110115 Tiedotus ja koulutus

Työpsykologian ja johtamisen 60-juhlaseminaari ja -julkaisu

Työpsykologian ja johtamisen 60-juhlaseminaari ja -julkaisu

Työelämän toimintakäytännöt voivat perustua tutkimusevidenssiin. Näin ei kuitenkaan läheskään aina ole. Evidenssin löytäminen on myös vaikeaa turbulenteissa olosuhteissa.Tässä kirjassa kuvataan paitsi tätä haastetta myös suomalaisen työelämätutkimuksen kehityskulkua ajallisena kehyksenään viimeiset kuusikymmentä vuotta.

Dosentti Tuomo Alasoini kuvaa kirjoituksessaan työelämäntutkimuksen kehityksen Suomessa nelivaiheisena ja luonnehtii keskeisten insitutionaalisten toimijoiden roolia eri aikakausina.

Professori Yrjö Engeström käsittelee suomalaisen työelämätutkimuksen tilaa. Hänen mukaansa suomalaisten työelämän tutkijoiden panos kansainvälisessä keskustelussa ei ole ollut toistaiseksi kovin näkyvä. Suomesta ei hänen mukaansa ole juurikaan tullut rohkeita uusia teoreettisia avauksia kansainväliseen keskusteluun. Hän pohtii syitä tähän.

Tutkimusprofessori Leena Norros nostaa esiin työpsykologian ja johtamisen kannalta keskeisen ihmisen, työn ja teknologian toisiinsa kietoutumisen. Norroksen mukaan näitä tekijöitä on hyvä tutkia suhteessa toisiinsa. Tämän vuoksi työpsykologian tulisi omaksua systeeminen tarkastelutapa, varsinkin jos halutaan työpsykologian kehittyvän suunnittelutieteenä, eikä ensisijaisesti ilmiöiden havainnoijana ja analysoijana.

Professori Risto Tainio puolestaan kysyy suomalaisen johtamisen perään. Suomalaisen johtamisen kansanluonnetta hän hakee lähinnä kahdelta suunnalta; olosuhteista ja ympäristöstä, joissa johtaminen tapahtuu sekä johtajista, jotka johtamistyötä tekevät.

Kirjan viimeisessä luvussa professori Matti Vartiainen kuvailee Työpsykologian ja johtamisen yksikön kehityksen sen varhaisvaiheista nykypäivään. Kuvaus sijoitetaan viime aikoina esitettyihin työelämän tutkimustraditioiden ja johtamisoppien vaihemalleihin. Kantavana ajatuksena on myös pohtia mahdollisuutta ylittää tutkimuksen avulla saadun evidenssin ja sen käytön välinen kuilu.

Tämä kirja julkaistaan työpsykologian ja johtamisen opetuksen ja tutkimuksen 60-vuotismerkkipäivän kunniaksi Aalto-yliopistossa ja Tuotantotalouden laitoksella.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

Tutkimustiedon ja työelämän käytäntöjen välillä on kuilu

13.2.2012

Työelämän toimintakäytännöt eivät aina perustu tutkimustietoon. Jo pelkästään tiedon löytäminen on vaikeaa nopeasti muuttuvissa oloissa. Työpsykologian ja johtamisen 60-vuotisjuhlaseminaarin julkaisu Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin kuvaa tätä haastetta ja suomalaisen työelämätutkimuksen kehitystä viimeisten kuudenkymmenen vuoden ajalta.

Kirja tehtiin 27.5.2010 pidetyn juhlaseminaarin esitelmien pohjalta Työsuojelurahaston tiedotus- ja koulutusmäärärahan turvin turvin ja se julkaistiin työpsykologian ja johtamisen opetuksen ja tutkimuksen 60-vuotismerkkipäivän kunniaksi Aalto-yliopistossa ja Tuotantotalouden laitoksella. 
 
Dosentti Tuomo Alasoini kuvaa kirjoituksessaan työelämätutkimuksen kehityksen Suomessa nelivaiheisena ja luonnehtii keskeisten institutionaalisten toimijoiden roolia eri aikakausina.

Professori Yrjö Engeström jatkaa käsittelemällä suomalaisen työelämätutkimuksen tilaa. Hänen mukaansa suomalaiset työelämän tutkijat eivät ole näkyvästi osallistuneet kansainväliseen keskusteluun. Hän pohtii, miksi Suomesta ei ole tullut rohkeita uusia teoreettisia keskustelunavauksia.

