105089 Tutkimus

Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset - Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen

Tutkimus liittyi valtakunnallisen työtapaturmaohjelman 2001 - 2005 toimenpiteisiin. Tutkimuksen tavoitteena oli hyödyntää paremmin tapaturmakustannuksiin ja työsuojelun taloudellisiin vaikutuksiin kertynyttä tietämystä ja luoda uutta tietoa aiheesta. Erityisesti painotettiin työpaikkojen eri intressiryhmien tietotarpeita kustannustietojen käytössä. Eri tutkimusosioissa keskityttiin tapaturmakustannusten laskemiseen yritystasolla ja yritysten välisissä toimitusketjuissa sekä testattiin uuden tapaturmaskenaariomallin soveltuvuutta Suomessa. Merkittävä osa tutkimusta oli myös internet-sivuston kehittäminen ja tutkimustulosten perusteella tehtävän koulutus- ja tiedotusaineiston tuottaminen ja hyödyntäminen. Tutkimuksessa keskityttiin myös hyvän työympäristön taloudellisiin vaikutuksiin. Viitekehyksenä käytettiin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston esittämää mallia hyötyjen tarkastelussa. Tutkimus toteutettiin kiinteässä yhteistyössä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton, vakuutusyhtiöiden ja sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston kanssa. Tutkimukseen osallistui 23 yritystä edustaen eri toimialoja. Projekti päättyi kesällä 2007 ja siitä julkaistu aineisto on Työterveyslaitoksen sivustolla osoitteessa www.ttl.fi/tapaturmakustannukset. Projektin tuottama verkkosivusto, joka tehtiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on osoitteessa: http://www.tyosuojelutietopankki.fi/tuottavuus.

Hankkeen vastuuhenkilö
Markku Aaltonen

TYÖSUOJELU LISÄÄ TYÖPAIKKOJEN TUOTTAVUUTTA

24.1.2008

Satsaukset työturvallisuuteen lisäävät työpaikkojen tuottavuutta, selviää Työterveyslaitoksen, Tampereen teknillisen yliopiston sekä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tekemästä tutkimuksesta. Tapaturmien seurauksena työntekijä on poissa työstä keskimäärin 39 päivää. Onnistunut työsuojelu vähentää poissaoloja ja työperäisiä sairauksia, ja samalla työpaikan tuottavuus kasvaa. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Tutkimuksessa vahvistui käsitys siitä, että turvallisuus ja tuottavuus ovat mitalin kaksi eri puolta. Tapaturma aiheuttaa inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä, joista aiheutuu kustannusten lisäksi tuotannon häiriöitä. Tapaturmien ehkäisyllä säästetään vahinkokustannuksissa ja parannetaan tuottavuutta.

Hankkeen kuudessa eri tutkimusosiossa laskettiin tapaturmien kustannuksia yritystasolla ja yritysten välisissä toimitusketjuissa sekä testattiin uuden tapaturmien ennakointimallin soveltuvuutta Suomessa.

Lähes kaikki yritykset keräävät tietoa tapaturmista


Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin yritysten ja henkilöstön tietämystä työturvallisuuteen ja työturvallisuuskustannuksiin liittyvissä asioissa. Tutkimukseen osallistui 23 organisaatiota.

Lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä seuraa työtapaturmista ja sairastumisista johtuvien poissaolojen kustannuksia. Kuitenkin vain joka viides yritys seuraa panostuksia, jotka on kohdistettu tapaturmien ehkäisyyn ja työterveyden edistämiseen. Yrityksen johdon tarkastelun painopiste kohdistuu tapaturmavakuutusmaksuihin sekä sairauspoissaolojen kustannuksiin.

Tulosten mukaan henkilöstö käyttää vähemmän tapaturmista kerättyjä tietoja kuin mitä yritykset niitä keräävät ja käyttävät. Henkilöstöä kiinnostavat ennakoivan työsuojelun tiedot, kuten läheltä piti -tilanteiden määrät sekä turvallisuusaloitteet.

Työntekijät saavat tietoa työturvallisuudesta useasta eri lähteestä. Tietoa työturvallisuuden kustannuksista jaetaan etupäässä vain tiedotustilaisuuksissa ja kokouksissa.

Työtapaturma maksaa keskimäärin 6031 euroa


Tapaturman seurauksena työntekijä on poissa työstä keskimäärin 39 päivää, selviää yritysten omista arvioista. Yksi työtapaturma maksaa yritykselle keskimäärin 6031 euroa.

Lähes kaikki yritykset kertovat ottavansa päätöksissään työturvallisuuden huomioon melkein aina. Miltei kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että työturvallisuuden ja tuottavuuden välillä on selvä yhteys. Kuitenkin vain hieman reilu puolet ilmoitti saavansa riittävästi tietoa eri vaihtoehtojen kustannus- ja tuottavuusvaikutuksista. Tietoja tapaturmien kustannuksista kerätään monin eri tavoin eikä vakiintunutta tapaa näytä olevan.

Tutkijat muistuttavat, että työtapaturmista aiheutuvat kustannukset vähenevät vain työtapaturmien määrää vähentämällä. Tapaturmiin liittyvin seurausten tunnistaminen ja niistä aiheutuvien kustannusten laskenta onkin tärkeä kannustin työtapaturmien vähentämiseksi. Monet työpaikat eivät tunnista työtapaturmaan liittyviä hallinnollisia menetyksiä ja kustannuksia, joita vakuutus ei korvaa. Tämän vuoksi tapaturmien kustannukset lasketaan todellista alhaisemmiksi.

