103371 Tiedotus ja koulutus

Vaali terveyttäsi - Potilassiirrot ensihoidossa ja hoivatyössä

Hankkeen tavoitteena on potilaan/asiakkaan nosto- ja siirtotilanteisiin liittyvän hoitotyön ja sairaankuljetuksen fyysisen kuormittavuuden vähentäminen ja työturvallisuuden lisääminen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän tiedon levittäminen. Menetelmät Hankkeessa tuotetaan 1. Opetusvideo, joka sisältää tietoa ja ohjausta työn fyysistä kuormitusta vähentävistä työtekniikoista ja apuvälineistä liittyen ensihoidon, kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja vanhusten hoitokotien potilaan nosto- ja siirtotilanteisiin. 2. Kalvosarja videon liitteeksi. 3. Tiedotustilaisuus, jonka ohjelma rakentuu opetusmateriaalin pohjalle. Osallistujiksi kutsutaan ensihoidon, kotihoidon ja hoitokotien työntekijöitä, sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä, työterveyshuoltohenkilöstöä Kaakkois-Suomen alueelta sekä sosiaali- ja terveysalan opistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstöä. Opetusmateriaali on valmis joulukuussa 2004.

Hankkeen vastuuhenkilö
Aija Moilanen

HOITOTYÖN NOSTOIHIN JA SIIRTOIHIN KÄYTÄNNÖN OHJEITA

25.1.2005

Hankkeessa oli tavoitteena potilaan tai asiakkaan nosto- ja siirtotilanteisiin liittyvän hoitotyön sekä sairaankuljetuksen fyysisen kuormittavuuden vähentäminen. Kuormittavuuden väheneminen lisää samalla työturvallisuutta. Tavoitteena oli myös saada työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvää tietoa leviämään.

Kohderyhmänä ovat hoitotyöntekijät, kotipalveluhenkilöstö ja sairaankuljetushenkilöstö, joka työskentelee kunnallisissa kotisairaanhoidonkeskuksissa tai palo- ja pelastuslaitoksissa, alan pk-yrityksissä sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa.

Useat sosiaali- ja terveysalan työtehtävät ovat edelleen ruumiillisesti raskaita. Sekä fyysinen että psyykkinen kuormitus on huomattavaa. Potilaan liikkumisen avustaminen, erityisesti siirtäminen ja nostaminen, koetaan hoitotyössä fyysisesti kuormittavimmaksi työvaiheeksi. Kotona hoidetaan nykyään varsin huonokuntoisia vanhuksia, eikä siellä useinkaan ole siirtämistä tai nostamista helpottavia työvälineitä. Myös sairaankuljetuksessa joudutaan usein nostamaan ja siirtämään loukkaantuneita ja sairastuneita ilman apuvälineitä.

Oikea tekniikka automaattiseksi


Työterveyden ja –turvallisuuden parantamiseksi onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota hoitotyöntekijöiden työasentoihin ja ergonomisesti oikeiden siirtotekniikoiden harjoitteluun niin yksin kuin työparin kanssa työskenneltäessä. Asian tulisi sisältyä koulutukseen. Oikeaan tekniikkaan tarvittavien vartalon liikemallien hallinta vaatii runsaasti harjoittelua, jotta siitä tulisi osa ammattitaitoa ja ”automaattista” toimintaa.

Nosto- ja siirtotilanteiden harjoittelua varten on saatavilla vain niukasti opetusmateriaalia, jota voitaisiin käyttää työpaikoilla, työterveyshuollossa ja alan oppilaitoksissa. Ensihoidon ja kotihoidon alueelle sovellettua aineistoa ei ole ollut lainkaan ennen tätä Työsuojelurahaston tuella valmistunutta materiaalia.

ARvire ky:n työfysioterapeutti Aija Moilanen, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yliopettaja Päivi Vehmasvaara sekä opettajat Vesa-Ville Saarinen ja Arja Sara-aho ovat valmistaneet opetuspaketin sisällön yhdessä alan opiskelijoiden, Pavel Beiradin, Anni Ilveksen, Ilona Jaakkolan, Helena Peltosen, Jaana Penttisen, Tiina Penttisen, Anne Soikkelin ja Suvi Vainikan kanssa. Aineisto pohjautuu osin Päivi Vehmasvaaran Kuopion yliopistossa keväällä 2004 julkistettuun Ensihoitotyön fyysinen kuormittavuus ja ensihoitajien työkyvyn fyysisiä edellytyksiä arvioivan testistön kehittäminen -väitöskirja-aineistoon. Opetuspaketissa annetaan ohjeita potilassiirtojen periaatteista niin ennen siirtoa kuin siirtovaiheessa. Muistutetaan siitä, että ennen siirtoa potilaan tilasta on syytä tehdä arvio ja rauhoittaa hätääntynyttä potilasta. Kehotetaan arvioimaan niin potilaan kuin omatkin voimavarat sekä lisäavun tarve, valitsemaan siirtymistapa ja siinä käytettävät apuvälineet.

