106151 Kehittämisavustus

Turvallisuuden kehittäminen Finnish Chemicals Oy:n toiminnassa - staattinen sähkö ja turvallisuusjohtaminen

Hankkeen tavoitteena on staattisen sähkön vahinkojen ennaltaehkäisy ja työturvallisuuden toimintamuotojen implementoinnin kehittäminen. Hankkeessa tutkitaan staattisen sähkön aiheuttamia riskejä ja kehitetään osaamista em. riskien tunnistamiseen. Huomioidaan kaikki pakkauskoot, eri henkilöiden mahdolliset toimintatapaerot, huoltotoiminnot ja suojavaatteet. Työturvallisuuden implementoinnissa tuetaan linjahenkilöstön vastuunottoa ja osallistumista: mitä ja miten uusia turvallisuustoimintamuotoja otetaan käyttöön. Perustehtävänä on johtaa ja kehittää toimintaa/työtä niin, että se on samanaikaisesti sekä turvallista ja tuottavaa että varmistaa laadukkaan aikaansaannoksen ja ihmisten hyvinvoinnin. Tulokset käytettävissä loppuvuodesta 2006.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jukka Aarinen

HUONO TAPATURMAKEHITYS KURIIN KOULUTUKSELLA

29.1.2007

Finnish Chemicals Oy kehitti Äetsän tehtaan turvallisuutta yhdessä VTT:n kanssa Työsuojelurahaston tuen turvin. Keskeistä kehittämishankkeessa oli työnjohdon ja esimiesten koulutus. Kouluttajana toimi erikoistutkija Kaarin Ruuhilehto VTT:ltä. Tuloksena tehtaan tapaturmat vähenivät huomattavasti. LTA-tapaturmaindeksi eli tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti laski tarkastelujaksolla joulukuusta 2005 marraskuun loppuun 2006 arvosta 31,7 arvoon 5,9.

Staattisen sähkön riskit kartoitettiin ja ennaltaehkäisyä parannettiin


Finnish Chemicals Oy toimittaa kemikaaleja ja niihin liittyviä palveluja maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle. Yrityksen tuotannossa pakataan useita eri tuotteita pieniin eri materiaaleista valmistettuihin 20 – 1 000 litran pakkauksiin. Kaikkien pakkausten sisäosa on staattista sähköä eristävää muovia.

Pakattavat tuotteet ovat nestemäisiä, ja osa herkästi syttyviä. Pieniin astioihin pakattaville tuotteille on tyypillistä, että niitä ei pakata päivittäin, vaan satunnaisesti. Tuotteita pakkaavat useat eri henkilöt, joten käytettävät maadoitusmenetelmät ja astioiden täyttönopeudet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Selkeitä pienten pakkausten täyttöohjeita ei ollut osattu luoda, koska staattisen sähkön aiheuttaman riskin todellista tasoa ei ollut tiedostettu.

Prosessiteollisuuden huoltotoiminnassa joudutaan usein tilanteeseen, jossa prosessi on poikkeavassa tilassa, jota ei ole osattu ottaa huomioon ennakkosuunnitelmissa. Tuotantotilassa saattaa olla vetyä, metanolia tai muuta herkästi syttyvää. Vastaavasti prosessilaitteita saatetaan joutua purkamaan ennalta suunnittelemattomasti ja maadoituksia purkamaan käyvässä prosessissa.

Staattisen sähkön aiheuttama kipinä sytytti Äetsän tehtaassa tulipalon joulukuussa 2005. Tulipalo syttyi trimetyyliboraatin täytön yhteydessä. Täytettävä astia oli 200 litran terästynnyri, jonka sisäpinta oli pinnoitettu komposiitilla.

Staattisen sähkön riskejä analysoitiin ja mitattiin STARA-analyysimenetelmällä. Menetelmä on kehitetty Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa Menetelmä staattisen sähkön esiintymismahdollisuuksien tunnistamiseksi (TSR:n hanke nro 100275).

Ensin tarkasteltiin henkilöstön varautumista ja tehtiin maadoitusresistanssi- ja yhdistelmäresistanssimittaukset. Toisella kertaa mitattiin tuotteiden varautumista ja tynnyrien maadoitusta. Erikseen tarkasteltiin näytteidenottoa, suodattimien vaihtoa ja suojavaatteiden varautumista.

Sähköstaattisten mittausten ja analyysien tulosten perusteella astiapakkausta keskitettiin pois tuotantotiloista ja maadoituksia lisättiin.

Linjaesimiesten vastuunotto keskeistä


Henkilöstön koulutus räätälöitiin analyyseissa ja mittauksissa saatujen tulosten pohjalta. Koulutuksessa korostettiin työn johtamisen merkitystä. Linjaesimiesten perustehtävänä on johtaa ja kehittää työtä niin, että se on samanaikaisesti sekä turvallista että tuottavaa ja että se varmistaa laadukkaan aikaansaannoksen ja ihmisten hyvinvoinnin.

Koulutuksessa tuli esiin, että turvallisuus eriytyy helposti omaksi, erilliseksi – jopa muualta johdetuksi – lisäksi varsinaiseen työhön. Turvallisuustoimintojen ja työn suhdetta selkeytettiin.

Osallistujat laativat koulutuspäivän aikana oman osastonsa turvallisuuden kehittämisohjelman sekä kehittivät työkaluja turvallisuuden parantamiseen. Puolen vuoden kuluttua koulutuksesta järjestettiin seurantailtapäivä, jossa käytiin läpi eri osastoilla sovitut toimet.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaFinnish Chemicals Oy
 • ToteuttajaVTT
 • Lisätietoja
 • Jukka Aarinen
  0204 310 292
  0204 310 414
 • Toteutusaika
 • 1.3.2006 - 1.11.2006
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.11.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.2.2006
  15 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 093 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.12.2006

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • sähköstaattinen , osallistuminen , participation , riskit , risks , ennaltaehkäisy , implementointi , vastuunotto