Tutkijoiden mielestä on tärkeää, että tietoutta tapaturmien kustannuksista lisätään, jotta työtapaturmien estäminen nähdään mielekkääksi myös yritysten tuottavuuden kannalta. Tulosta on mahdollista saada aikaan pienilläkin satsauksilla, esimerkiksi parantamalla siisteyttä ja järjestystä.

Tapaturmien ennakointiin apua


Tutkimusprojektissa kehitettiin uudenlainen malli, jonka avulla on mahdollista tunnistaa tyypilliset tapaturmiin johtaneet tapahtumaketjut.

Kehitetty SALAT –tapaturmien tutkintamalli tunnistaa ne välittömät ja piilevät olosuhteet, jotka johtavat vaarallisiin tapahtumiin. Tiedon avulla on mahdollista torjua tapaturmia entistä tehokkaammin. Kehitettyä menetelmää voidaan hyödyntää myös turvallisuuskoulutuksessa.

Toimitusketjussa jokainen huolehtii omistaan


Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten tapaturmista aiheutuvia kustannuksia arvioidaan yritysten välisissä toimitusketjuissa. Mukana oli neljä yritystä. Haastattelututkimuksessa selvitettiin, miten yritykset määrittävät ja hallitsevat toimitusketjun riskejä ja kuinka niiden kustannuksia mitataan.

Riskeistä merkittävimpinä pidettiin viivästymiseen, liikekumppanin valintaan ja laatuun liittyviä riskejä. Onnettomuuden ja työtapaturman riskin nähtiin liittyvän kiinteästi viivästymisriskin piiriin. Eniten yrityksissä kannettiin huolta toimitusaikaan liittyvistä ongelmista. Toimitusketjussa tapahtuvia tapaturmia ei koettu yhteisiksi, vaan jokaisen osapuolen nähtiin vastaavan omasta toiminnastaan.

Toimitusketjujen tapaturmakustannuksia ei mitata käytännössä ollenkaan. Toisaalta omienkin tapaturmien kustannusten osalta tilanne on lähes samanlainen. Vaikka tapaturmien kustannuksia ei mitata, riskien vähentämiseen ollaan valmiita satsaamaan.

Turvallisuus osa yritysten yhteiskuntavastuuta


Tutkijat muistuttavat, että työsuojelun taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin vain yksi syy työturvallisuuden ja työterveyden edistämiseen. Jokaisella on oikeus turvalliseen työhön. Tämä on myös osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Toimittaja
Hanna Kaukopuro

Safety at Work is an Important Factor in Company Economy

28.9.2009

The Finnish Institute of Occupational Health co-ordinated a research and development project on the financial and productivity aspects of occupational accidents. Emanating from the national Prioritising Occupational Safety — Occupational Accident Prevention Programme 2001—2005, this Costs of Occupational Accidents — Effects of Occupational Safety on Company Business Project sought to enhance the utilisation of current knowledge of accident costs and economic impacts of safety measures and carry out new research on these topics.

A theoretical framework for the project was provided by the model of the economic effects of health and safety at work, published by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). According to the model, safety measures can reduce losses, produce savings in expenditures, bring additional gains and enhance productivity. Empirical data were collected from representatives and staff of 23 private and municipal organisations.

Questionnaire and in-depth interview data indicated that almost all of the respondents agreed that there is a clear connection between the quality of the working environment and productivity. Despite this, 40% of the respondents concurred with the statement that occupational safety and health activities and investments were generally not considered productive in their company. In addition, only 54% said they had enough cost information when making decisions about safety activities.

A survey of the literature dealing with the economics of health and safety at work, including measurement and monitoring of the productivity aspects of working environments, identified nearly 200 relevant publications. These were then used as core material in constructing a databank on occupational health and safety as a productivity factor. Located in the Finnish section of the EU-OSHA website, this databank currently features six main chapters, each consisting of a number of components with full-text descriptions and lists of references and links related to the topic of the component. The databank enhances access to materials that were previously scattered and fragmented.

The consequences and costs of occupational accidents were investigated at company level and for product supply chains. Although all target organisations collected such data, there appeared to be no uniform way of doing this. None of the organisations surveyed had a system in place to evaluate the costs of realized risks in supply chains.

A model for accident investigation was developed. The model, known by the acronym SALAT, is based on identifying not only the immediate circumstantial factors (preconditions, safety factors) leading to the dangerous incident but also the underlying circumstantial factors (latent factors) conducive to the existence of the immediate circumstantial factors. This accident scenario model was tested on TOT report data concerning forklift accidents. (TOT is the system of investigation of fatal accidents at work used by the Federation of Finnish Accident Insurance Institutions.) Further research is needed to ascertain the applicability of the model to other types of accidents.
Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos, Työturvallisuusosasto
 • Lisätietoja
 • Markku Aaltonen
  030 474 2784
  030 474 2020
 • Toteutusaika
 • 1.3.2005 - 31.12.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.4.2005
  89 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 270 516 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.12.2007

Aiheluokitus