109178 Kehittämisavustus

Johtaminen elintarviketeollisuusdessa JOEL 2

Johtaminen elintarviketeollisuusdessa JOEL 2

27.4.2009

JOEL 2 -projektissa kehittämisen keskiössä ovat elintarvikeyritysten keskijohto ja sen myötä muut toimihenkilöt sekä työntekijät. Tavoitteena on työnjohdon ja keskijohdon jaksamisen tukeminen työsisältöjä, ajankäyttöä ja vuorovaikusta kehittämällä. Osatavoitteina ovat lisäksi strategian mukaisen toiminnan aktiivinen toteuttaminen työnjohtotason kautta, yrityksen tavoitteiden ja mittareiden vieminen osaksi työnjohtotoimintaa, työnjohtajien muuttuneen roolin täsmentäminen ja vakiinnuttaminen sekä yrityksen ilmapiirin kehittäminen johtamisen avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Lauri Helin

Esimiestyöhön uutta virtaa yhteishankkeessa

2.11.2010

Altia kehitti työnjohtajien työtä kolmen muun elintarvikeyrityksen kanssa. Työsuojelurahasto osallistui kehittämistyön rahoitukseen.
 
Esimiestyön kehittämisen tarpeeseen oli Altiassa kiinnitetty huomiota jo jonkin aikaa. Tarkemmaksi kohteeksi määriteltiin Rajamäen logistiikkakeskuksen työnjohtajat ja lähettämön esimies. Keskuksessa oli tapahtunut henkilövaihdoksia, minkä lisäksi työnjohtomallia oli organisoitu uudelleen.
 
Tarkoituksena oli löytää ja hioa hyvät käytännöt uuteen malliin ja tukea esimiehiä heidän työssään. Kehittämällä työsisältöjä, ajankäyttöä ja vuorovaikutusta voitiin vaikuttaa työn- ja keskijohdon jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Itse organisaatiota ei ollut tarvetta muuttaa.
 
Tavoitteiksi asetettiin strategian mukaisen toiminnan aktiivinen toteuttaminen työnjohtotason kautta. Yrityksen tavoitteet ja mittarit vietiin osaksi työnjohtotoimintaa, työnjohtajien muuttunutta roolia täsmennettiin ja vakiinnutettiin. Samalla kartoitettiin työnjohdon tehtävävaatimusten ja olemassa olevan osaamisen erot ja suunniteltiin jatkokehitystoimenpiteet. Myös yrityksen ilmapiirin kehittyminen johtamisen avulla varmistettiin.
 
Työpari antaa aikaa kehittämiselle
 
Tiedonkulun turvaamiseksi projektin ohjausryhmään valittiin edustaja myös tuotannosta. Hanke käynnistyi koko logistiikkaosaston toimihenkilöiden haastatteluilla ja osaston käytännön toimintaan tutustumisella. Alkuun käytiin läpi työnjohtajien välistä työtä ja täsmennettiin työnjohdon menettelytapoja.
 
Projektin tuloksena työnjohtajat alkoivat pitää kuukausittaisia palavereita. He myös siirtyivät työparimalliin. Toinen työnjohtajista ottaa vastuun päivän toiminnasta, ja toiselle jää aikaa tehdä työnjohdon muita tehtäviä. Ajankäyttöseurannan mukaan työnjohto kehitti toimintaa hyvin niukasti ja työparimalli antoi mahdollisuuden kasvattaa kehittämiseen käytettyä aikaa.
 
Aiemmin tehdyssä ajankäyttöseurannassa verrattiin neljän yrityksen työnjohtajien ajankäyttökaavioita. Seuranta toteutettiin niin, että työnjohtajat kirjasivat ylös tekemisensä tutkimusajalta. Listauksista asiantuntija koosti yhteenvedon sovitun jaottelun mukaisesti.
 
Työnjohtajat saivat lähiohjausta puolen vuoden ajan. Osa tapaamista oli kahdenkeskisiä ja osa ryhmäkeskusteluja. Keskusteluissa käytiin läpi olemassa olevia ongelmia ja mietittiin niihin ratkaisuja.
 
Lisäksi panostettiin moniosaamisen varmistamiseen sekä työntekijöiden että työnjohdon osalta. Moniosaaminen on ollut yksi palkitsemisperuste ja nyt perusteet, perusteiden keskinäinen painotus ja henkilöarviot laadittiin uudelleen.
 
Altian kehittämishanke oli osa JOEL 2 –kokonaisuutta, jossa mukana oli yhteensä neljä elintarvikealan yritystä. Altia kiinnostui hankkeesta, koska edeltävässä JOEL 1 –hankkeessa tehty työ ja aikaansaadut tulokset rohkaisivat jatkamaan kehitystyötä yhdessä muiden kanssa.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Johtaminen elintarviketeollisuusdessa JOEL 2

Pirilä Ilmo, Helin Lauri, Kymäläinen Pasi. Johtaminen elintarviketeollisuudessa, JOEL 2, Altia Oyj, Työsuojelurahaston projekti n:o 109178. Loppuraportti, 31.8.2010.
109178-JOEL_loppuraportti21092010.pdf (105.9 kt)

Hanketiedot

 • HakijaAltia Oyj
 • ToteuttajaMuutostaito Oy, sami.saren@muutostaito.fi
 • Lisätietoja
 • Lauri Helin
  020 701 3354
  lauri.helin@altiacorporation.com
 • Toteutusaika
 • 16.4.2009 - 1.6.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.9.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.4.2009
  21 750 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 43 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.9.2010

Aiheluokitus