104326 Tiedotus ja koulutus

Tuloksellisuuden tuhannet kasvot (TUHKA)

Hanke on jatkoa TSR:n, kuntien ja Joensuun yliopiston Kasvatustieteen laitoksen tuella toteutetulle Opetussektorin tuloksellisuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämishankkeelle Ota!, joka on osa KARTUKE -tutkimusohjelmaa. Hankkeen myötä tehtävän tiedottamisen tavoitteena on käynnistää ja levittää keskustelua aiheista, mitä tuloksellisuus ja mitä Ota! -hankkeen tuottamat tutkimustulokset käytännössä tarkoittavat. Keskeiset tulokset ja näin ollen myös tiedottaminen liittyvät mm. seuraaviin teemoihin: 1. kasvatustyön strateginen kehittäminen (henkilöstönäkökulma) 2. tuloksellisuuden moninaisuus 3. perustehtävä, tuloksellisuus ja HRM-ajattelu 4. perustehtävän jäsentäminen tuloksellisuusarvioinnin kehittämisen välineenä 5. tuloksellisuusarvioinnin ja tasapainotetun mittariston soveltamisen haasteet Käytännössä tiedottaminen toteutetaan seminaarien, lehdistötiedotteiden ja hankkeen kotisivujen (http://www.edu.joensuu.fi/ota) avulla. Kunnallisten palvelujen toimialojen tutkimusten pääpaino on ollut opetussektorilla. Tiedottamishankkeen myötä on tarkoitus tavoittaa myös muita kunnan toimialueita (työntekijöitä, johtoa, luottamushenkilöitä). Hanke päättyy marraskuussa 2005.

Hankkeen vastuuhenkilö
Päivi Atjonen

HENKILÖSTÖ- JA ASIAKASNÄKÖKULMAT TÄRKEITÄ TULOKSELLISUUSARVIOINNISSA

30.6.2006

Imatralla syksyllä 2005 pidetyn Peruskoulun kolme vuosikymmentä -juhlasymposiumin osallistujat olivat tyytyväisiä siihen, että esityksissä korostettiin henkilöstönäkökulman osuutta tuloksellisuusarvioinnissa. Sen sijaan arjen ja asiakkaan näkökulmat jäivät liian vähälle huomiolle.

Juhlasymposiumissa esiteltiin Työsuojelurahaston, kuntien ja Joensuun yliopiston kasvatustieteen laitoksen tuella vuosina 2002–2004 toteutetun Ota-hankkeen tuloksia (TSR:n hanke nro 101374).

Juhlasymposium suunniteltiin ja toteutettiin Työsuojelurahaston rahoittamalla TUHKA-tiedotushankkeella, johon kuuluivat myös Ota-hankkeen loppuraporttien viimeistely ja julkaiseminen. Lisäksi kirjoitettiin tiedotteita sekä päivitettiin hankkeen kotisivut.

Juhlasymposiumin yhteydessä järjestettiin Oppilaitos tuloksellisuuttaan arvioivana työyhteisönä -seminaari, jossa tutkijoilla oli tiedotusiskuja ja jossa käytettiin useita aiheeseen liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja.

Seminaarin osallistujille jaettiin tiedotusiskuihin liittyvää materiaalia, jonka suuri kysyntä yllätti tutkijat. Yhteensä jaossa oli pitkälti toista sataa kopiota, joten tiedotusaineisto tavoitti huomattavasti seminaarin osallistujia laajemman joukon. Juhlasymposium näkyi myös paikallisessa uutisoinnissa, muun muassa Uutisvuoksi-lehdessä 3.9.2005.

Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan seminaaria voi pitää melko onnistuneena. Erityisen myönteistä palautetta seminaari sai siitä, että esityksissä korostettiin henkilöstönäkökulman osuutta tuloksellisuusarvioinnissa. Vastaavasti osallistujat olisivat toivoneet, että arjen ja asiakkaan näkökulma olisi otettu enemmän huomioon. Negatiivista palautetta annettiin huonosta akustiikasta.

Luontaisia tiedotuskanavia muodostui paikallisista ja alueellisista kontakteista, joita tutkijoilla on työelämän, yhteistyön ja opetuksen kehittämistyössä Palmeniassa ja Joensuun yliopistossa.

KARTUKE-verkosto toi mukanaan runsaasti valtakunnallisia kontakteja, joiden ansiosta tutkimustietoa on voitu levittää työmarkkinajärjestöihin, Suomen Kuntaliittoon ja yliopistoihin. Muun muassa Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry on ollut aiheesta kiinnostunut.

Ota- ja TUHKA-hankkeissa käsiteltyjen teemojen tarkastelua jatketaan tutkijoiden opinnäytetöissä.

Osa KARTUKE-tutkimusohjelmaa


Ota- ja TUHKA-hankkeet kuuluivat osaksi neljän yliopiston – Kuopion, Joensuun, Lapin ja Tampereen – valtakunnalliseen KARTUKE-tutkimusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena oli kehittää kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointia, parantaa työelämän laatua ja tukea työelämän yhteistoimintaa. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusohjelmaa.

KARTUKE-tutkimusohjelman taustalla oli Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuonna 2002 antama uusi suositus kuntien palvelutoiminnan tuloksellisuuden arvioinnista. Suosituksen mukaan tuloksellisuuden kokonaisarviointi pohjautuu tasapainotettuun malliin. Uudessa arviointisuosituksessa tuloksellisuuden osatekijöinä nähdään taloudellisuuden ja tehokkuuden ohella muun muassa henkilöstön jaksamiseen ja osaamiseen sekä palvelutoiminnan laatuun liittyvät tekijät.

Tuloksellisuuden arviointia koskeva kehittämistyö käynnistyi kunta-alalla 1980-luvulla, jolloin annettiin ensimmäinen asiaa koskeva suositus. Tuloksellisuuden arviointi on painottunut voittopuolisesti taloudellisuus- ja kustannuslaskentaan. Sen sijaan laadullisten, ulkoista palvelukykyä arvioivien ulottuvuuksien sisällyttämisessä tuloksellisuuden arviointiin on tapahtunut vain vähän edistymistä, vaikka laadun arviointi on osa taloudellista ajattelua, vähentäähän laatuvirheiden välttäminen palvelun kustannuksia.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaJoensuun yliopisto, kasvatustieteen laitos
 • ToteuttajaJoensuun yliopisto, kasvatustieteen laitos
 • Lisätietoja
 • Päivi Atjonen
  (013) 251 2339
  (013) 251 4399
 • Toteutusaika
 • 1.1.2005 - 1.11.2005
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.10.2004
  10 600 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 14 350 euroa
 • Tulokset valmistuneet 5.4.2006

Aiheluokitus