106221 Stipendi

Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteys työn imuun suomalaisilla johtajilla -lisensiaattityö

Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteys työn imuun suomalaisilla johtajilla -lisensiaattityö

22.5.2006

Tämä lisensiaattitutkimus on osa Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksen Johtotehtävissä toimivien työssä jaksaminen -tutkimusta. Aineisto on kerätty marraskuun 2004 ja helmikuun 2005 välisenä aikana viiden eri ammattiliiton/yhdistyksen (Ekonomiliitto, Insinööriliitto, Tekniikan akateemiset, Kumula ry ja Henry ry) jäsenrekisteristä.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eriytyvätkö työn vaatimus- ja voimavaratekijöiden, työn imun ja pystyvyysuskon kokemukset taustatekijöiden (ikä, sukupuoli, työsuhteen laatu, työvuodet ja esimiestaso) suhteen, ja miten työn vaatimus- ja voimavaratekijät, työn imu sekä pystyvyysusko ovat yhteydessä toisiinsa.

Erityisen kiinnostuksen kohteena on, muuntaako persoonallisuus (pystyvyysusko) työn vaatimus- ja voimavaratekijöiden sekä työn imun välistä suhdetta. Tutkimus ajoittuu aikavälille 1.3.2007 - 30.6.2007, jolloin aineisto analysoidaan ja laaditaan tutkimuskäsikirjoitus.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisää tutkimustietoa työn imusta, jota on tutkittu vielä melko vähän. Persoonallisuuden muuntavaa roolia työn imun yhteydessä ei ole aiemmin tutkittu ja näin tutkimuksella voidaan tuottaa uutta tietoa. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa työn imua edistävistä (työn voimavaratekijät) ja estävistä (työn vaatimustekijät) tekijöistä.

Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa tehtävässä tutkimustyössä sekä käytännön työelämässä esimerkiksi erilaisissa esimiestyöhön liittyvissä koulutuksissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Carita Ahtilinna

Johtajan innostus luo hyvinvointia koko työyhteisöön

24.5.2011

Johtajien työn imu ja pystyvyysusko ovat korkealla tasolla. Tutkimus osoitti, että persoonallisuuden ominaisuuksilla on merkitystä työn imun kokemisessa. Carita Ahtilinna selvitti lisensiaattityössään työn vaatimusten ja voimavarojen yhteyttä työn imuun suomalaisilla johtajilla. Työsuojelurahasto tuki tutkimusta.
 
Tiimissä jaettu asenne työtä kohtaan voi siirtyä yksilökohtaiseksi kokemukseksi, siten työn imun ”tarttuvuuden” tukeminen on tärkeää.
 
Työn hallinnalla ja organisaation tuella on merkittävä vaikutus siihen, miten paljon johtaja kokee imua omassa työssään. Työn imulla tarkoitetaan työhön liittyvää innostusta ja sitä, että töihin on mukava tulla. Erityisen vahvaa työn imu on johtajilla, joiden esimiestyö on hyvin vaativaa ja pystyvyysusko korkea.
 
Pystyvyysusko on luottamusta omiin kykyihin tavoitteiden saavuttamiseksi. Korkea työn hallinta ja varmuus sekä runsas tuki organisaatiolta ovat yhteydessä pystyvyysuskoon. Korkea pystyvyystaso suojasi työn imun kokemista tilanteessa, jossa rooliepäselvyyksiä oli runsaasti.
 
Pystyvyysusko toimii suojaavana tekijänä myös uupumisoireita vastaan silloin, kun työ on vaativaa ja kuormittavaa. Pystyvyysusko ja työn imu lisääntyivät johtotason ja viikkotyötuntien kasvamisen myötä.
 
Voimavarat lisäävät ja vaativuus vähentää työn imua
 
Eniten työn imua kokevat ylimmän tason johtajat. Heillä on yleensä parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Aiemmista tutkimuksista poiketen johtajien työn imun kokemisessa ei ollut merkittäviä eroja sukupuolen tai iän suhteen. Aiemmat tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia sukupuolen yhteydestä työn imuun.
 
Nuorilla johtajilla pystyvyysusko on hieman korkeampaa kuin kypsään ikään ehtineillä. Ikääntyvät työntekijät saattavat kokea työelämän asettamat jatkuvan kehittymisen ja uuden oppimisen vaatimukset pystyvyyttään uhkaavina tekijöinä.
 
Työn voimavarat kohottivat työn imun tasoa, ja työn kokeminen liian vaativaksi laski sitä. Yleisesti johtajat kokivat, että heidän työssään oli enemmän voimavaroja kuin vaatimuksia.

Samat työn piirteet voivat kuitenkin toimia sekä vaatimus- että voimavaratekijöinä. Voimavaroilla voi myös olla taipumusta kasautua ja johtaa entistä myönteisempään lopputulokseen.
 
Persoonallisuuden voimavarat paremmin käyttöön
 
Pystyvyysuskon keskeinen rooli työn imun kokemisessa osoittaa, että persoonallisuuteen liittyvien voimavarojen tarkasteluun kannattaa kiinnittää huomiota. Korkea pystyvyysusko on merkittävä voimavara hyvinvoinnissa. Erilaiset persoonallisuuden voimavarat on jatkossa otettava monipuolisesti huomioon.

Yksilön persoonallisuuteen liittyvät voimavarat vaikuttavat hänen tapaansa toimia ympäristössään ja kykyyn muokata sitä.
 
Johtajan pystyvyysusko on merkittävä voimavara koko työyhteisölle. Rooliepäselvyydet ja esimiestyön vaativuus ovat johtajalle pahasta silloin, kun hänen pystyvyystasonsa on matala.

Pystyvyystason kehittymistä kannattaa tukea koulutuksen avulla tai vahvistamalla henkilökohtaisia voimavaroja muilla keinoihin. Pystyvyysuskon muuttamiseen vaikuttaa uusi tieto, kokemukset ja oppiminen. 

Carita Ahtilinna teki tutkimuksen yhdessä kolmen muun tutkijan kanssa. Hän jatkaa tutkimusta työn alla olevassa väitöskirjassaan. Työsuojelurahasto tukee myös tätä tutkimusta (108224) Johtajien työn imu: yhteydet persoonallisuuteen, työhön ja työuupumukseen pitkittäistutkimusten ja kulttuurien välisen vertailun valossa -väitöskirja.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteys työn imuun suomalaisilla johtajilla -lisensiaattityö

Ahtilinna Carita Feldt Taru, Kinnunen Ulla, Mäkikangas Anne. Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteys työn imuun suomalaisilla johtajilla: Pystyvyysusko yhteyttä muuntavana ja välittävänä tekijänä. Työ ja ihminen 21 (2007) 3: 230–249.

http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Tyojaihminen_3_2007.pdf

Hanketiedot

 • HakijaAhtilinna Carita
 • Lisätietoja
 • Carita Ahtilinna
  carita.ahtilinna@avoin.jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2006 - 30.6.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.6.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.5.2006
  4 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 730 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.4.2011

Aiheluokitus

 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit
 • johtajuus , leadership , pystyvyysusko , työn vaatimustekijä , työn imu