109281 Kehittämisavustus

Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan tila, toimivuus ja uudistaminen Lappeenrannan kaupunkiorganisaatiossa

Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan tila, toimivuus ja uudistaminen Lappeenrannan kaupunkiorganisaatiossa

Yhä tavallisempi ongelma suomalaisilla työpaikoilla on vajaatyökykyisten uudelleensijoitus. Kyky uusien asioiden omaksumiseen on ehkä alhainen, monenlaista fyysistä ja psyykkistä problematiikkaa voi olla, innostusta uudelleenkoulutukseen ei ole ja motivaatio voi olla alhainen. Monesti uuudelleensijoitustilanne tuntuukin olevan mahdottomien vaihtoehtojen käsittelyä erilaisilla kokoonpanoilla. Tavoitteena on tuottaa tietoa Lappeenrannan kaupungin työntekijöiden uudelleensijoitusten vaikutuksista ja niihin liittyvistä yksilöllisistä kokemuksista sekä kehittää kaupungin uudelleensijoitustoimintaa ja löytää prosessin pullonkauloja. Käytännön tavoitteena on parantaa käytössä olevaa toimintamallia ja nopeuttaa siten prosessin etenemistä. Laaja-alaisempana tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyden tasoa ja toiminnan tuloksellisuutta. Merkittävimmät syyt uudelleensijoituksen tarpeeseen ovat terveydelliset syyt tai osaamisen vanheneminen ja siitä aiheutuneet vaikeudet työtehtävissä. Tilanteen ratkeamattomuus kuormittaa sekä henkilöä itseään että työyhteisöä laskien osapuolten työn tuottavuutta. Uudelleensijoitustoiminnalla on näin ollen myös suuri taloudellinen merkitys. Tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä ovat uudelleen sijoitettujen ja sijoituksiin osallistuneiden tahojen haastattelut sekä olemassa olevan tilastomateriaalin läpikäyminen. Tutkimuksessa selvitetään myös hyviä vertailukohteita. Asiantuntijana toimivat Net Effect Oy:n konsultit. Hanke valmistuu vuoden 2009 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Päivi Savilampi

Tusina kehittämissuositusta uudelleensijoituksiin

11.2.2010

Lappeenrannan kaupunki kehitti uudelleensijoitustoiminnan projektissaan uudet kehittämissuositukset esimiehille, luottamushenkilöille ja uudelleensijoitettavalle itselleen. Työsuojelurahasto tuki työtä kehittämisavustuksella.

Projekti osoitti, että uudelleensijoitustoiminnan hyöty jakaa mielipiteitä Lappeenrannan kaupunkiorganisaatiossa. Yhtäällä uudelleensijoittuminen on onnistunut, toisaalla se on koettu vain lisärasitteeksi vailla tuloksia. Puutteita koettiin prosessin hitaudessa, liian myöhäisessä puuttumisessa ja epäselvässä vastuunjaossa. Tiedonkulku eri sidosryhmien välillä vaati parannusta. Eri toimialoilla olevia käytäntöjä oli tarpeen yhtenäistää. Myös asiakaslähtöistä ajattelua kaivattiin lisää. Hanke tuki kuitenkin käsitystä siitä, että Lappeenrannan kaupungin toiminta uudelleensijoitusasioissa on ollut oikeansuuntaista, mutta ei vielä riittävää.

Tavoitteena on, että henkilöstön uudelleensijoitustoiminta on osa yhteiskuntavastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Uudelleensijoitustoiminta pitäisi nähdä virastorajat ylittävänä mahdollisuutena. Haastatellut pitivät kuitenkin tärkeänä, että ensisijaisesti sijoitukset tehdään oman yksikön sisällä. Uudelleensijoituksen rahoitusta on mietittävä, sillä nyt toteutus saattaa kaatua siihen, että vastaanottavalla taholla ei ole siihen varaa.

Esimiesten osaaminen avainasemassa

Esimiehet tarvitsevat tukea uudelleensijoitustoiminnan onnistumisen mahdollistamisessa. Heidän on tunnettava uudelleensijoitustoiminnan käytännöt ja toimintatavat. Tähän esimiehet tarvitsevat koulutusta ja valmennusta. Esimiehen pitää tunnistaa erilaiset henkilöstön uudelleensijoitustoimintaan liittyvät yhteistoimintakäytännöt viraston sisällä ja suhteessa työterveyshuoltoon ja henkilöstöjohtajaan.

Onnistuneen uudelleensijoitustoiminnan ytimen muodostavat itse uudelleensijoitusta edeltävä varhainen puuttuminen, siihen liittyvät toimenpiteet ja varsinaisen uudelleensijoitusprosessin joustava kulku. Esimiehen on puututtava rohkeasti uudelleensijoituksiin liittyviin tilanteisiin ennen varsinaista uudelleensijoitusprosessia. Varhaisen puuttumisen malli vaatii merkittävää vahvistamista esimiestoiminnassa.

Työterveyshuolto on tärkeä lenkki onnistuneen uudelleensijoitusprosessin läpiviemisessä. Työterveyden asiantuntijoiden tulee toimia kiinteässä yhteistyössä esimiehen kanssa yksittäistä uudelleensijoitettavaa koskevissa asioissa. Lisäksi heidän vahva osaamisensa työhyvinvoinnista ja työssäjatkamisesta on saatava aktiiviseen jakoon.

