeen toteuttamista. Yrityskohtaiset arviointitutkimukset kestävät noin 2 - 2,5 vuotta. Tietoa kerätään seurantakyselyin (X3), seuraamalla yritysten omia tunnuslukuja, kouluttajien itsearvioinnein ja heidän keräämin havainnoin sekä haastatteluin. Arviointituktimuksen odotettuja tuloksia ovat mm. työviihtyvyyden lisääntyminen, menetelmät työn arjessa oppimisen edistämiseksi, 'hyvät työkäytännöt' ammattitaidon jakamisessa, kehittämisessä ja säilyttämisessä yrityksessä sekä kehitettyjen 'hyvien käytäntöjen' jääminen osaksi yritysten laatujärjestelmää. Tutkimus valmistuu syksyllä 2005.

Hankkeen vastuuhenkilö
Esa Ala-Uotila

TYÖVIIHTYVYYS MENESTYSTEKIJÄNÄ

21.4.2006

METYK – Metallialan yritysten kokonaisvaltainen työyhteisövalmennus –kehittämishankkeen perusajatuksena oli, että yrityksen kyky reagoida ulkoisiin haasteisiin liittyy yrityksen tapaan reagoida sisäisiin haasteisiin. Hankkeeseen osallistui neljä pirkanmaalaista metalliyritystä. Yrityskohtainen projektin kesto oli noin puolitoista vuotta. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Työviihtyvyys lisää yrityksen menestystä


Yrityksen inhimillisten voimavarojen kehittäminen on yksi keinoista, joilla yritykset voivat kovenevassa kilpailussa varmistaa menestyksensä pitkällä aikavälillä. Työviihtyvyys määriteltiin tutkimuksessa perinteistä työkykyä laajemmin: yksilön hyvinvoinnin lisääminen, osaamisen kehittyminen ja organisaation strateginen kehittäminen niin, että huomioidaan yksilön elämänkulun eri vaiheiden merkitys toiminnassa. Monissa viime aikaisissa tutkimuksissa on osoitettu yrityksen menestyksellä ja työviihtyvyyden eri osa-alueilla olevan positiivinen suhde.

Mentorointia ja esimiesvalmennusta


Avainryhmille suunnattuja toimia olivat mentor- ja tutor/esimieskoulutus. Mentor-koulutuksen tavoitteena oli osaamisen kehittäminen organisaatioissa. Yrityksissä pyrittiin luomaan työnkuviin perustuvat tiimikohtaiset uuden työntekijän perehdytysohjelmat. Taustalla oli ajatus mestari-kisälli-toiminnasta, jonka avulla yrityksen hiljaista tietoa saadaan jaettua uusille työntekijöille.

Tutor/esimieskoulutuksissa keskityttiin johtamisen eri teemoihin, kuten keskustelun, kuuntelun ja palautteenannon merkitykseen, toimimiseen tiimin vetäjänä, erilaisten ja eri-ikäisten johtaminen sekä johtamiskulttuureihin.

Oppiva organisaatio on kehityskykyinen


Koko henkilöstön kesken toteutettuja kokoontumisia järjestettiin kolmen ja neljän viikon välein hankkeen aikana yhteensä 12-18 kertaa riippuen kehittämistarpeesta. Aluksi kokoonnuttiin sekaryhmissä, toimihenkilöt jaa työntekijät samassa ryhmässä. Tämä lisäsi yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Myöhemmin kokoonnuttiin tiimeittäin tai soluittain. Henkilöstö sai etätehtäviä ennen kokoontumista.

Hankkeessa ymmärrettiin työviihtyvyys viitekehykseksi, jossa organisaation oppiminen ja oppiva organisaatio voisivat toteutua. Kehittämistoimien toteutuksessa painotettiin keskustelua korostavaa prosessia.

Jokainen työyhteisö löytää omat keinonsa


Työviihtyvyydessä tapahtui työpaikoilla henkisessä hyvinvoinnissa muutos entistä parempaan suuntaan hankkeen aikana. Selkeiden tavoitteiden asettaminen lisäsi sitoutumista työhön ja asetti vaatimuksia esimiestyöskentelylle.

METYK-hankkeessa ei haettu valmiita ratkaisuja tai työkalupakkeja, joita voitaisiin siirtää sellaisenaan työpaikalta toiselle tai jopa alalta toiselle. Jokaisen työyhteisön on lopulta löydettävä omat keinot toimia sekä edistää jäsentensä työssä viihtymistä. Kehitetyistä malleista voidaan saada oppia oman toiminnan kehittämisen välttämättömistä edellytyksistä.

Toimittaja
Sinikka Luhtasaari

Julkaisu

Jouni Tuomi, Oppiminen ja hyvinvointi yrityksen menetystekijöinä. Metyk-hankkeen arviointi, Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimukset ja selvitykset. Nro 9. ISBN 952-5281-20 5, Tampere 2005.

Hanketiedot

 • HakijaPirkanmaan ammattikorkeakoulu
 • ToteuttajaPirkanmaan ammattikorkeakoulu
 • Lisätietoja
 • Esa Ala-Uotila
  (03) 245 2111
  (03) 245 2341
 • Toteutusaika
 • 1.9.2003 - 1.12.2005
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.12.2003
  60 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 375 195 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.2.2006

Aiheluokitus