109318 Tutkimus

Improvisoi!

Improvisoi!

17.9.2010

Pilottihankkeen tavoitteena on kehittää organisaatioiden sisäistä ja ulkoista kommunikointikykyä organisaation kehittämisen ja improvisaatiokoulutuksen metodeilla. VTT vastaa hankkeessa organisaation kehittämiseen kytkeytyvästä panoksesta ja improvisaatioteatteri Stella Polaris improvisaatiokoulutukseen liittyvästä panoksesta.

Improvisointikoulutuksessa sovelletaan Simo Routarinteen rakentavan vuorovaikutuksen metodia. Pilottihankkeen erityisenä tavoitteena on tuottaa kokemusta kahden lähestymistavan yhdistämisestä sekä luoda valmiudet ja edellytykset uudenlaisen lähestymistavan soveltamiselle julkisten ja yksityisten organisaatioiden palvelukulttuurien kehittämisessä.

Pilottihanke alkoi 1.4.2010 ja päättyy 30.6.2011. Uudenlaista lähestymistapaa sovelletaan Vantaan kaupunginkirjastossa, Raision kaupungissa ja Lempäälän vanhustenhuollon yksikössä. Hankkeen rahoittajia ovat Työsuojelurahasto, VTT ja kolme asiakasorganisaatiota.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tapio Koivisto

Improvisaatiokoulutus paransi kommunikaatiota

6.6.2012

Improvisaatiokoulutus paransi työntekijöiden ja työntekijäryhmien välistä kommunikaatiota, kävi ilmi VTT:n ja improvisaatioteatteri Stella Polariksen yhteisessä Improvisoi!-hankkeessa.
 
Työsuojelurahasto tuki hanketta, jossa VTT ja improvisaatiokoulutuksen uranuurtaja Stella Polaris yhdistivät voimansa auttaakseen työyhteisöjä kehittämään sisäistä ja ulkoista kommunikointikykyään. Kommunikoinnin parantamisella pyrittiin työyhteisöjen hyvinvoinnin, asiakaspalvelutaitojen ja riskinottokyvyn parantamiseen.
 
Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja improvisaatiokouluttajien toteuttamat kehittämisinterventiot saivat kaikissa tapauksissa myönteisen vastaanoton. Kaikki organisaatiot vaikuttuivat koulutuksesta ja kehitystyöstä kuitenkin omalla erityisellä tavallaan.
 
VTT:n erikoistutkija Tapio Koivisto huomauttaakin, että on vanhakantaista ajattelua, että ulkopuoliset asiantuntijat voisivat muuttaa organisaation toimintamalleja.
 
Tutkimus vahvisti näkemystä siitä, että organisaatiot ovat autonomisia ja operatiivisesti sulkeutuneita järjestelmiä, joiden toimintaan ja käytäntöihin ei ole mahdollista vaikuttaa ulkoapäin suoraan.
 
Myöskään tietämystä tai informaatiota ei ole mahdollista tuoda ulkoapäin organisaatioiden sisälle. Viime kädessä organisaatiot oppivat ja kehittyvät omien rajanvetojensa, ratkaisujensa ja päätöstensä mukaisella tavalla.
 
Organisaatioiden oppimista ja kehitystä voidaan kuitenkin tukea ja nopeuttaa Improvisoi!-hankkeen tapaan luomalla antoisat edellytykset ja konteksti.
 
Pilotti kolmessa organisaatiossa
 
Hanke toteutettiin vuosina 2010–2011 kolmessa pilottikohteessa. Ensimmäinen osahanke kytkeytyi kaupungin esimieskoulutukseen. Toinen hanke liittyi aluekirjaston sisäisten toimintatapojen kehittämiseen. Kolmannessa hankkeessa vanhustenhuollon yksikkö pyrki kehittämään toimintatapojaan.

Monet organisaation sisäisistä ja ulkoisista ongelmista ovat luonteeltaan eri osapuolten keskinäiseen kommunikointiin liittyviä ongelmia. Tietoyhteiskunnassa juuri vuorovaikutustaidot ovat nousemassa maailmanlaajuiseksi kärkiasiaksi.
 
Improvisoi!-hankkeen tavoitteena oli kehittää organisaation sisäistä ja ulkoista kommunikointikykyä, ryhmädynamiikkaa, kollektiivisuutta ja yhteistyökykyä työyhteisössä interventiotutkimuksen ja vuorovaikutuskoulutuksen metodein.
 
