106237 Stipendi

Oppimis- ja luovuusprosessien tuki osana tietojärjestelmää -väitöskirja

Oppimis- ja luovuusprosessien tuki osana tietojärjestelmää -väitöskirja

Tutkimukseni perustuu aikaisemmissa työpaikoissani tekemiini havaintoihin, kuinka vaikea on tukea työntekijöiden luovuutta ja tämän kautta oppimista ja laajemmin yritysten innovaatioprosseja. Tästä lähtökohdasta tein kirjallisuuskatsauksen, joka vahvisti havaintojani: 70 % työhön liittyvästä oppimisesta on informaalia ja tätä oppimista ei ole yrityksissä riittävästi tuettu, nykyiset ideoiden arviointimenetelmät tukahduttavat luovuuden, muu henkilöstö on vaikeaa saada sitoutumaan yhden työtekijän idean jatkokehittämiseen ja innovaatio-prosessi on epäjatkuva.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mikko Ahonen

Tietojärjestelmät nykyistä luovemmin bisnekseen

20.5.2011

Tampereen yliopiston tutkija Mikko Ahonen tarkastelee, miten tietojärjestelmiä voi hyödyntää yrityksen innovoinnissa. Hän paneutuu sekä työntekijöiden että asiakkaiden luovuuden ja oppimisen tukemiseen. Tätä varten hän suunnitteli kolme artefaktia; ohjelmistoprototyyppiä tai tietojärjestelmäkuvausta, jotka tukevat oppimista avoimessa innovaatiojärjestelmässä. Tulokset näkyvät Ahosen tietojenkäsittelytieteiden väitöskirjassa, jonka kirjoittamista Työsuojelurahasto on tukenut stipendillä.

Ahonen havainnoi, että yritysjohdon tavoitteita on vaikeaa lähentää henkilöstön ja mahdollisten asiakkaiden tavoitteisiin. Tämä korostuu, kun rakennetaan innovointia tukevaa tietojärjestelmää. Siksi henkilöstön kehittäminen pitää nivoa innovointiin.

Tietojärjestelmä voi sisältää ePortfolio-työkaluja, jotka auttavat esimiehiä tunnistamaan työntekijän kiinnostuksen kohteet. Samalla työkalut avustavat ideoivaa työntekijää ottamaan huomioon liiketoiminnan tavoitteet. Ahonen huomauttaa, että tehokkaimmillaan innovointi sisällyttää myös asiakkaat ja mahdolliset kuluttajat ideointiin ja ongelmanratkaisuprosessiin.

Luovuuden tutkiminen vähissä

Mikko Ahonen taustoittaa tutkimustaan sillä, että viime vuosina tietojärjestelmiä on haastettu tukemaan innovointia, ja innovatiivisuutta pidetään keskeisenä yrityksen menestystekijänä. Aloitejärjestelmät ja ideakilpailut eivät kuitenkaan motivoi monia työntekijöitä. Työntekijät ja asiakkaat eivät halua jakaa parhaita ideoitaan.

Suomessa on vain vähän tutkittu innovaatio- ja henkilöstönkehitysprosessien yhteyksiä. Ahonen arvelee, että innovaatioprosessin alkuun on satsattu liian vähän.

Ahosen mukaan myös innovaatio- ja henkilöstönkehitysprosesseja tukevat ohjelmistoprototyypit ovat harvinaisia.

Toisaalta yhä useampi yritys tarvitsee omalle henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen motivoivampia ja tehokkaampia innovaatiotyökaluja.

Innovaatiotyökalu alustavasti testattu

Mikko Ahonen kehittää tuotetta, joka tukisi oppimista ja luovuutta avoimessa innovaatiojärjestelmässä. Ahosen rakentamat kolme tietojärjestelmätuotetta vaativat lisää tutkimusta ja testausta, jotta niiden hyödyllisyys voidaan varmistaa. Tuotteista yksi on tehty prototyypiksi asti.

Tuote on Ahosen mukaan omiaan organisaatioille, joissa työntekijät toimivat hajautetuissa ryhmissä ja jotka tarvitsevat tietojärjestelmää viestiäkseen ideoistaan ja tarpeistaan nykyistä järjestelmällisemmin.

Ahonen on pilotoinut rakentamaansa innovaatiotyökalua pk-yrityksessä. Hän hyödynsi rakentamisessa suunnittelutieteellisiä menetelmiä ja Delfoi-menetelmällä keräämiään kansainvälisten avoimen innovaatioiden asiantuntijoiden näkemyksiä.

Ahonen päättelee, että oppimista tukevien työkalujen ja yhteisötuen integrointi innovaatioprosessiin kannattaa, mutta tätä tukevan tietojärjestelmän rakentaminen on vaikeaa.

Tietotekniset apuvälineet eivät välttämättä edistä innovointia, jos ne keskeyttävät ja haittaavat ajattelua eivätkä nivoudu päivittäiseen työhön. Ahonen päätyykin kritisoimaan langattomia tietojärjestelmiä sekä ajanhallinnan että terveysriskien näkökulmasta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Oppimis- ja luovuusprosessien tuki osana tietojärjestelmää -väitöskirja

Mikko Ahonen. Designing an Information System for Open Innovation - Bridging the Gap between Individual and Organisational Creativity. Tampere University Press 2011. Acta Universitatis Tamperensis; 1606. ISBN 978-951-44-8420-9, ISSN 1455-1616, ISBN 978-951-44-8421-6, ISSN 1456-954X. http://acta.uta.fi/teos.php?id=11442

106237Loppuraportti.pdf (1283.2 kt)

Tampereen yliopiston väitöstiedote 20.5.2011

Hanketiedot

 • HakijaAhonen Mikko
 • Lisätietoja
 • Mikko Ahonen
  03 3551 8069
  mikko.ahonen@uta.fi
  03 3551 8075
 • Toteutusaika
 • 1.7.2006 - 1.3.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.4.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.5.2006
  4 400 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 4 400 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.9.2011

Aiheluokitus