106371 Tiedotus ja koulutus

Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa

Hankkeen tavoitteena on tuottaa RT-ohjekortti nimeltä "Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa" sekä sen sisältöä koskeva tiedotus. RT-kortti on ohjeena rakennuttajille ja rakennusten suunnittelijoille rakennuttajan toimenpiteiksi rakennustyön turvallisuuden varmistamisessa. RT-kortti on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi saada ohjeet käyttöön. Laadittavan kortin sisältö perustuu 1.11.2006 voimaan tulleeseen rakennustyön turvallisuutta koskevaan valtioneuvoston asetukseen ja tutkimushankkeen 105078 "Rakennuttajan mahdollisuudet rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa ja rakennuttajan työturvallisuustehtävät" tuloksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Raimo Seppälä

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSOHJEET UUSITTU

31.8.2007

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto Raklissa arvioidaan, että RT 10-10898-korttiin onnistuttiin tiivistämään käyttökelpoiseen muotoon valtava määrä aiheesta julkaistuja tutkimuksia ja ohjeistoa. Uusittu RT-ohjekortti ilmestyi kesäkuussa 2007. Se jaettiin kaikille RT-kortiston tilaajille ja siitä tiedotettiin yleisölle. Tiedotus jatkuu loppuvuonna. Työsuojelurahasto tuki tiedotushanketta.

Ohjekortissa käsitellään rakennuttajan velvoitteita rakennustyön työturvallisuudessa. Ohjeessa esitetään myös, miten velvoitteet hoidetaan. Ohjekortin liitteenä ovat tarkistuslista työturvallisuustehtävistä talonrakennushankkeessa, riskienarviointilomake ja turvallisuusasiakirjan laadintaohje.

Uusittu kortti pohjaa tutkimushankkeeseen


Hyvään rakennuttamistapaan kuuluu käyttää julkaistuja asiakirjamalleja ja ohjeita, kuten RT-kortisto ja Sopimuslomake Net. Niillä rakennuttaja ja muut osapuolet voivat selvästi määritellä osapuolten työturvallisuustehtävät. Näin synnytetään osapuolten välille aktiivista yhteistyötä ja tiedonsiirtoa.

Uusi ohjekortti sisältää korvatun RT-ohjekortin RT 10-10625 ja tutkimusraportin Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa. Tämä tutkimus valmistui vuoden 2006 lopulla. Tiedotus perustuu tähän Työsuojelurahaston tukemaan hankkeeseen 105078.

RT-ohjekortissa käytetyt käsitteet ja esitetyt tehtävät perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön. Valtioneuvosto antoi 1. marraskuuta 2006 voimaan tulleen asetuksen rakennustyön turvallisuudesta.

Tehtävät on pyritty esittämään käytännönläheisesti. Kortit ovat ohjeellisia. RT-ohjekortti pohjaa talonrakennushankkeeseen. Valmisteluvaiheessa luonnoksesta oli pyydetty runsaasti lausuntoja.

Työturvallisuus kuuluu kaikille osapuolille


Rakennushankkeesta ei saa aiheutua vaaraa työntekijöille eikä muille. Tästä pitää huolehtia kaikkien osapuolten, kuten rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työntekijän, yhdessä ja erikseen.

Rakennuttajilla on lainsäädännön ja yleisen etiikan noudattamisen lisäksi myös taloudellisia perusteita varmistaa työturvallisuutta.

Rakennuttajalta odotetaan työturvallisuuden hallintaa


Rakennuttajan on osaltaan huolehdittava rakennushankkeen työturvallisuudesta. Häneltä odotetaan riittävää työturvallisuuden asiantuntemusta ja aktiivisuutta työturvallisuuden valvonnassa. Jos rakennuttaja ei ole työturvallisuuden asiantuntija, sellainen on hankittava.

Rakennuttajan tärkein tehtävä on ohjata koko rakennushanketta, niin rakennuttamista kuin itse rakentamista hallitusti. Hänen on noudatettava korkeita turvallisuustavoitteita. Joka rakennushankkeessa on nimettävä rakennuttaja, jolla ovat toimivaltuudet ja asiantuntemus tehtävään.

Rakennuttajan työturvallisuustehtävät jakautuvat hankkeen eri vaiheisiin. Hänen pitää tunnistaa työturvallisuusriskit sekä toimia yhdessä muiden osapuolten ja asiantuntijoiden kanssa.

Rakennuttaja antaa työturvallisuustehtäviä erityisasiantuntijoille, suunnittelijoille, päätoteuttajalle, valvojille ja urakoitsijoille. Tehtävät on määriteltävä yksiselitteisesti, ja toimijoille on annettava riittävät toimivaltuudet. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu myös tehtävien toteutuksen valvonta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Julkaisu

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa. RT 10-10898-ohjetiedosto, kesäkuu 2007, 20 sivua.

Hanketiedot

 • HakijaAsunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
 • ToteuttajaVTT
 • Lisätietoja
 • Raimo Seppälä
  040 550 5587
  (09) 4767 5700
 • Toteutusaika
 • 1.11.2006 - 1.6.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.6.2007
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.9.2006
  9 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 21 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.8.2007

Aiheluokitus