103471 Kehittämisavustus

Osallistavan henkilöstöjohtamisen kehityshanke

Kehityshankeen tarkoituksena on tukea asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittymistä parantamalla osallistavan henkilöstöjohtamisen mallia. Osallistavassa henkilöstöjohtamisen mallissa pyritään työyhteisön henkilöstö osallistamaan kehittämiseen eri näkökulmista; asiakaslähtöisen palvelu- ja liiketoiminnan, työyhteisön, oman ammattiosaamisen ja sisäisen yrittäjyyden näkökulmista. Kehityshankkeen tavoitteina ovat 1)Asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa 2)Osallistavan johtamistavan selkeyttäminen 3)Yksilön ja tiimitoiminnan ohjattavuuden ja seurannan parantaminen 4)Henkilöstöjohtamisen prosessien ja välineiden sekä sisäisen yrittäjyyden kehittäminen asiakaslähtöisten osaamistarpeiden mukaiseksi. Hankkeen alkukartoituksessa hyödynnetään toimialalle suunniteltua EFQM–itsearviointia, jonka kautta rakennetaan varsinainen kehityssuunnitelma. Hankkeen aikana sovelletaan käytäntöön osallistavia yhteistoiminnallisen oppimisen ja opettamisen perusmetodeja ja välineitä. Perustarkoituksena on käytettävien menetelmien ja välineiden hyödyntäminen osallistavan johtamisen käyttöönotossa. Hankkeen tulosaineisto ja loppuraportti ovat käytettävissä 28.2.2005 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sirkka-Liisa Ahonen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RUOKAPALVELU KEHITTI PALVELUKULTTUURIAAN

23.2.2006

Liikelaitokseksi muuttunut Kylän Kattaus, Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu toteutti Työsuojelurahaston tukemana kehittämishankkeen, jolla se paransi työyhteisön inhimillistä suorituskykyä, henkilöstön tyytyväisyyttä sekä kilpailukykyä.

Hankkeessa käytettiin osallistavan henkilöstöjohtamisen mallia. Henkilöstö osallistettiin kehittämiseen asiakaslähtöisen palvelu- ja liiketoiminnan, työyhteisön, oman ammattiosaamisen ja sisäisen yrittäjyyden näkökulmista.

Hanke kohdennettiin yrityksen johdolle ja esimiehille. Heitä valmennettiin käyttämällä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä ja välineitä. Tarkoituksena oli, että näistä menetelmistä ja välineistä saataisiin malleja ja työkaluja osallistavaan henkilöstöjohtamiseen.

Valmennuksen arviointimenetelmänä käytettiin ruokapalvelualalle suunniteltua EFQM-arviointikyselyä. Kylän Kattauksen liiketoiminnan ja johtamisen lähtötila selvitettiin joulukuussa 2003 tehdyllä kyselyllä, joka kohdistettiin yrityksen kaikkiin yksiköihin: päiväkotiruokailuun, kouluruokailuun, vanhusruokailuun, sairaalaruokailuun, keskuskeittiöön, tilaustarjoiluun ja hallintoon.

Tulosten perusteella laadittiin kehittämissuunnitelma. Päämäärinä olivat asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittyminen, henkilöstön sisäisen yhteistyön tehostuminen, osallistavan vuorovaikutuksen tehostuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä osallistavan henkilöstöjohtamisen kehittyminen.

Kehittämisen tuloksia arvioitiin uusimalla EFQM-arviointikysely lokakuussa 2004. Hankkeen painopistealueilla oli tapahtunut selkeää kehitystä. Esimiesten osallistumistaidot olivat kehittyneet, ja he olivat onnistuneet ottamaan käyttöön valmennuksen aikana harjoitellut taidot ja työkalut. Hanke täytti hyvin Kylän Kattauksen tarpeet ja odotukset.

Hankkeen aikana kokoontui säännöllisesti ohjausryhmä, jossa oli mukana myös henkilöstön edustaja. Hankkeesta tiedotettiin organisaation kuukausitiedotteilla sekä henkilöstön yhteistapaamisissa, esimiesiltapäivillä ja tiimitoiminnan yhteydessä. Internetiin luotiin valmennusportaali, josta osallistujat saivat valmennusta koskevat tiedot ja materiaalit.

Hanketta ja sen etenemistä käsiteltiin myös Kylän Kattauksen yhteistyöryhmässä, johon osallistuivat muun muassa työterveyden ja työsuojelun edustajat.

Hankkeesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin virkamies- ja luottamusmiesjohdolle sekä ruokapalvelutoimialan johdolle.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaKylän KATTAUS, Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu
 • ToteuttajaBalentor Oy
 • Lisätietoja
 • Sirkka-Liisa Ahonen
  (014) 624 503
  (014) 626 040
 • Toteutusaika
 • 1.10.2003 - 31.12.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.10.2003
  32 850 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 69 200 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.12.2005

Aiheluokitus