Paljon kiinni työntekijän motivaatiosta

Työntekijän oma aktiivisuus ja motivaatio ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta uudelleensijoittuminen onnistuisi. Lappeenrannan kaupunki kannustaa työn vaihtamisen tarpeessa olevia tarttumaan asiaan ja tutkimaan tarjolla olevia vaihtoehtoja ja omia koulutustarpeita. Omatoimisuus myös nopeuttaa prosessin etenemistä. Alkuun pääsee ottamalla asian puheeksi työterveyshuollon tai oman esimiehen kanssa.

Projektissa pohdittiin myös luottamushenkilöiden roolia uudelleensijoitusprosessissa. Luottamushenkilöt voisivat avustaa henkilöitä sovitun työnjaon mukaisesti ja välittää aktiivisesti tietoa esimiehille ja yhteyshenkilöille. Luottamushenkilöt halutaan mukaan tekemään uudelleensijoituksesta normaalia henkilöstön kehittämisen arkea.

Luottamushenkilölle voisi myös ajatella roolia uudelleensijoituksessa mukana olevien esimiesten ja työntekijöiden vertaistukena. Luottamushenkilö voisi keskustella uudelleensijoituksiin liittyvistä haasteista, kerätä ja vaihtaa tietoa tähän liittyvistä kokemuksista. Luottamushenkilön aseman lisäksi on kaikkien osapuolten työnjakoa selkiytettävä. Jotta uudelleensijoittuminen on käytännössä mahdollista, pitää arvioida kriittisesti kaikkea alueeseen liittyvää palveluvalikoimaa, kuten konsultointia, koulutusta ja verkostoyhteistyötä.Uusi työryhmä seuraamaan kehittämissuositusten käyttöä Uudelleensijoittuminen on yhä tavallisempi haaste suomalaisilla työpaikoilla. Työelämän kasvaneet vaatimukset asettavat suuria paineita vajaatyökykyisille itselleen ja heidän kanssaan toimiville työtovereille, esimiehille ja sidosryhmille. Kyky omaksua uusia asioita voi olla alentunut, psyykkiset ja fyysiset rajoitteet haittaavat työntekoa tai motivaatio uuden oppimiseen ja uudelleenkouluttautumisen on vähäistä.

Usein uudelleensijoitustilanne on mahdottomien vaihtoehtojen läpikäymistä erilaisilla kokoonpanoilla. Uudelleensijoitustoiminta vie runsaasti aikaa ja resursseja. Ratkeamattomat tilanteet alentavat myös koko työyhteisön työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa Lappeenrannan kaupungin työntekijöiden uudelleensijoitusten vaikutuksista ja yksilöllisistä kokemuksista, kehittää kaupungin uudelleensijoitustoimintaa ja löytää prosessin pullonkauloja. Laaja-alaisena tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyden tasoa ja toiminnan tuloksellisuutta. Sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläkkeet ovat taloudellisesti merkittävä rasitus ja yhtenä tavoitteena on ollut löytää keinoja näiden vähentämiseen.

Menetelmänä käytettiin haastattelututkimusta ja perehtymistä asiaa koskevaan tilasto- ja ohjemateriaaliin. Loppuraportin työstämisvaiheessa käytettiin tukena alan kirjallisuutta. Projektin tuloksena saatiin kaksitoista kehittämissuositusta, joiden toimeenpanoa varten on suunnitteilla oma työryhmä. Tuloksia kehittämissuositusten vaikutuksista saadaan vasta muutaman vuoden kuluttua.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan tila, toimivuus ja uudistaminen Lappeenrannan kaupunkiorganisaatiossa

Loppuraportti
Virtanen Petri, Lähteenmäki-Smith Kaisa, Koskela Suvi, Ruuth Mari, Juuti Pauli. Yhteisvastuullisuus Lappeenrannan kaupungissa. Henkilöstön uudelleen sijoitustoiminnan tila, toimivuus ja uudistaminen. Loppuraportti 22.12.2009.
109281Loppuraportti.pdf (566.4 kt )

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaaminen (5.11.2010)

KT Suvi Koskelan esitys pdf-tiedostona Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 5.11.2010.pdf (1029.6 kt )
Erityissuunnittelija Juha Elorannan esitys pdf-tiedostona Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 5.11.2010.pdf (105.7 kt )

TSR-kanavalla: Eteenpäin uudelta paikalta (5.11.2010)

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Eteenpäin uudelta paikalta Lappeenrannan ja Helsingin kehittämishankkeiden tavoitteista ja tuloksista kertoo konsultti Suvi Koskela hankkeet toteuttaneesta Net Effect Oy:stäLaajemmin haastattelu on radio-ohjelmassa Ihmisen kokoinen sijoitus.

Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 

 


Hanketiedot

 • HakijaLappeenrannan kaupunki
 • ToteuttajaNet Effect Oy
 • Lisätietoja
 • Päivi Savilampi
  (05) 616 2053
  (05) 616 2901
 • Toteutusaika
 • 1.9.2009 - 31.12.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2009
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.6.2009
  10 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 5.2.2010

Aiheluokitus