104181 Tiedotus ja koulutus

Palkitseminen globaalissa Suomessa -oppikirja

Vartiainen, M. & Kauhanen, J. (toim.) (2005) Palkitseminen globaalissa Suomessa. Helsinki: WSOY. 350 s. Kirja antaa yleiskuvan palkitsemisjärjestelmien perusteista, tavoista ja kehittämisestä. Kirjan kirjoittajien monipuolinen asiantuntemus kumpuaa monilta tieteen aloilta, kuten kansantalous, liikkeenjohto ja tuotantotalous, psykologia, sosiaalipsykologia ja yhteiskuntatieteet. Teos on ensimmäinen oppikirja palkitsemisen perusteista Suomessa. Se sopii paitsi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin myös työnsä tai luottamustehtävänsä kautta palkitsemisasioiden kanssa tekemisessä oleville. Kirjan sisältö jakaantuu kolmeen pääosaan. Ensimmäinen osa käsittelee palkitsemisen haasteita globalisoituvassa Suomessa. Haasteita tarkastellaan yhteiskunnan, kansantalouden ja työmarkkinajärjestelmän näkökulmista sekä tasa-arvoisen palkkauksen ja yksilön tulkitsemismekanismin kautta. Toisessa osassa tarkastellaan palkkauksen perusteita, tapoja ja toimivuutta. Näkökulmana on organisaatio tai yritys, jonka strategian ja toimintajärjestelmän kannalta asioita tarkastellaan. Osassa käydään läpi keskeiset palkitsemisperusteet ja -tavat. Kolmannessa osassa keskitytään palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi kirjassa on palkitsemiskäsitteistö ja hakusanat.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

KATTAVA OPPIKIRJA PALKITSEMISTAVOISTA JA -PERUSTEISTA ILMESTYNYT

24.10.2005

Vastikään ilmestynyt Palkitseminen globaalissa Suomessa antaa yleiskuvan palkitsemisjärjestelmän perusteista, tavoista ja kehittämisestä. Teoksen ovat toimittaneet Matti Vartiainen ja Juhani Kauhanen, ja sen kaksikymmentä kirjoittajaa ovat omien alojensa arvostettuja tutkijoita ja asiantuntijoita. He edustavat monipuolisesti sekä suomalaista työmarkkinakenttää että muun muassa psykologista, kansantaloudellista ja liiketaloudellista tutkimusta.

Palkitseminen globaalissa Suomessa on ensimmäinen palkitsemisen perusteita selvittävä oppikirja maassamme. Teos sopii yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppikirjaksi sekä työnsä tai luottamustehtäviensä kautta palkitsemisen kanssa tekemisissä oleville.

Työsuojelurahasto tuki kirjan kirjoittamista määrärahalla.

Palkitsemisen haasteista palkkaukseen ja palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen


Kirjan sisältö jakaantuu kolmeen pääosaan.

Ensimmäinen osa käsittelee palkitsemisen haasteita globalisoituvassa Suomessa. Haasteita tarkastellaan yhteiskunnan, kansantalouden ja työmarkkinajärjestelmän näkökulmista sekä tasa-arvoisen palkkauksen ja yksilön tulkitsemismekanismin kautta. Esiin tulevat sekä työnantajan että työntekijöiden näkemykset.

Ensimmäisessä osassa kuvataan myös suomalaisen työmarkkinajärjestelmän kehittymistä. Edelleen käsitellään palkka- ja tuloeroja Euroopassa, sukupuolen vaikutusta palkkaukseen sekä palkitsemisen haasteita yksilöllisen motivaation näkökulmasta.

Toisessa osassa tarkastellaan palkkauksen perusteita, tapoja ja toimivuutta.

Näkökulmana on organisaatio tai yritys, jonka strategian ja toimintajärjestelmän kannalta asioita tarkastellaan. Osassa käydään läpi keskeiset palkitsemisperusteet ja -tavat, joita ovat esimerkiksi työn vaativuus ja työssä suoriutuminen (henkilön pätevyys). Osaamisen, tiedon ja palkitsemisen yhdistäminen nousee keskeiseksi tulevaisuuden menestymisen kannalta.

Palkitsemisen tavoista käsitellään perusteellisesti tulospalkkausta ja käydään läpi tutkimustiedon valossa tulospalkkauksen ja henkilöstön taloudellisen osallistumisen vaikutukset. Toisessa osassa käsitellään myös osakepohjaisten järjestelmien toimivuutta, ylimmän liikkeenjohdon palkitsemista sekä eri maihin hajautettujen organisaatioiden palkitsemisen mahdollisuuksia.

Kolmannessa osassa keskitytään palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen ja arviointiin. Aiheina ovat palkitsemisjärjestelmien suunnittelu, käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen ja edelleen palkkahallinto ja palkanlaskenta sekä järjestelmien toimivuuden arviointi.

Teoksen lopussa on laaja palkitsemiseen liittyvien käsitteiden luettelo määritelmineen.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Julkaisu

Vartiainen, Matti ja Kauhanen, Juhani (toim.). Palkitseminen globaalissa Suomessa. WSOY, Helsinki 2005, ISBN 951-0-30278-3, 350 sivua.
Tilaukset: WSOY, Tilauskonttori, Porvoo, puh. (019) 576 261

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  (09) 451 3665
  (09) 451 3665
 • Toteutusaika
 • 1.6.2004 - 31.12.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.4.2004
  9 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 9 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.8.2005

Aiheluokitus