106162 Kehittämisavustus

Arjen sujuminen ja voimavarat työhön

Hankkeen tavoitteena on edistää Tradekan myymälöiden henkilöstön työhyvinvointia. Aluksi selvitetään Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden avustamana valittujen kohdemyymälöiden työhyvinvoinnin nykytilaa. Selvitys etenee johtopäätöksiin ja niiden pohjalta tehdään työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä ohjelma jonka levitys aloitetaan tammikuussa 2007. Ohjelman levitykseen liittyvä julkaisu Myymälän arki ja henkilöstön voimavarat ilmestyy tammikuussa 2007.

Hankkeen vastuuhenkilö
Risto Arponen

TRADEKA OY KEHITTI TYÖHYVINVOINTIA YHDESSÄ HENKILÖSTÖN KANSSA

11.12.2008

Tradeka Oy selvitti vuosina 2007–2008 yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa myymälätyön vaatimuksia ja myymälän arjen sujumista. Selvityksen tuloksena Tradeka sai henkilöstön työhyvinvointia edistävän ohjelman. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Tradeka Oy on vähittäiskauppayritys, jonka myymälätyyppejä ovat Siwa, Valintatalo ja Euromarket. Myymälöitä on yhteensä 750 ja niissä työskentelee 7 000 henkilöä.

Tradeka asetti kehittämishankkeen tavoitteeksi selvittää myymälätyöstä ja myymälän työympäristöstä tekijät, jotka haittaavat työtä ja joihin vaikuttamalla voidaan edistää arkitöiden sujuvuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. Lisäksi yritys halusi nostaa esiin terveysliikunnan ja työaikaisen ruokailun merkityksen yksilön työhyvinvoinnille.

Hankkeessa sovellettiin Tiina Kalliomäki-Levannon tutkimusta Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi (103332).

Työhyvinvointi on noussut keskeiseksi tekijäksi palveluyrityksen kilpailukyvylle. Vain tyytyväinen ja työstään innostunut kaupan ammattilainen pystyy palvelemaan asiakkaita siten, että nämä ovat tyytyväisiä. Jos työntekijät eivät voi hyvin, seurauksena on sairauspoissaoloja, vaihtuvuutta, työtapaturmia ja ennenaikaista eläköitymistä. Tästä aiheutuu tarpeettomia kustannuksia, ja lisäksi myymälöiden arki häiriintyy ja työyhteisö kuormittuu.

Työhyvinvoinnin osa-alueet määriteltiin


Aluksi Tradeka ja Työterveyslaitos määrittelivät yhteistyössä useista työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tarkastelun kohteet. Valituksi tuli neljä työhyvinvointiin vaikuttavaa osa-aluetta: myymälän arkityöt, työympäristö ja työjärjestelyt, työaikainen ruokailu sekä omasta kunnosta huolehtiminen. Ne nimettiin työhyvinvointiin vaikuttaviksi poluiksi.

Sovittu malli mahdollistaa jatkotyöskentelyn, kun tarkasteltavaksi voidaan ottaa muita työhyvinvointiin vaikuttavia polkuja, kuten esimerkiksi esimiestyö ja johtaminen.

Ohjelman jalkautus myymälän arkityöhön ja työympäristöön perustui ajatukseen, että toimipaikassa esimies ja henkilöstö yhdessä tunnistavat työstä ja työympäristöstä kehittämiskohteet, joilla voidaan edistää työhyvinvointia.

Kohteiden tunnistaminen ja parannustoimien toteutus osoittautuivat haasteellisiksi työvaiheiksi, ja toteutuksen aste vaihteli. Myymälät tarvitsevat lisätukea työn tarkasteluun työhyvinvointinäkökulmasta.

Ohjelman jalkautus oman kunnon ylläpitoon ja työaikaiseen ruokailuun liittyi näkemykseen, että jokaisen vastuulla on itse huolehtia omista voimavaroistaan.

Liikuntaa ja ravitsemusta koskevia elämäntapamuutoksia oli haasteellista toteuttaa, samoin työaikaisen ruokailun edistämistä toimipaikoissa, joissa työskennellään yksin.

Työhyvinvointiohjelma työkirjan muotoon


Työterveyslaitoksen asiantuntijat haastattelivat myymälähenkilökuntaa Turun ja Lahden alueilla. He tekivät haastatteluista yhteenvedon ja käsittelivät sitä työpajoissa henkilöstön ja ketjun johdon kanssa. Työpajoihin osallistuivat myös työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntijat.

Selvityksen perusteella Tradeka laati työhyvinvointia edistävän ohjelman ja julkaisi siitä työkirjan: Myymälän arki ja henkilöstön voimavarat.

