105342 Tutkimus

Palkkausjärjestelmäuudistus kirkon alalla (PAJU)

Projektin tavoitteena on analysoida ja kehittää työn vaativuuden sekä henkilön työsuoriutumisen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien toimivuutta ja uuden arviointikulttuurin sisäistämistä seurakunnissa. Hankkeessa tutkitaan mikä seurakuntakulttuurin ja henkilöstön kristillisten arvojen vaikutuksia muutoksen onnistumiseen sekä uuden toimintakulttuurin sisäistämiseen. Tavoitteena on lisätä tietämystä toimintaympäristöstä, prosesseista ja arviointiprosessin menetelmistä käytännössä. Tutkimuksessa halutaan nostaa esille niitä tekijöitä, jotka ovat oleellisia muutosprosessin onnistumiselle seurakunnissa. Lisäksi selvitetään, mitkä kulttuuriset tekijät ja menettelytavat selittävät ja edesauttavat oikeudenmukaisuuden kokemista ja toteutumista palkkausjärjestelmäuudistuksessa. Välitön kohderyhmä on projektiin osallistuvien seurakuntien henkilöstö, jotka ovat tai tulevat olemaan työn vaativuuden sekä henkilön työsuoriutumisen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien piirissä. Keskeinen osa projektia on toimintamallien ja hyvien käytäntöjen kehittäminen kohdeseurakunnissa analysoimalla palkkausjärjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyviä tekijöitä ja ongelmakohtia sekä antamalla tukea arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän käyttöönottamisessa ja soveltamisessa osaksi seurakuntien toimintakulttuuria. Hanke toteutetaan seurakuntayhtymien ja seurakuntien kanssa kehittämisyhteistyönä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

OPAS NÄYTTÄÄ SUUNTAA PALKKAUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISELLE SEURAKUNNISSA

20.7.2008

2000-luvulla myös seurakuntien on kilpailtava uudella tavalla työntekijöistä ja pystyttävä osoittamaan olevansa reilu ja hyvä työnantaja. Keskeinen osa henkilöstöasioiden kehittämistoimintaa kirkon alalla on palkkausjärjestelmäuudistus, joka tuli voimaan vuoden 2007 loppupuolella. Uuden järjestelmän tehokasta käyttöönottoa seurakunnissa tuettiin hankkeella, jonka tuloksena syntyi käytännönläheinen opas palkkausjärjestelmän soveltamisesta. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Tutkimusprojektin tavoitteena oli kehittää työn vaativuuden ja henkilöstön työsuoriutumisen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien toimivuutta. Tutkimus toteutettiin viiden seurakuntayhtymän organisaatiossa.

Hankkeen merkittävin tulos on maaliskuussa 2008 valmistunut opas ”Palkkausjärjestelmäuudistus kirkon alalla, opas onnistuneeseen soveltamiseen”. Opasta kirjoitettaessa huomioitiin laajasti erilaisten toimijoiden näkemyksiä siitä, millainen opas hyödyttäisi eniten sektoria myös tulevaisuudessa. Opaskirjaa levitetään kirkon alalla esimerkiksi erilaisten verkkosivustojen kautta.

Pois keskitetystä päätöksenteosta


Kirkon sektorilla on käyty keskusteluja uuden palkkausjärjestelmän rakentamisesta jo 1990-luvulta lähtien. Kirkon palkkatason vertailut osoittivat, että kirkon palkat olivat joidenkin tehtävien kohdalla jäljessä muiden alojen vastaavien tehtävien palkoista.

Evankelis-luterilaisen kirkon uuden palkkausjärjestelmän keskeisin uudistus on, että lähes kaikki tehtävät ovat saman järjestelmän piirissä. Aiemmin palkkaus oli määritelty tehtävänimikkeiden mukaisesti.

Aiemmin palkkataulukot oli luokiteltu paikkakunnan kalleusluokan mukaan. Organisaatioilla itsellään ei ollut juurikaan päätäntävaltaa palkka-asioissa kaikkein suurimpia seurakuntayhtymiä lukuun ottamatta, vaan palkantarkistukset tapahtuivat keskitetysti. Uudistuksen myötä tämä keskusjohtoinen päätöksentekoprosessi purkautui.

Uuden palkkausjärjestelmän myötä palkka-asioista päättäminen on siirtynyt organisaatioiden itsensä tehtäväksi. Viime kädessä työnantaja tekee palkkaratkaisut, mutta työntekijöiden näkemystä kuunnellen ja heidän kanssaan neuvotellen.

Työntekijän palkka muodostuu uudistuksen myötä neljästä osasta; tehtäväkohtaisesta, henkilökohtaisesta vuosisidonnaisesta palkanosasta, henkilökohtaisesta harkinnanvaraisesta palkanosasta sekä mahdollisesta henkilökohtaisesta lisästä.

Esimiehet korostivat reilua peliä


Evankelis-luterilaisen kirkon uuden palkkausjärjestelmän suunnittelutyössä on otettu huomioon se, että seurakuntien työtehtävät jakautuvat laajalti. Se, kuinka näiden erilaisten töiden yhdistäminen saman järjestelmän piiriin on onnistunut, jää nähtäväksi lähitulevaisuudessa.

Työsuojelurahaston tukemassa Paju-projektissa järjestettiin kevään 2007 aikana esimiestyöpajoja, joissa käytiin läpi kehityskeskustelujen käytäntöjä ja pohdittiin, mitä työsuorituksen arvioinnin kriteerit kuten ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta voisivat kussakin organisaatiossa ja eri tehtävissä tarkoittaa. Yhteisen ymmärryksen luominen työsuorituksen arviointien kriteereistä koettiin tärkeäksi ennen arviointien aloittamista.

Tärkeäksi katsottiin myös, että työsuorituksen arviointikriteerit ovat hyvin myös henkilöstön tiedossa. Tämän uskottiin vaikuttavan myönteisesti siihen, että työyhteisöissä säilyisi ”hyvä henki” jatkossakin. Erittäin oleellisena työsuorituksen arvioinnissa nähtiin myös se, että arviointi tehdään aina suhteessa ajan tasalla olevaan tehtävänkuvaan.

Palkkaus keskustelun tuloksena


Evankelis-luterilaisen kirkon uuden palkkausjärjestelmän myötä organisaatioissa käydään esimiehen ja työntekijän välillä niin sanottuja ET-keskusteluita, joissa arvioidaan työssä suoriutumista, asetetaan tavoitteita ja seurataan näiden tavoitteiden toteutumista. Joissakin organisaatioissa tällainen keskustelukäytäntö on ollut käytössä jo ennen uuden palkkausjärjestelmän tuloa, mutta osassa organisaatioita vasta opetellaan asiaa.

Neuvottelemisen myötä uusi palkkausjärjestelmä lisää organisaatioiden sisällä esimiesten ja työntekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta. Koska tehtäväkuvat ja henkilökohtaiset palkanosat tarkistetaan vuosittain, työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaansa ja samalla esimiehet voivat antaa palautetta työntekijän toiminnasta.

Toimittaja
Hanna Kaukopuro

Julkaisu

Minna Nilander, Timo Haukola, Matti Vartiainen, Sini Jämsén. (2008) Palkkausjärjestelmäuudistus kirkon alalla. Opas onnistuneeseen soveltamiseen. ISBN 978-951-22-9321-6 (painettu) ISBN 978-951-22-9322-3 (elektroninen). 67 s.
Julkaisu pdf-muodossa

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  (09) 451 3660
  (09) 451 3665
 • Toteutusaika
 • 1.1.2006 - 31.12.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2007
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.11.2005
  120 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 170 663 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.6.2008

Aiheluokitus