Organisaation kehittämisen keskiössä olivat organisaation palvelutehtävät sekä toimintaohjelmat ja -käytännöt.
 
Interventiotutkimuksen ja vuorovaikutuskoulutuksen lisäksi hankkeen etenemistä seurattiin ja arvioitiin osallistuvan havainnoinnin metodilla.

Koulutusta ja tulevaisuusverstaita
 
Vuorovaikutuskoulutus auttaa analysoimaan omaa ja muiden ilmaisua. Tärkeätä on kuuntelu, läsnäolo, sanaton viestintä ja vaihtelevat toimintatavat.
 
Vuorovaikutusta opetettiin kolme kertaa. Kouluttajina olivat Stella Polariksen näyttelijät.
 
Vuorovaikutuskoulutuksen rinnalla VTT:n tutkijat vetivät tukevaisuusverstaita. Niissä työyhteisön jäsenet määrittelivät, mihin suuntaan työyhteisöä halutaan kehittää ja miten. Muutosprosesseissa oli tarkoitus hyödyntää parantuneita vuorovaikutustaitoja ja riskinottokykyä.

Lähestymistapa sovellettavissa
 
Hanke tuotti myönteisiä vaikutuksia osallistuvien organisaatioiden toimintaa. Toiseksi hankkeessa sovellettiin uudenlaista innovatiivista lähestymistapaa organisaatioiden kehittämiseen. Kolmanneksi hanke tuotti uutta tietämystä organisaatioista suhteellisen autonomisina systeemeinä, kehitystyön ehdoista ja edellytyksistä sekä toimivista interventiostrategioista.

Organisaation kehittämisessä on kysymys haasteellisesta tehtävästä. Siksi monessa tapauksessa on syytä hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta. Kun yhdistetään interventiotutkimuksen ja vuorovaikutuskoulutuksen menetelmät, organisaatiota on mahdollista kehittää monitasoisesti ja monipuolisesti.

Kyseessä oli kehittämispilotti, joka loi mahdollisuudet soveltaa menetelmäyhdistelmää jo koetellulta perustalta monenlaisissa organisaatioiden, palvelujen ja palvelukyvyn kehittämiseen liittyvissä yhteyksissä.

Toimittaja
Leena Huovila

Improvisoi!

Tapio Koivisto, Jouko Myllyoja. 2011. Improvisoi! Organisaation kehittäminen interventiotutkimuksen ja vuorovaikutuskoulutuksen metodeilla. VTT PUBLICATIONS 779. VTT Espoo. ISBN 978-951-38-7767-5 (nid.) ISSN 1235-0621 (nid.) ISBN 978-951-38-7768-2 ISSN 1455-0849 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P779.pdf

109318Loppuraportti_P779.pdf (903.4 kt)

Improvisation Theatre Actors Provide Interaction Training as Part of Organisational Development Programmes

Finnish project finds that improvisation training can be used to improve practices and communication in work organisations. The study was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Organisations are often autonomous and closed self-referential systems immune to direct external intervention. Knowledge may also be impossible to export into organisations from the outside. Organisations therefore learn and develop mainly within their self-determined boundaries and through their own decisions.

Organisational learning and development can, nevertheless, be enhanced by creating favourable conditions with the help of outside expertise.

In a project run by VTT Technical Research Centre of Finland, organisational development intervention research and communicative interaction training were combined to improve work practices and internal and external communication skills, group dynamics, cohesion and co-operation within three municipal functions: city management training, local branch library routines and elderly care. VTT carried out future workshops as part of the organisational development, and the communication and interaction training was provided by Stella Polaris, a Helsinki-based improvisation theatre group.

The project showed the combination and interlacing of future workshops and improvisation training to be both feasible and useful, allowing organisational development to be approached in a multilevel and versatile way. The three pilot schemes succeeded in improving work practices and the communication between individuals and different groups of staff. On the theoretical side, the project helped to formulate a thematic structure for successful interaction training.

Hanketiedot

 • HakijaVTT
 • ToteuttajaVTT
 • Lisätietoja
 • Tapio Koivisto
  tapio.koivisto@vtt.fi
  020 722 3499
 • Toteutusaika
 • 1.10.2009 - 1.6.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.10.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.12.2009
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 152 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.6.2013

Aiheluokitus