110068 Tiedotus ja koulutus

Mielenterveysturvallinen työpaikka - Tiedotuskampanja työhönpaluun tukemiseksi työyhteisöissä

Mielenterveysturvallinen työpaikka - Tiedotuskampanja työhönpaluun tukemiseksi työyhteisöissä

Valtakunnalliset mielenterveysjärjestöt Mielenterveyden keskusliitto, Suomen mielenterveysseura ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto toteuttavat yhteistyössä tiedotuskampanjan, joka tukee masennukseen sairastuneiden henkilöiden työhön paluuta.

Kampanja kohdistuu masennuksesta johtuneen sairauspoissaolon jälkeisen työhön paluun tukemiseen sosiaali- ja terveysaloilla. Kampanjan kohderyhmänä ovat näiden alojen esimiehet ja henkilöstöhallinnon vastuuhenkilöt.

Kampanjan tavoite on edistää työelämään paluun hyviä käytäntöjä koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista sekä käyttöön ottamista konkreettisina toimenpiteinä työyhteisöissä.

Kampanjalla vaikutetaan työyhteisöjen asennoitumiseen mielenterveysongelmiin ja tarjotaan käytännön työvälineitä mielenterveyden ongelmista johtuvien työstä poissaolojen jälkeisen työhön paluun tukemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Inkeri Aalto

Voitamme masennuksen – töihin paluu turvallisin mielin

20.4.2011

Mielenterveyden keskusliitto toteutti tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on tukea masennuspotilaan työhönpaluuta. Tavoite on, että masennuspotilas voi palata työpaikalle turvallisin mielin. Työsuojelurahasto tuki tiedotuskampanjaa.

Työntekijän masennussairaus koskettaa koko työyhteisöä. Sairauden avoin ja asiallinen käsittely lisää yhteisön hyvinvointia. Hyvä työyhteisö osaa tukea eri keinoin masennustoipilaan onnistunutta työhön paluuta ja työssä pysymistä.

Työpaikalla voidaan tehdä järjestelyjä, joilla helpotetaan vaikeita elämänkriisejä kohdanneen työntekijän työhön paluuta ja työssä pysymistä. Masennussairauden käsittely avoimesti ja asiallisesti vähentää työyhteisöä kuormittavien sosiaalisten ongelmien esiintymistä.

Mielenterveysturvallinen työpaikka tukee työhönpaluuta

Kampanjan perusviestinä oli, että työyhteisön toimenpiteillä voidaan tukea masennuspotilaan työhön paluuta. Mielenterveysturvallisessa työpaikassa jokainen on vakuuttunut, että masennusperäisen poissaolon jälkeen on tervetullut takaisin työpaikalle.

Kampanjan kohderyhmänä oli naisvaltainen sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö. Kampanja edisti työhön paluuta jakamalla tietoa eri vaihtoehdoista työhön paluussa masennuksen jälkeen. Samalla tarkoitus on vaikuttaa työyhteisön asenteisiin, jotta paluu on mahdollisimman onnistunut.

Kampanjan aikana tuotetut internetsivut palvelevat tiedon tarvitsijoita. Sivujen osoitetta pidetään esillä Mielenterveyden keskusliiton tiedotuksessa. Palautteen perusteella aihe on ajankohtainen ja tiedon tarve suuri.

Oma visuaalinen ilme kertoo kampanjasta

Kampanjalle luotiin heti aluksi oma valoisa ja toiveikas visuaalinen ilmeensä. Ilmettä käytettiin painotuotteissa, jutuissa ja internetsivuilla. Kampanjasivusto toteutettiin osana Masto-hankkeen työpaikkakampanjasivustoa. Mielenterveysturvallinen työpaikka -kampanja erottuu kuitenkin omaksi kokonaisuudekseen.

Kampanjasivuille kerättiin sisältöä tutkimusaineistojen levittämiseksi ja kansanomaistamiseksi. Sivuilla pyydettiin kertomaan hyvistä työnantajista ja julkaistiin blogeja.

Kampanjan perusviesti painatettiin postikortteihin. Kortteja jaettiin työpaikoilla, eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä yhteistyökumppaneiden kautta.

Työyhteisölle tehtiin lisäksi juliste, jonka toivotaan leviävän taukohuoneisiin. Julisteen viestinä on, että jokainen voi vaikuttaa työilmapiiriin.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Mielenterveysturvallinen työpaikka - Tiedotuskampanja työhönpaluun tukemiseksi työyhteisöissä

http://www.mtkl.fi/liiton_toiminta/yhteistyohankkeet/paluutyohon

Aalto Inkeri. Mielenterveysturvallinen työpaikka. Tiedotuskampanja työhön paluun tukemiseksi työyhteisöissä. Loppuraportti. 13.1.2011.
110068Loppuraportti-13.1.2011Aalto.pdf (60.6 kt)

110068VoitammeMasennuksen-kortti.pdf (183 kt)

110068VoitammeMasennuksen-nettijuliste.pdf (748 kt)

Hanketiedot

 • HakijaMielenterveyden keskusliitto
 • ToteuttajaMielenterveyden keskusliitto
 • Lisätietoja
 • Inkeri Aalto
  inkeri.aalto@mtkl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2010 - 1.12.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.12.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 12.4.2010
  50 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 101 300 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.3.2011

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.2. toimintamallien kehittäminen
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit
 • työhönpaluu , return to work , työyhteisöt , work communities , masennus , depression