105078 Tutkimus

Rakennuttajan mahdollisuudet rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa ja rakennuttajan työturvallisuustehtävät

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI:n ja VTT Tuotteet ja tuotanto -yksikön yhteistyönä toteuttamassa tutkimuksessa laaditaan viitekehys rakennusprosessiin soveltuvista rakennuttajan hyvistä turvallisuuskäytännöistä, jotka edesauttavat ja varmistavat työmaan hyvän turvallisuustason. Hankkeessa keskitytään rakentamisen valmistelu- ja suunnitteluvaiheen turvallisuuskysymyksiin sekä niihin rakennuttajan turvallisuustehtäviin, joilla on vaikutusta rakentamisen aikaiseen turvallisuuteen. Samoin uudistetaan RT 10-10625 -kortti "Rakennuttajan yöturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa" vastaamaan muuttuneita työturvallisuusmääräyksiä ja hyväksi todettuja turvallisuuskäytäntöjä. Lisäksi tarkastetaan muut rakennuttajan toimintaan liittyvät sopimusasiakirjat kuten (työ)turvallisuusasiakirjan sisältö vastaamaan uudistuneita työturvallisuusmääräyksiä. Hankkeessa ei kuvata lakivelvoitteita tai viranomaisvaatimuksia vaan tavoitteena on etsiä käytännön ratkaisumalleja ja menettelytapoja, jotka toteuttavat edellä mainitut vaatimukset osana rakennuttamisen hyviä turvallisuuskäytäntöjä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Raimo Seppälä

TYÖTURVALLISUUTTA PÄIVITETTY RAKENNUTTAJILLE

30.4.2007

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI on päivittänyt VTT:n kanssa rakennusalan uuden lainsäädännön vaikutuksia rakennuttajan työturvallisuustehtäviin. Rakennuttajilta näet edellytetään entistä selvemmin työturvallisuuden asiantuntemusta. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Rakennuttajan pitää tuntea rakennushankkeen työturvallisuusriskit ja toimia aiempaa vahvemmin yhteistyössä muiden osapuolten ja asiantuntijoiden kanssa. Rakennuttajan pitää osata antaa työturvallisuuden näkökulmasta tehtäviä niin suunnittelijoille, päätoteuttajille, valvojille kuin urakoitsijoille.

Hankkeessa tähdättiin rakennushankkeen turvallisen toteutuksen varmistamiseen, sillä pelkkä vaatimus ja tehtävien asettaminen ei riitä.

Rakennuttaja pystyy omalla ammattitaitoisella toiminnallaan vaikuttamaan turvallisuuteen monin tavoin. Tärkein tehtävä on ohjata hallitusti ja korkeiden turvallisuustavoitteiden mukaisesti koko rakentamisprosessia, niin suunnittelua kuin itse rakentamista.

Lainsäädännöllä rakennuttajalle työturvallisuusvelvoitteita


Työturvallisuuslainsäädäntö asettaa rakennuttajalle työturvallisuusvelvoitteita. Lisäksi rakennuttamiseen on toimintaohjeita, joista keskeinen on RT 10-10625 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa.

Alan lainsäädäntö on muuttunut viime vuosina merkittävästi ja tutkimuksissa on saatu esiin hyviä käytäntöjä, joilla voi parantaa rakennusalan turvallisuutta.

Rakennuttajan toimintaohjeiden päivitys edellytti rakennuttamisen työturvallisuustehtävien tutkimista. Esille tuli ristiriitaisia tulkintoja lainsäädännöstä. Työturvallisuustehtävien määrittely vei siten odotettua enemmän aikaa.

Hankkeen lopulla voimaan tullut lainsäädännön muutos toisaalta selkiytti, toisaalta toi rakennuttajalle lisätehtäviä. Hankkeeseen osallistuneiden mielestä muuttuneen lainsäädännön vaikutukset piti ottaa huomioon, joten hanketta jatkettiin suunniteltua pidemmälle.

Hyvien käytäntöjen selvittämiseksi tutustuttiin neljään rakennuskohteeseen, haastateltiin rakennushankkeen osapuolia, tehtiin kysely rakennuttajille ja asiantuntijatyöryhmät työstivät rakennuttamiseen soveltuvia käytäntöjä. Näiden osatehtävien tulokset on viety rakennuttamisprosessiin tehtävinä ja hyvinä käytäntöinä.