Työkirjat toimitettiin myymälöihin. Työkirjaan pohjautuen tehtävänä oli tunnistaa oman toimipaikan kehittämiskohteet, joihin puuttumalla myymälän työstä tulee sujuvampaa. Tiimit käsittelivät kohteiden valintaa ja tarvittavia toimia kehityskeskusteluissa, ja esimiehet tukivat kehittämistyötä perustellen esimiestilaisuuksissa kehittämisen merkitystä.

Myymälät tekivät oman työympäristönsä riskikartoituksen. Kukin toimipaikka sai ohjeen tehdä kartoitus ja sopia tarvittavat toimet.

Porin myymälät toteuttivat oman kunnon ylläpitoa koskevan pilotin. Siihen osallistui 60 henkilöä Porin alueen myymälöistä. Ohjelma koostui UKK-kävelytestistä, tutustumisesta eri lajeihin, omatoimisesta kunto-ohjelmasta sekä loppumittauksesta.

Myymälöiden henkilöstöt kokosivat keskuudestaan myös painonhallintaryhmän, jota ohjasi Porin Työterveys ry:n asiantuntija. Pilotoinnin yhteydessä he tutustuivat SLU:n aluejärjestöjen terveysliikuntaverkoston tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tradeka lanseerasi henkilöstölle Kunnon teot -kampanjan, jota sisäinen viestintä tuki. Työntekijä saa suorituksen kunnosta, jos hän toteuttaa päivässä vähintään puoli tuntia terveysliikuntaa tai syö päivässä vähintään 400 grammaa kasviksia ja hedelmiä. Kampanjan osana työntekijät saivat liikuntasetelit, joiden arvosta työnantaja korvaa puolet.

Tradekan työterveyshuolto Vita työterveyspalvelut Oy suunnitteli työterveyshuollon osuuden ja toteutti pilotin, jossa kohdetoimipaikoissa tehtiin työpaikkaselvitykset sekä henkilöstön ikäkausitarkastukset.

Tradekan työsuojelutoimikunta on levittänyt hanketta sekä seurannut sen edistymistä kokouksissaan.

Tradekan koulutusyksikkö Ava-instituutti tuotti myyjäkoulutuksen aineiston, ja aluekouluttajat kouluttivat myymälähenkilöstön keväällä 2007. Koulutukseen osallistui yhteensä 598 työntekijää.

Tiedotus systemaattista ja monipuolista


Tradekan sisäiset julkaisut Tietolisä ja Ketjuviesti ovat tiedottaneet hankkeen eri vaiheista henkilöstölle.

Hanke on ollut esimerkkitapauksena Työterveyslaitoksen koulutuksessa, ja hankkeen aikana esiin tulleet hyvät ratkaisut julkaistaan tietokortteina Työterveyslaitoksen nettisivuilla.

Hankkeesta on kirjoitettu Työyhteisöviestissä 3/07 ja se on esitelty Keveyttä työhön -seminaarissa Joensuussa 24.10.2007.

Turun Itäisen Rantakadun Valintatalossa saadut kokemukset hankkeen levityksestä olivat aineistona Ylen ohjelmasarjassa DuuniBlues. Ohjelma esitettiin Ylen kanavilla Teema ja Yle 1. Ohjelmasarjasta on tuotettu opetusohjelma, jota myy Ylen tallennemyynti.

Kehittäminen jatkuu


Hanke lisäsi näkemystä edelleen kehittämisen tarpeesta ja loi sille edellytyksiä. Yrityksen sisällä on tarve sopia ja täsmentää eri osapuolten rooli ja vastuu luotaessa hyvinvointia. Työhyvinvointia kuvaavat tunnusluvut ja niiden taustat on tehtävä näkyvämmäksi yrityksen sisällä.

Hanke on saamassa jatkoa, sillä on sovittu, että aletaan tarkastella työhyvinvointia esimiestyössä. Meneillään on myös erillinen kehittämishanke Valo. Se lisää työn hallinnan tunnetta, kun myymälöissä määritellään työjärjestys ja tarpeeseen pohjautuva henkilöstömitoitus.

Tradeka on sopinut työterveyshuollon kanssa varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotosta sekä työpaikkaselvitysten raportoinnin uudistamisesta.

Toimittaja
Liisa Strann

Julkaisu

Arponen Risto, Hakkarainen Pirkko. (2007). Myymälän arki ja henkilöstön voimavarat. 15 s. Tradeka Oy, Helsinki. ISBN 978-952-92-1556-0.

Hanketiedot

 • HakijaTradeka Oy
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Risto Arponen
  (09) 733 2256
 • Toteutusaika
 • 15.4.2006 - 31.12.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2007
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.4.2006
  25 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 60 480 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.9.2008

Aiheluokitus