103363 Tutkimus

Strategia käytännössä. Strategiakäytännöt mielekkään työn ja strategian toteuttamisen mahdollistajina

Projektissa tuotetaan ja jaetaan uutta tietoa suomalaisten organisaatioiden strategiakäytännöistä. Strategiakäytännöt ovat toimintatapoja, työkaluja ja rutiineja, joiden avulla organisaatio tuottaa ja toteuttaa strategiansa. Projektin erityisenä mielenkiinnon kohteena on erilaisten strategiakäytäntöjen rooli yksilöiden työn merkityksellistäjänä. Projekti on osa laajempaa eurooppalaista, strategiakäytännöistä kiinnostunutta tutkimussuuntaa. Projektin tavoitteena on: 1) Kehittää uusia strategiakäytäntöjä ja tuottaa tietoa toimivista käytännöistä oppimisverkostossa, johon kuuluu suuri joukko strategian laatijoita ja toteuttajia suomalaisista organisaatioista. 2) Levittää käytäntöjä laajemmin suomalaisiin organisaatioihin sekä osallistua kriittisenä äänenä suomalaiseen strategiakeskusteluun. Projektin kehityspanos koskee kaikkia organisaatioita: julkisia ja yrityksiä, suuria, pieniä ja keskisuuria. 3) Tuottaa uutta tieteellistä tietoa strategiakäytännöistä ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin ja tuottavuuteen työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Veikko Teikari

STRATEGIOIDEN TOTEUTUS HAASTEENA SUOMALAISISSA ORGANISAATIOISSA

27.7.2008

Strategiatyö suomalaisissa organisaatioissa on murrostilassa, käy ilmi Teknillisen korkeakoulun laajasta tutkimus- ja kehityshankkeesta. Yhtäältä strategiatyö on johdon toimintaa, joka luo ja ylläpitää organisaatioiden eliittejä ja saattaa vieraannuttaa työntekijät yhteisistä tavoitteista. Toisaalta strategiatyöllä on hyvät edellytykset edesauttaa keskustelua yhteisistä tavoitteista ja mahdollistaa henkilöstön osallistuminen olennaisiin keskusteluihin. Työsuojelurahasto tuki hanketta, jossa edesautettiin strategioiden toteuttamista suomalaisissa organisaatioissa.

Strategiatyön onnistuminen edellyttää sitä, että strategiatyön käytännöt tukevat laajaa osallisuutta ja moniäänisyyttä. Osallistumisella on useiden tutkimusten kuten myös tämän hankkeen valossa positiivisia vaikutuksia työmotivaatioon ja hyvinvointiin.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia strategiakäytäntöjä ja tuottaa tietoa toimivista käytännöistä. Apuvälineenä käytettiin oppimisverkostoa, johon kuului suuri joukko strategian laatijoita ja toteuttajia suomalaisista organisaatioista.

Lisäksi hanke levitti hyviä käytäntöjä suomalaisiin organisaatioihin sekä osallistui kriittisenä äänenä suomalaiseen strategiakeskusteluun.

Euroopassa ajankohtainen tutkimussuunta


Strategiakäytännöt ovat toimintatapoja, työkaluja ja rutiineja, joiden avulla organisaatio tuottaa ja toteuttaa strategiaansa. Organisaation strategian avulla yksittäisillä työntekijöillä on mahdollisuus hahmottaa oman työnsä tarkoitus.

Strategiakäytäntöihin liittyvä tutkimus on uusi, eurooppalaisella tasolla nouseva tutkimussuuntaus, jossa tutkimuksen kohde on strategia osana organisaatioiden arkea. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen työssä näkyvät strategiset työkalut ja rutiinit.

Kolme väitöskirjaa strategiakäytännöistä


Hanke tuotti laajan joukon tieteellisiä julkaisuja. Se myös kehitti strategiakäytäntöjä työpaikoilla ja tuotteisti ja levitti tietoa suuren yleisön tietoisuuteen.

Hankkeen keskeiset tulokset ovat nähtävillä kolmen väitöskirjan käsikirjoituksista, jotka valmistuivat hankkeen aikana. Väitöskirjojaan valmistelivat hankkeen aikana Heini Ikävalko, Petri Aaltonen ja Virpi Hämäläinen.

Heini Ikävalkon väitöskirja käsittelee strategiaprosessia käytännössä. Tietoja kerättiin strategioiden toimeenpanosta erityisesti keskijohdon näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin edustajia kahdeksasta palveluorganisaatiosta.

Tutkimuksessa selvisi, että keskijohto ei vain toimeenpane strategiaa, vaan myös uudistaa sitä. Ikävalko korostaa, että osoittamalla kuinka keskijohto toteuttaa strategiakäytäntöjä, lisätään ymmärrystä siitä, mitä strategiaprosessi tarkoittaa käytännössä. Strategiaprosessi ei suinkaan näyttäydy yhdenmukaisena ja yhtenäisenä, vaan monien käytäntöjen summana.

Kehittämistyötä yrityksille ja yhdistyksille


Hankkeessa tehtiin myös käytännöllistä kehittämistyötä useiden organisaatioiden kanssa. Erityisen runsaasti kehittämistyötä toteutettiin kahdella työpaikalla, Kemira GrowHow Oyj:ssä ja Teosto ry:ssä.

Kemira GrowHow:ssa toteutettiin kaksivuotinen kehityshanke, jossa räätälöitiin useita strategiakäytäntöjä osaksi yrityksen strategiaprosessia. Lisäksi koulutettiin joukko sisäisiä kehittämisammattilaisia, joiden vastuulle kehitetyt käytännöt jäivät.

Teosto ry:n hankkeessa järjestölle luotiin kokonaan uusi aatteellinen strategia. Samalla kehitettiin uusia, lähinnä verkostomaiseen strategiatyöhön soveltuvia käytäntöjä.

Strategian toteuttamisen työkirja päivitettiin


Kehittämistoimet johtivat myös uusien strategiakäytäntöjen formalisoimiseen. Pitkien kehittämishankkeiden käytäntöjä esitellään uudessa painoksessa opaskirjasta Organisaation strateginen toteuttaminen. Hankkeen myötä oppaaseen lisättiin luvut strategian arvioinnista ja verkostomaisesta strategiatyöstä.

Opas on työkirja, joka sisältää käytännöllisiä työkaluja, esimerkiksi erilaisia ryhmätyömenetelmiä, jotka tähtäävät strategian onnistuneeseen toteuttamiseen. Uudessa arviointia käsittelevässä luvussa esitellään joukko strategiatyön pitkäjänteisyyttä edistäviä ratkaisuja. Uusi verkostoja käsittelevä luku puolestaan keskittyy strategian sovittamiseen monen organisaation kesken.

Toimittaja
Hanna Kaukopuro

Mantere, Aaltonen, Ikävalko, Hämäläinen, Suominen, Teikari. (2006). Organisaation strategian toteuttaminen. Suunnitelmista käytäntöön. Kauppakamarisarja. ISBN 951-37-4642-9. 197 s.

Ikävalko Heini. (2005). Strategy Process in Practice. Practices and Logics of Action of Middle Managers in Strategy Implementation. Teknillinen korkeakoulu. ISBN 951-22-7371-3. ISSN 1459-8027. 167 s.

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Veikko Teikari
  (09) 451 3650
  (09) 451 3665
 • Toteutusaika
 • 1.1.2004 - 1.12.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.12.2003
  200 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 333 550 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.12.2007

Aiheluokitus