107380 Kehittämisavustus

Ketterät Agile-tiimityömenetelmät työkulttuurin uudistajana

Reka Kumi Oy on teollisiin kumituotteisiin erikoistunut alihankintayritys. Tuotantotoimintaa on Suomessa ja tytäryrityksen kautta Puolassa. Markkina-alueena on lähes koko Eurooppa. Toimialalla kilpailu on kireää ja liiketoimintaympäristö muuttuu yhä kiivaampaan tahtiin. Työ tuotannossa on fyysisesti raskasta ja rasitusvammat ovat yhä yleisempiä. Henkisesti työ on yhä raskaampaa kiihtyvän muutostarpeen ja kasvavan kilpailun myötä. Projekti tähtää vuorovaikutteisen johtamisen ja toimintatavan kehittämiseksi. Projektissa sovelletaan ketteriä agile -tiimityömenetelmiä uudenlaisen työntekotavan, organisoinnin ja johtamisen kehittämisen apuna. Projektin ja siihen sisältyvien ketterien agile -tiimityömenetelmien avulla kehitetään vuorovaikutusta ja esimies- alaissuhteeseen liittyviä toimintatapoja ja -välineitä, prosesseja sekä tapoja toimia prosessissa ja päivitetään syntyvien tietojen ja kokemuksen perusteella toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkiojärjestelmä. Hanke kestää 1,5 vuotta. Se on pitkäjänteinen oppimisohjelma, jossa sovellamme ketteriä ryhmätyötapoja innovatiivisesti koko hankkeen ajan. Olemme suunnitelleet muutoksen inhimillisen arkkitehtuurin niin, että kehitystyön askeleet otetaan työn arjessa ja todellisuudessa. Jokainen on tekemässä muutosta ja oppimassa. Projektin toteuttamisen myötä uskomme työhyvinvoinnin ja työilmapiirin paranevan, poissaoloprosentin alenevan sekä muutosvalmiuden ja -kyvyn kasvavan.

Hankkeen vastuuhenkilö
Martti Aromaa

TOIMINTATAPOJA KEHITTÄMÄLLÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

8.9.2009

Reka Kumi Oy:n kehitystyön tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja työntekijöiden työhyvinvointia. Lama keskeytti hankkeen, ja sitä on tarkoitus jatkaa myöhemmin. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää Reka Kumi Oy:n Auran kumitehtaan koko henkilöstön ja johdon toimintatapoja. Työtapojen parantamisen tavoitteena oli saada aikaan organisaatio, jonka toiminta on samalla taloudellisesti kannattavaa, yhteisöllisesti muutoskykyistä ja henkilöstön terveyttä tukevaa.

Avainrooliin nostettiin vuorovaikutuksen lisääminen koko tehtaalla. Muutoskyvyn ja toiminnan ketteryyden rakentaminen niin yksilö-, ryhmä- kuin yhteisötasolla asetettiin kirkkaaksi tavoitteeksi. Työterveyden ja –hyvinvoinnin nähtiin kehittyvän näiden seurauksena.
Kehitystyö muutti monen henkilöstöön kuuluvan ajattelua ja suhtautumista työhön. Aikaisemmin huomio kiinnitettiin kovan työn tekemiseen ja omasta osuudesta huolehtimiseen. Nyt tilalle tuli lopputuloksen merkityksen korostaminen ja vastuunotto omasta ja muiden työstä. Uskallus omien ideoiden esittämiseen vahvistui.

Yhdessä tekemisestä on tullut vallitseva työtapa. Asioihin tartutaan ja tuloksia tuottavia kehitysaskeleita otetaan. Henkilöstö kokee olevansa oman toimintansa tekijöitä, ei passiivisia kohteita. Työn vaatimista muutoksista, kehitysideoista ja innovaatioista uskalletaan ja halutaan puhua yhdessä.

Johtajuus keskiöön


Projektissa käytettiin MOJOVA-menetelmää ja sovellettiin ketteriä agile-tiimityömenetelmiä uudenlaisen työntekotavan, organisoinnin ja johtamisen kehittämisen apuna. Hanke toteutettiin alusta asti henkilöstön edustajien ja johdon yhteistyönä. Koska osa henkilöstöstä työskentelee vain öisin, joutui ohjausryhmä ideoimaan tiedottamistapoja henkilöstölle. Kehitysryhmiin osallistuneet toimivat tiedon välittäjinä työntekijöiden ja kehitysryhmien välillä. Ketterien agile-tiimityömenetelmien avulla kehitettiin vuorovaikutusta ja esimies-alaissuhteeseen liittyviä toimintatapoja, -välineitä, prosesseja sekä tapoja toimia prosessissa.

Syntyvän tiedon ja kokemuksen perusteella päivitettiin toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkiojärjestelmää. Pitkäjänteinen kehitystyö painottui tehtaan työkulttuurin keskeisiin tekijöihin –ajatustapaan, johdon ja henkilöstön yhteistyöhön, osittuneen tuotannon keskeisiin kipukohtiin ja uusiin ketteriin työmuotoihin.

Kehitystoiminnan keskeisiksi alueiksi nousivat esimiestyön kehittäminen pienryhmissä ja tehtaalla perustetut täsmä-kehitysryhmät. Teoreettisesti tässä hankkeessa painottui muutosmatka osittuneesta organisaatiosta prosessiorganisaatioksi. Perustehtävän kirkastaminen puhumalla siitä yhdessä oli merkittävin teoreettinen ja käytännöllinen kehitystyökalu. Yksin tekemisen kulttuurin sijaan rakennettiin itseoppivaa tiimityötä.

Lama katkaisi kehitystyön


Esimiesvalmennusten aikana käsiteltiin todellisia tilanteita tehtaalla ja yhdistettiin niihin teoreettista osuutta. Yrityksen toimintaa tarkasteltiin helikopterinäkökulmasta. Johtamisen vahvistaminen kautta koko tehtaan ja säännöllisten palaverien rakentaminen olivat merkittäviä kehitysaskelia.

Parasta hankkeessa oli, että kehitysrakenteet jäivät toimimaan ulkoisen kehitystuen päätyttyä. Taantuman takia projekti jäi kesken ja tiimityön kehittämisen valmennusta jouduttiin siirtämään tuonnemmaksi.

Reka Kumi Oy on teollisiin kumituotteisiin erikoistunut alihankintayritys. Tuotantotoimintaa on Suomessa ja tytäryrityksen kautta Puolassa. Markkina-alueena on lähes koko Eurooppa.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Hanketiedot

 • HakijaReka Kumi Oy
 • ToteuttajaPsykologipalvelu Fokka Oy
 • Lisätietoja
 • Martti Aromaa
  (02) 486 420
  (02) 486 0822
 • Toteutusaika
 • - 30.6.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.6.2009
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.10.2007
  34 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 69 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.8.2009

Aiheluokitus