Tutkimusprofessori Leena Norros nostaa esiin työpsykologian ja johtamisen kannalta keskeisen ihmisen, työn ja teknologian toisiinsa kietoutumisen. Norroksen mukaan näitä tekijöitä on hyvä tutkia suhteessa toisiinsa. Työpsykologian tulisi omaksua systeeminen tarkastelutapa, varsinkin jos halutaan työpsykologian kehittyvän suunnittelutieteenä eikä ensisijaisesti ilmiöiden havainnoijana ja analysoijana.

Professori Risto Tainio puolestaan kysyy suomalaisen johtamisen perään. Suomalaisen johtamisen kansanluonnetta hän hakee lähinnä kahdelta suunnalta: olosuhteista ja ympäristöstä, joissa johtaminen tapahtuu sekä johtajista, jotka johtamistyötä tekevät.                                   
 
Kirjan viimeisessä luvussa professori Matti Vartiainen kuvailee Työpsykologian ja johtamisen yksikön kehityksen sen varhaisvaiheista nykypäivään. Kuvaus sijoitetaan viime aikoina esitettyihin työelämän tutkimustraditioiden ja johtamisoppien vaihemalleihin. Kantavana ajatuksena on myös pohtia, mitä yksikkö on tehnyt ylittääkseen tutkimuksen avulla saadun evidenssin ja sen organisaatioissa tapahtuvan käytön välisen kuilun.

Tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa
 
Työpsykologian ja johtamisen opetus ja tutkimus käynnistyivät Teknillisessä korkeakoulussa kuusikymmentäkaksi vuotta sitten, kun 27.1.1950 perustettiin työpsykologian ja työnjohto-opin professorin virka. 
 
Professuurin ensimmäinen hoitaja Ohto Oksala aloitti virassaan vuonna 1951. Professuuri perustettiin varmistamaan, että inhimilliset tekijät otetaan huomioon johtamisessa ja töiden järjestelyissä jo opiskeluaikana tekniikan opiskelijoiden keskuudessa.
 
Työpsykologian ja johtamisen yksiköstä on kasvanut työelämätutkimuksen merkittävä toimija Suomessa. Se on myös yksi suurimmista työ- ja organisaatiopsykologian yksiköistä Euroopassa.
 
Toimintaa kuvaavat läheiset suhteet yrityksiin ja muihin organisaatioihin kaikilla työelämän sektoreilla. Yksikön tutkimus on vaikuttanut merkittävästi esimerkiksi tiimityöhön perustuvien organisaatioiden ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen Suomessa.
 
Teollisesta ympäristöstä alkunsa saanut johtamisen tutkimus ja opetus on vuosien mittaan koulinut tuhannet diplomi-insinöörit johtamisen perusteisiin. Tätä vaikutusta ovat vahvistaneet yksiköstä valmistuneet 70 väitöskirjaa, kymmenet lisensiaatintyöt ja sadat diplomityöt.
 
Yksikkö on toteuttanut vuosien mittaan useita satoja tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tuloksia on käytetty paitsi organisaatioiden itsensä myös opetuksen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen.

Toimittaja
Liisa Strann

Työpsykologian ja johtamisen 60-juhlaseminaari ja -julkaisu

Vartiainen, M. (toim.) (2011) Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011. Helsinki. ISBN 978-952-60-4261-9 (pdf) ISBN 978-952-60-4260-2ISSN-L 1799-487X ISSN 1799-4888 (pdf) ISSN 1799-487X
http://lib.tkk.fi/TIEDE_TEKNOLOGIA/2011/isbn9789526042619.pdf

Julkaisun tilaukset: Tuotantotalouden laitos, http://tuta.tkk.fi/fi/kirjasto/palvelut/julkaisujen_myynti

110115Loppuraportti_isbn9789526042619.pdf (1355.6 kt) 

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  050 555 3380
  matti.vartiainen@tkk.fi
  (09) 4702 3665
 • Toteutusaika
 • 1.2.2010 - 1.8.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.8.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.3.2010
  6 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 10 800 euroa
 • Tulokset valmistuneet 16.1.2012

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen