108098 Tutkimus

STEP-STUDY: Promoting walking in worksite setting - evaluation of a pedometer-based randomized intervention supported with e-mail

STEP-STUDY: Promoting walking in worksite setting - evaluation of a pedometer-based randomized intervention supported with e-mail

14.4.2008

Yli kolmasosa työikäisistä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Se yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa lisää työntekijöiden sairauspoissaoloja ja heikentää työssä selviytymistä. Yritysten tavanomaiset ponnistelut liikkumisen edistämiseksi tavoittavat vain pienen osan liian vähän liikkuvista työntekijöistä. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka edistävät arkirutiineihin helposti liitettävää liikkumista, kuten kävelyä.

Tutkimuksessa kehitetään työpaikoille kävelyn edistämisinterventio, joka perustuu askelmittarin, sähköpostin ja porraskävelyjulisteiden käyttöön. Toteuttajina ovat työterveyshuollot yhteistyössä tutkijoiden, työntekijöiden ja johdon kanssa. Kohderyhmänä ovat istumatyötä tekevät työntekijät, joilla on mahdollisuus käyttää sähköpostia.

Intervention tavoittavuutta, vaikuttavuutta, käyttöönottoa, toteutumista, pysyvyyttä ja kustannuksia arvioidaan 10 -15 työpaikassa (a' ~ 60 työntekijää). Arviointimenetelminä käytetään kyselylomakkeita, prosessin aikana kertynyttä aineistoa sekä työterveyshuollon vastuuhenkilöiden ja työpaikkojen johdon haastatteluja. Työpaikat satunnaistetaan koe- ja kontrolliryhmään. Koeryhmässä toteutuu 6 kuukautta kestävä kävelyn edistämisinterventio. Kontrolliryhmän työpaikoilla täytetään vain kyselylomakkeet, mutta ne saavat käyttöönsä askelmittarit ja muun tukimateriaalin intervention jälkeen.

Tuloksia voidaan suoraan soveltaa terveysliikunnan edistämiseen työpaikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Aittasalo

Askelmittari ja sähköpostiviestit lisäsivät työntekijöiden kävelyä

21.10.2014

UKK-instituutin tutkimuksen mukaan askelmittari ja sähköpostiviestit lisäsivät työntekijöiden kävelyä, joskin vaikutukset olivat melko pieniä ja kohdistuivat vain osaan kävelyn kirjosta. Interventio ei myöskään vähentänyt päivittäistä istumista.

Tulokset kannustavat silti ehdottomasti yksinkertaisiin tapoihin edistää työntekijöiden liikkumista. Pieninkin taloudellisin panostuksin voidaan vaikuttaa vähän liikkuvien liikuntatottumuksiin.

Erilaisten edistämiskeinojen vaikuttavuudesta tarvitaan kuitenkin vertailevaa tutkimusta nimenomaan suomalaisessa toimintaympäristössä ennen kuin voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millaisia keinoja yritysten kannattaa käyttää työntekijöiden liikunnan edistämiseksi.

Liikemittareihin perustuvan tutkimustiedon perusteella yli 70 prosenttia suomalaisista työikäisistä liikkuu terveyden kannalta liian vähän. Liikuntaryhmät ja -tempaukset tavoittavat vain pienen osan liian vähän liikkuvista työntekijöistä. Siksi tarvitaan toimia, jotka edistävät arkirutiineihin helposti liitettävää liikkumista, kuten kävelyä.

Kuusi kuukautta askelmittarin kanssa

UKK-instituutti toteutti tutkimuksen vuonna 2009 Pirkanmaalla. Mukaan rekrytoitiin 11 työterveyshuoltoa ja niiden 20 asiakasyritystä. Seulontakyselyyn vastasi 992 työntekijää, ja heistä 241 vähän liikkuvaa oli halukkaita osallistumaan tutkimukseen.

Toimistotyöntekijät käyttivät kuusi kuukautta askelmittaria tavoitteellisesti. Käyttöä tukivat yksi yhteinen tapaamiskerta, askelpäiväkirja ja kerran kuussa lähetetty sähköpostiviesti.

Kahden kuukauden kohdalla asiointikävelijöiden määrä lisääntyi askelmittariryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä. Kuuden kuukauden kohdalla samansuuntainen havainto tehtiin vapaa-ajan kävelijöiden määrässä. Molemmissa aikapisteissä portaiden kävelyyn käytetty aika lisääntyi askelmittariryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä.

Vaikutuksia intervention jälkeenkin

Kuusi kuukautta tutkimuksen päättymisen jälkeen yhdeksässä yrityksessä oli käynnistetty liikuntaa edistäviä toimenpiteitä ja kuudessa yrityksessä oli käytössä askelmittari. Askelmittariryhmässä oli edelleen enemmän portaiden ja vapaa-ajan kävelijöitä kuin vertailuryhmässä.

Tutkimus oli kansainvälisesti ja kansallisesti ensimmäinen aidossa työpaikkaympäristössä toteutettu satunnaistettu ja kontrolloitu interventiotutkimus, jossa arvioitiin kevyen, askelmittarin käyttöön perustuvan edistämistavan vaikuttavuutta, toteutumista ja kustannuksia.

Vaikuttavuutta eli fyysisen aktiivisuuden muutosta olisi ollut hyvä tarkastella objektiivisella menetelmällä, kuten esimerkiksi liikemittarilla. Tämä olisi lisännyt mahdollisuutta havaita ryhmien välisiä eroja muutoksessa. Kyselylomakkeen käyttöön liittyy paljon sellaisia tekijöitä, kuten vastaajien yli- ja aliraportointia, jotka heikentävät kyselyn luotettavuutta varsinkin muutoksen arvioinnissa. Tutkimuksen käynnistyessä UKK-instituutilla ei kuitenkaan vielä ollut käytössä liikemittareita.

Toimittaja
Leena Huovila

STEP-STUDY: Promoting walking in worksite setting - evaluation of a pedometer-based randomized intervention supported with e-mail

Aittasalo Minna, Rinne Marjo, Pasanen Matti, Kukkonen-Harjula Katriina and Vasankari Tommi. 2012. Promoting walking among office employees - evaluation of a randomized controlled intervention with pedometers and e-mail messages. BMC Public Health 2012, 12:403 http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/403

108098Step_BMCPublicHealth.pdf (257.8 kt)

Hanketiedot

 • HakijaUKK-instituutti
 • ToteuttajaUKK-instituutti
 • Lisätietoja
 • Minna Aittasalo
  (03) 282 9267
  minna.aittasalo@uta.fi
  (03) 282 9200
 • Toteutusaika
 • 1.6.2008 - 15.1.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.1.2009
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.4.2008
  17 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 43 126 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2.9.2014

Aiheluokitus