109423 Stipendi

Tutkimus koulutuksen ja elämänkulun yhteyksistä työuran päättymiseen ja työssä jatkamiseen -väitöskirjatyö

Tutkimus koulutuksen ja elämänkulun yhteyksistä työuran päättymiseen ja työssä jatkamiseen -väitöskirjatyö

19.10.2009

Tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen ja niin sanottujen aikuiselämän polkujen sekä työelämän rakenteellisten tekijöiden yhteyttä työuran päättymiseen ja työssä jatkamiseen yli 50-vuotiaiden palkansaajien joukossa. Tavoitteena on selvittää, miten koulutus ja myöhempi elämänkulku linkittyvät pitkää työuraa ennustavaksi kokonaisuudeksi. Taustalla on Suomessa jo 1990-luvulta vallalla ollut pyrkimys vähentää ennenaikaista eläköitymistä ja pidentää työuria sekä havainto koulutusryhmien välisistä suurista eroista työssä jatkamisen todennäköisyydessä.

Tutkimuksessa on käytetty laajaa rekisteriaineistoa, josta on identifioitu palkansaajien koulutusta, työuraa, perheellistymistä, terveyttä ja materiaalisia elinoloja kuvaavia indikaattoreita sekä työelämän rakenteita kuvaavia indikaattoreita, kuten ammattirakenteen muutos ja työnantajan toimiala. Vaiheittaisella logistisella regressioanalyysilla ja complementary log-log -malleilla tutkimuksessa analysoidaan miten nuoruudessa hankittu koulutus linkittyy myöhemmän aikuiselämän vaiheiden ja työelämän rakenteellisen kontekstin kautta todennäköisyyteen pysyä työelämässä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti ja työnantajasektoreittain, kun pyritään tunnistamaan ja poistamaan esteitä työurien pidentymiselle.

Hankkeen vastuuhenkilö
Noora Järnefelt

Korkeasti koulutetut pysyvät työelämässä pisimpään

25.8.2010

Mitä korkeampi on työntekijän koulutus, sitä todennäköisempää on, että hän pysyy työelämässä vanhuuseläkeikään asti. Tutkija Noora Järnefeltin väitöskirjan mukaan vanhuuseläkeikään saakka eli 63 – 68 -vuotiaaksi työskentelevät varmimmin ne, joilla on ylemmän korkea-asteen koulutus. Tutkimusta rahoittivat työn ja hyvinvoinnin tutkijakoulu, Työsuojelurahasto ja Kansaneläkelaitos.

Matala koulutustaso lisää riskiä varhaiseen työuran päättymiseen. Työura päättyy ennenaikaisesti etenkin työttömyyden tai työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi selvästi useammin perusasteen koulutuksen kuin korkea-asteen koulutuksen saaneilla.

Tutkimusten tulokset näyttävät Järnefeltin mukaan tukevan käsitystä siitä, että työurat pitenevät tulevaisuudessa samalla kun yleinen koulutustaso kasvaa. Tämä kuitenkin edellyttää, että koulutettujen olot työelämässä ja työmarkkinoilla säilyvät suotuisina työssä pysymiselle.

Työolojen kehittämisellä lisää työvuosia

Tutkimuksen mukaan koulutuksen ja myöhäisen työstä poistumisen välistä yhteyttä selittävät erityisesti työhön ja työmarkkinoihin liittyvät tekijät. Muun muassa työtehtävä, työnantajasektori ja työntekijän asema ammattirakenteen muutoksessa ovat korkeasti koulutetuilla edullisimmat työssä pysymisen kannalta.

Valtiolla ja kunnissa työskentelevät pysyvät työssä vanhuuseläkkeelle asti todennäköisemmin kuin yksityisen sektorin palkansaajat.