Opetuspaketissa annetaan ohjeita potilassiirtojen periaatteista niin ennen siirtoa kuin siirtovaiheessa. Muistutetaan siitä, että ennen siirtoa potilaan tilasta on syytä tehdä arvio ja rauhoittaa hätääntynyttä potilasta. Kehotetaan arvioimaan niin potilaan kuin omatkin voimavarat sekä lisäavun tarve, valitsemaan siirtymistapa ja siinä käytettävät apuvälineet.

Yhteispelillä se sujuu paremmin


Kun ryhdytään siirtoon, kehotetaan ohjaamaan ja aktivoimaan potilasta vaihe vaiheelta sanoilla, liikkeellä ja kosketuksella. Jos potilas osoittaa oma-aloitteisuutta, se on tehtävä mahdolliseksi. Potilaan luontaiset liikemallit on otettava huomioon. Jos siirrossa on mahdollista liu’uttaa, sitä on parempi käyttää. Koko prosessissa on syytä olla rauhallinen ja edetä tasaisesti.

Siirtotekniikat ovat oleellisen tärkeitä tuntea. Niitä ovat liu’utus, nostaminen, kantaminen ja kävelyn tukeminen. Siirtämistä on mahdollista keventää muun muassa liuku- tai siirtolevyllä, jossa kitkaa vähennetään niin, että liu’uttaminen on mahdollista. Kun siirtokohteiden välinen rako peittyy, siirto tulee potilaalle miellyttävämmäksi. Muita apuvälineitä ovat liukupatja ja siirtohihna, joista liukupatja vähentää kitkaa ja siirtohihna tekee mahdolliseksi hyvän tarttumisotteen ja työasennon.

Kääntölevy ja nousuteline poistavat lattian ja potilaan jalkojen välisen kitkan ja helpottavat näin siirtymistä, kun potilas ei itse saa liikuteltua jalkojaan. Nousutelineen käyttö edellyttää potilaalta riittäviä käsivoimia. Teline tekee mahdolliseksi luonnollisen seisomaan nousun ja aktiivisen osallistumisen.

Siirto- ja nostomaton vendelan kahvat antavat pitävän otteen, jolloin liu’uttaminen ja nostaminen onnistuvat paremmin. Kauhapaarit ja rankalauta auttavat, jos siirto on tehtävä ahtaissa tiloissa ja hankalissa paikoissa. Ne antavat mahdollisuuden useiden henkilöiden osallistumisen siirtoon niin, että työasennot säilyvät hyvinä.

Potilaan hyvä, tekijän hyvä


Siirtoa tekevän on kaikissa vaiheissa ja erilaisia apuvälineitä käyttäessään syytä pitää huolta omasta työasennosta. Käyntiasento tekee mahdolliseksi liikkumisen eteen ja taakse. Selkää kehotetaan pitämään suorana, polvia ja lonkkia koukussa ja osallistumaan siirtoon käyttämällä koko kehoa. Apua tehtävään saa hyödyntämällä painonsiirtoa ja liike-energiaa sekä olemalla mahdollisimman lähellä potilasta.

Potilassiirto on tilanteena myös vuorovaikutustilanne. Siihen liittyy potilaan ohjausta, parityöskentelyä ja ympäristön ottamista huomioon. Parhaiten siirto onnistuu, jos hoitajalla on myönteinen suhtautuminen ja rohkaiseva asenne. Ilmapiiristä tulisi luoda mahdollisimman turvallinen. Potilasta rauhoittaa suora katsekontakti, sanavalinnat ja ilmaisun selkeys. Tilaisuus pitäisi saada sujumaan tasavertaisuuden ja yksilöllisyyden pohjalta. Potilasta ohjataan vaihe vaiheelta ja apu mukautetaan potilaan avun tarpeeseen. Potilaalle annetaan riittävästi aikaa.

Toimittaja
Ritva Reinboth

Julkaisu

Vaali terveyttäsi – potilassiirrot ensihoidossa ja hoivatyössä. DVD-opetusvideo, 28 min. sekä opetuskalvosarja, 27 kalvoa, Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu, ARvire, Työturvallisuuskeskus, 2004. Tilaukset Työturvallisuuskeskuksesta, puh. (09) 616 261, tuotenumero 24045, 50 euroa.
Vaali terveyttäsi – potilassiirrot ensihoidossa ja hoivatyössä, VHS-video-ohjelma sekä opetuskalvosarja, 27 kalvoa. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, ARvire, Työturvallisuuskeskus, 2004. Tilaukset Työturvallisuuskeskuksesta, puh. (09) 616 261, tuotenumero 25001, 50 euroa.

Hanketiedot

 • HakijaARvire Ky
 • ToteuttajaARvire Ky
 • Lisätietoja
 • Aija Moilanen
  040 720 5232
  (05) 411 7799
 • Toteutusaika
 • 1.11.2003 - 1.12.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.11.2003
  20 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 38 430 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.1.2005

Aiheluokitus