108224 Stipendi

Johtajien työn imu: yhteydet persoonallisuuteen, työhön ja työuupumukseen pitkittäistutkimusten ja kulttuurien välisen vertailun valossa -väitöskirja

Väitöskirjassa tutkitaan 1) johtajien pystyvyysuskon roolia työn imun kokemuksissa, 2) millaiset ovat työuupumuksen ja työn imun osa-alueiden keskinäiset yhteydet suomalaisilla ja virolaisilla johtajilla ja ovatko käytetyt menetelmät (UWES, BBI -15) valideja ko. ilmiöiden tutkimisessa sekä 3) johtajien työn imun ja työuupumuksen ajallisia muutoksia (henkilökeskeinen näkökulma) ja niitä ennakoivia tekijöitä; lisäävätkö johtajien taustatekijät ja työhön liittyvät tekijät johtajien todennäköisyyttä kuulua tiettyyn muutosryhmään? Tutkimus perustuu suomalaisiin johtaja-aineistoihin (poikkileikkaus- ja pitkittäisaineisto) ja virolaiseen johtajien poikkileikkausaineistoon. Aineistot ovat käynnissä olevia johtajien hyvinvointia koskevia tutkimusprojekteja. Väitöskirjan 2. ja 3. artikkeli ajoittuvat ajalle 1.10.2008 -30.9.2009. Väitöskirja lisää merkittävästi tietoa johtajien työhyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä. Työn imun kehityspolkuja ei ole vielä tutkittu, joten tutkimus täydentää työn imua koskevaa tieteellistä tutkimustietoa antamalla esimerkiksi vastauksia työn imun roolista mahdollisena hyvinvoinnin riskitekijänä (henkilökeskeinen näkökulma). Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää johtajien koulutuksessa, organisaatioiden kehittämisessä, psyykkisen työsuojelun alueella ja tutkimustyössä. Myös työterveyshuollon arviointimenetelmistä (työuupumus) ja niiden validiteetista tutkimus tuottaa lisätietoa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Carita Ahtilinna

IMAISEEKO TYÖ JOHTAJAN?

17.6.2009

Erikoispsykologi Carita Ahtilinna tutkii johtajien pystyvyysuskoa työn imun kokemuksissa. Hän selvittää työuupumuksen ja työn imun osa-alueiden yhteyksiä suomalaisilla ja virolaisilla johtajilla. Samalla selviää, ovatko hänen käyttämänsä Utrecht Work Engagement Scale- ja Bergen Burnout Indicator -15-menetelmät päteviä näiden ilmiöiden tutkimisessa. Työsuojelurahasto tukee stipendillä Ahtilinnan työ- ja organisaatiopsykologian väitöskirjan valmistumista

Ahtilinna keskittyy lisäksi johtajien työn imun ja työuupumuksen ajallisiin muutoksiin eli henkilökeskeiseen näkökulmaan. Hän pohtii myös muutoksia ennakoivia tekijöitä, kuten lisäävätkö johtajien taustat ja työ johtajien todennäköisyyttä kuulua tiettyyn muutosryhmään.

Työn imu kuvaa suhteellisen pysyvää, myönteistä sekä tunne- ja motivaatioperäistä työntekijän täyttymyksen tilaa. Kyse on kaikkialle levittyvästä tilasta, joka ei keskity mihinkään tiettyyn asiaan, tapahtumaan, yksilöön tai toimintaan. Työn imua luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Työn imu nähdään usein työuupumuksen vastakohdaksi, vaikka yksilön kokema työn imu ei sulje pois työuupumuksen kokemusta. Työuupumus koostuu tunneperäisestä uupumuksesta, kyynistymisestä ja ammatillisen itsetunnon heikentymisestä.

Valmiit johtajien hyvinvointiaineistot hyötykäytössä


Carita Ahtilinnan aineisto perustuu suomalaisten johtajien poikkileikkaus- ja pitkittäisaineistoihin sekä virolaisten johtajien poikkileikkausaineistoon. Laajat aineistot ovat peräisin käynnissä olevista tutkimushankkeista, joissa paneudutaan johtajien hyvinvointiin. Ne ovat pääosin Työsuojelurahaston rahoittamia tutkimuksia.

Ahtilinna lupaa väitöskirjansa sisältävän merkittävästi tietoa johtajien hyvinvoinnista. Tutkimus vastaa esimerkiksi siihen, onko työn imu riski hyvinvoinnille.

Tuloksia voi hyödyntää johtajien koulutuksessa, organisaatioiden kehittämisessä, psyykkisessä työsuojelussa ja tutkimustyössä. Tutkimus tuonee lisätietoa myös työterveyshuollon työuupumuksen arviointimenetelmistä.

Sekä voimavaroja että vaatimuksia


Carita Ahtilinna sai stipendin väitöskirjansa toisen artikkelin kirjoittamiseen. Sen on määrä valmistua syyskuun 2009 loppuun mennessä. Siinä Ahtilinna käsittelee työn imua ja työuupumusta kolmella suomalaisella pitkittäistutkimusaineistolla. Nuoria johtajia aineistossa on 433, terveydenhuollon henkilöstöä 409 ja viiden organisaation työntekijöitä 274. Analyysit ovat monimutkaisia rakenneyhtälömalleja, joten niiden teko vaatii aikaa.

Stipendisti päättelee alustavasti, että terveydenhuollon henkilöstössä työn voimavarat – kuten työn valvonta, sosiaalinen tuki, etenemismahdollisuudet ja luottamus johtoon – ennustavat työn imua, mutta työn vaatimukset ja niistä etenkin aikapaineet ennakoivat työväsymystä. Johtajistossa suhde on päinvastainen siten, että työuupumus ennakoi jatkossa voimavarojen vähenevän. Yhden vuoden seurantatutkimuksessa viiden organisaation työntekijöillä työn voimavarat ja työn vaatimukset olivat jokseenkin tasapainossa.

Ahtilinna tarjoaa valmista artikkelia kansainvälisen lehden julkaistavaksi. Sitten käynnistyy kolmannen artikkelin kirjoitus. Mahdollisessa neljännessä artikkelissa Ahtilinna aikoo syventyä kulttuurien väliseen vertailuun. Siinä olisi mukana hollantilaisjohtajien aineisto.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaAhtilinna Carita
 • Lisätietoja
 • Carita Ahtilinna
  050 410 8182
 • Toteutusaika
 • 1.9.2008 - 1.6.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.6.2009
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.6.2008
  16 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 450.96 euroa
 • Tulokset valmistuneet 4.6.2009

Aiheluokitus