Kasvavilla ammattialoilla työskentely ei pidennä perusasteen koulutuksen saaneiden työuraa samassa määrin kuin paremmin koulutetuilla. Toisaalta supistuvissa ammateissa edes korkea koulutus ei ehkäise ennenaikaista työelämästä poistumista.

Tulokset viittaavat Noora Järnefeltin mukaan siihen, että työolojen ja henkilöstökäytäntöjen kehittämisellä voidaan pidentää työuria ja tukea erityisesti vähemmän koulutettujen työllisyyttä.

Koulutusryhmien erot uhkaavat kärjistyä

Tulevaisuudessa työurat päättyvät ennenaikaisesti lähes yksinomaan työttömyyden tai työkyvyttömyyden vuoksi, sillä muut varhaiset eläkejärjestelyt on lähes kokonaan poistettu.

Noora Järnefelt uskoo, että koulutusryhmien väliset erot voivat kärjistyä, mikäli työttömyys ja työkyvyttömyys karsivat työelämästä edelleen etupäässä vähemmän koulutettuja. Työkyvyttömyys ja työttömyys eivät useinkaan johdu työntekijän omasta valinnasta, ja ne aiheuttavat toimeentulo-ongelmia ja jopa pitkäaikaisen köyhyyden riskiä.

Tutkijan mukaan valtakunnalliset laskelmat eläkkeelle siirtymisestä ja niin sanotusta työvuosien odotteesta tulisi tehdä kullekin koulutustasolle erikseen.

Noora Järnefeltin tutkimus perustuu 66 000 työntekijän rekisteriaineistoon, jonka avulla seurattiin 50–64 -vuotiaiden palkansaajien työssä pysymistä ja työelämästä poistumista vuosina 1997–2000.

Toimittaja
Hanna Kaukopuro

Tutkimus koulutuksen ja elämänkulun yhteyksistä työuran päättymiseen ja työssä jatkamiseen -väitöskirjatyö

Väitöstyö
Järnefelt Noora. 2010. Education and Longer Working Lives. A longitudinal study on education differences in the late exit from working life of older employees in Finland. Finnish Centre for Pensions, Studies 2010:1. Helsinki. ISBN 978-951-691-130-7 (printed) ISBN 978-951-691-131-4 (PDF) ISSN-L 1236-3049 ISSN 1236-3049 (printed) ISSN 1798-7482 (online)
109423Loppuraportti.pdf (4008.4 kt )

Artikkeli
Motiivi, 6/2011, "Koulutus pidentää työuria lopusta".

Tutkimus tutuksi -tapaaminen (15.4.2011)
Noora Järnefeltin esitys Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 15.4.2011.pdf (477.6 kt )

TSR-kanava
Työsuojelurahaston TSR-kanavan multimediaohjelmassa Viisastuu, vaurastuu, voimaantuu  tutkijat Noora Järnefelt ja Erkki Laukkanen kertovat tutkimuksistaan ja avaavat tutkimustulostensa kautta näkökulmia muun muassa ajankohtaisiin työelämän kehittämisen kysymyksiin työurien pidentämisestä ja työhyvinvoinnista.

Kanavalla voi kuunnella aiheesta myös laajemmat haastattelut radio-ohjelmissa Koulutuksella pidempiä työuria   (Noora Järnefelt) sekä Ammatillinen aikuiskoulutus tuntuu kukkarossa (Erkki Laukkanen).

Kaikkien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

Ohjelmat ovat vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä.

Hanketiedot

 • HakijaJärnefelt Noora
 • Lisätietoja
 • Noora Järnefelt
  040 717 5767
  noora.jarnefelt@iki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.12.2009 - 1.6.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.7.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.10.2009
  6 400 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6 400 euroa
 • Tulokset valmistuneet 22.6.2010

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.4. tasa-arvon edistäminen ja monimuotoisuus voimavarana
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.4. työ, perhe, vapaa-aika, työaika -suhteet
 • koulutus , education , elämänkulku , pitkittäistutkimus , ikääntyminen , ageing