Alkuperäinen tavoite oli loppuraportti, jossa olisi esitetty rakennuttamisen hyvät turvallisuuskäytännöt ja sen pohjalta uusittava RT 10-10625-kortti. Lopulta RT-kortti päätettiin uusia erillisenä jatkohankkeena.

Koko prosessiin työturvallisuutta, ei yksin valmisteluun


Työturvallisuuslainsäädännön viimeisimmät muutokset ja tarkennukset rakennuttajan velvoitteisiin korostavat toteutuksen varmistamista.

Rakennuttajilta vaaditaan entistä aktiivisempaa roolia työturvallisuusasioissa. Osa rakennuttajista onkin jo omaksunut uuden lainsäädännön hengen.

Keskeisiin lähtökohtiin kuuluu se, että hankkeen rakennuttajalla on ammattitaitoa, edellytykset ja valtuudet tapauskohtaisesti. Lisäksi työturvallisuustehtävät on tunnistettava, organisoitava ja varmistettava toteutus. Tämä on tärkeää, sillä rakennuttamistehtäviä jaetaan usein eri osapuolille, mutta tehtäviin ei aina liity riittäviä toimivaltuuksia eikä varmentamismenettelyjä.

Hyvään käytäntöön kuuluu rakennuttajan aktiivisuus turvallisuusasioissa koko prosessissa, ei vain valmisteluvaiheessa.

Riskikartta, analyysilomake ja opas


Tässä hankkeessa kehitettiin HAVAT-menetelmä, joka sisältää riskikartan ja analyysilomakkeen. Sillä voi jo suunnitteluvaiheessa tunnistaa rakentamisen vaaroja. Niihin vaikutetaan muun muassa suunnitteluratkaisuilla ennen rakentamisen aloitusta.

Hankkeessa laadittiin myös opas turvallisuusasiakirjan laatimiseen.

Hankeaikana rakennuttajille suunnattiin kysely koko rakennushankkeen aikana käytettävistä työturvallisuuden huomioon ottavista menettelyistä ja toimintamalleista. Verkossa tehtyyn kyselyyn vastasi 28 henkilöä.

Sähköturvallisuusosio toteutettiin erillisenä. Siitä on laadittu yhteenveto Rakennuttajan työturvallisuustehtävät, sähkö. Sen tuloksia sisällytettiin loppuraporttiin.

Kansainvälinen tarkastelu osoittaa, että rakennusalalta löytyy hyviä käytäntöjä, jotka voisi tuoda suomalaiseen rakentamiseen.

Kun alan sopimusmalleja ja muita asiakirjoja uusitaan ja julkaistaan, lainsäädännön muutosten sisällyttäminen niihin on omiaan parantamaan turvallisuutta.

Huolehtimisvelvoite sisältää tekemisen varmistamisen


Huolehtimisvelvoite sisältää tehtäviä ja niiden tekemisen varmistamisen. Tehtävistä huolehtiminen tarkoittaa niiden tekemistä itse tai tehtävän antamista toisen suoritettavaksi. Varmistamista ovat kaikki keinot ja menettelyt, joilla voi todeta tehtävän tehdyksi. Varmistamiseen liittyy toteutuksen tarkoituksenmukainen dokumentointi.

Loppuraportissa on kuvattu rakennuttamisen eri vaiheiden työturvallisuustehtävät rakennuttajalle. Näillä tehtävillä rakennuttaja toteuttaa huolehtimisvelvoitettaan.

Hankkeen loppuraportti liitteineen ja työkaluineen löytyvät verkkosivuilta http://www.vtt.fi/proj/rakennuttaja/.

Raportissa esitettyjä periaatteita ja käytäntöjä voi soveltaa sekä talonrakennukseen että sitä palveleviin hankkeisiin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaAsunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
 • ToteuttajaAsunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
 • Lisätietoja
 • Raimo Seppälä
  (09) 4767 5711
  (09) 4767 5700
 • Toteutusaika
 • 1.5.2005 - 1.6.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.3.2005
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 96 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.12.2006

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • rakennuttamistehtävä , työturvallisuustehtävä , rakentaminen , building , rakennuttajat , turvallisuusmääräykset