104168 Kehittämisavustus

RAMS-sovellutus teollisuuden automaattisiin korkeavarastoratkaisuihin

(RAMS =Reliability, Availability, Maintainability & Safety) Hankkeen tavoitteena on kehittää järjestelmätoimittajan valmiuksia ja toimintatapoja vastaamaan asiakkaiden kasvaneita vaatimuksia, jotka liittyvät tarjottavien ja toimitettavien automaattivarastoratkaisujen turvallisuuden ja käyttövarmuuden varmistamiseen. Järjestelmätoimittajan kyky vastata näihin asiakkaiden vaatimuksiin on tärkeä kilpailuetu. Huomion kiinnittäminen toimitettavien järjestelmien luotettavuuteen, turvallisuuteen ja kunnossapitoon parantaa samalla korkeavarastojen työturvallisuutta. Hankkeessa luodaan järjestelmätoimittajalle paperiteollisuuden automaattivarastoprojekteihin räätälöity RAMS-sovellutus. Tämä RAMS-sovellutus sisältää suunnitteluratkaisujen turvallisuuden ja käyttövarmuuden varmistamiseen ja osoittamiseen tarvittavien prosessien, toimintatapojen ja työkalujen määrittelyn ja kuvauksen. Tässä yhteydessä tunnistetaan järjestelmätoimittajan käytössä jo olevat valmiudet ja hyödynnetään ne soveltuvin osin sellaisenaan tai parannettuina. RAMS-sovellutusta kehitetään parhaillaan meneillään olevan terästeollisuuden toimitusprojektin yhteydessä. Tämä mahdollistaa sovellutuksen osien alustavan testaamisen välittömästi aidossa käytännön tilanteessa ja saatujen kokemusten huomioonottamisen paperiteollisuuden RAMS-sovellutuksessa. Tulokset ovat käytettävissä hankkeen päättyessä 31.03.2005.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pekka Heikkilä

VTT:N MENETELMÄLLÄ TOTEUTETAAN UUSI TUOTANTOLAITOS EDULLISIMMIN

24.8.2005

VTT on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan selvittää uuden tuotantolaitoksen luotettavuutta ja kilpailukykyä jo suunnitteluvaiheessa. Menetelmällä tarkastellaan toimitusprojekteihin liittyviä RAMS-prosesseja eli kohteena olevan järjestelmän luotettavuutta (Reliability), käytettävyyttä (Availability), kunnossapidettävyyttä (Maintainability) ja turvallisuutta (Safety). Tarkasteluihin liitetään kustannus-hyöty-tarkasteluja.

VTT:n luotettavuusselvitys auttaa laitoksen tilaajaa ja toimittajaa vertaamaan vaihtoehtoisia tapoja rakentaa uusi tuotantolaitos. Tarkoituksena on antaa osapuolille tietoa, miten suunnitella mahdollisimman luotettava, turvallinen ja samalla taloudellisesti kilpailukykyinen laitos.

Menetelmä hyödyntää VTT:n kokemusta alasta kotimaassa ja ulkomailla, ja se sopii hyvin perusteollisuuteen. Kehittämistyötä rahoittivat Työsuojelurahasto ja AWA Advanced Warehouse Automation Oy.

Tehty luotettavuusselvitys auttoi ratkaisevasti AWA Advanced Warehouse Automation Oy:tä voittamaan kansainvälisen tarjouskilpailun, joka koski raskaille metallituotteille rakennettavaa automaattista korkeavarastoa Outokummun Hollannin terästehtaalle. Tilaaja vaati, että varastojärjestelmän tarjoukseen sisältyy järjestelmällisesti toteutettu luotettavuusselvitys. AWA teki tällaisen selvityksen ensi kertaa seikkaperäisesti suunnitellessaan Outokummun varastojärjestelmää.

Vastaavanlaisia luotettavuusselvityksiä on aiemmin tehty pääasiassa korkean riskin teollisuudessa, kuten avaruus-, ilmailu-, offshore-, petrokemian ja ydinvoima-alojen tuotannossa.

RAMS-tarkastelua hyödynnettiin terästeollisuudessa


AWA Advanced Warehouse Automation Oy toteutti yhdessä VTT Tuotteet ja tuotannon kanssa hankkeen, jonka tavoitteena oli varmistaa, että yrityksen tarjoamat ja toimittamat automaattiset korkeavarastoratkaisut ovat luotettavia, käyttövarmoja, kunnossapidettäviä ja turvallisia.

Järjestelmätoimittaja saa tärkeää kilpailuetua, jos se pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin, joita asiakkaat yhä enemmän esittävät. Vaatimusten täyttäminen parantaa samalla korkeavarastojen työturvallisuutta.

Pilottikohteena hankkeessa oli samaan aikaan meneillään ollut korkeavaraston toimitus Outokummin Hollannin tehtaalle.

Varastojärjestelmän mahdollisia vikoja, niiden vaikutuksia ja kriittisyyttä analysoitiin FMECA-analyysillä (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis eli Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi, VVKA).

Laitteet jaettiin pääkomponentteihin, pääkomponenteista laadittiin luotettavuustaulukot ja laitteista piirrettiin luotettavuuslohkokaaviot sekä laskettiin laitekohtaiset ja automaattivarastokohtaiset teoreettiset käytettävyydet ja niitä verrattiin haluttuun käytettävyyteen.

Edelleen selvitettiin järjestelmään ja sen eri laitteisiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat ja -normit sekä miten ne on otettu huomioon järjestelmän ja laitteiden suunnittelussa, rakenteissa, käytössä ja rakentamisessa. FMECAn pohjalta laadittiin RCM-analyysi (Reliability Centred Maintenance = Luotettavuuskeskeinen kunnossapito) ja RCM:n avulla johdettiin muutostarpeet toimittajan normaaliin huolto-ohjelmaan.

Varastojärjestelmälle laadittiin LCC-analyysi/-laskelma (Life Cycle Cost = Elinjaksokustannus), joka sisälsi investoinnin, huollot, korjaukset, varaosat, myöhemmän modernisoinnin, kulutusosat ja -tarvikkeet. Varaosien kustannus-hyöty-vertailuun ja hankintapäätösten tekoon laadittiin pisteytykseen perustuva taulukkolaskentatyökalu.

Pilottikohde osoitti RAMS-tarkastelun toimivuuden


RAMS-tarkastelut muodostavat monivaiheisen ja toimitusprojektin mukana etenevän prosessin, joka tuottaa järjestelmälle luotettavuus- ja turvallisuustatarkasteluihin perustuvan RAMS-selvityksen. Selvitys dokumentoi RAMS-tarkastelun toteutuksen ja tulokset ja muodostaa osan toimittajan ja tämän alihankkijoiden sekä asiakkaan projektidokumentaatiosta.

Kehittämishankkeessa tuotettuja menettelyjä voidaan hyödyntää toimitusprojektin eri vaiheissa alkaen jo tarjousvalmisteluista.

Työn aikana laadittuja menettelyjä, lomakepohjia ja muita työkaluja on helppo soveltaa tulevissa automaattivarastoprojekteissa.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaAWA Advanced Warehouse Automation Oy
 • ToteuttajaVTT Tuotteet ja tuotanto, riskienhallinta
 • Lisätietoja
 • Pekka Heikkilä
  (09) 5308 0760
  (09) 5308 0711
 • Toteutusaika
 • 1.3.2004 - 1.4.2005
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.2.2004
  17 100 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 56 275 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.6.2005

Aiheluokitus