110161 Tutkimus

Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat

Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat

27.5.2010

Hankkeessa selvitetään työssä käytettävien kemikaalien aiheuttamien välittömien allergioiden diagnostiikkaa. Arvioidaan erityisesti ihopistokokeiden käyttöä kemikaaliherkistymisen tutkimisessa. Käymme läpi Työterveyslaitoksella vuosina 1991-2009 kemikaaleilla suoritetut ihopistokoesarjat ja vertaamme tuloksia mahdollisiin muihin suoritettuihin allergiatesteihin sekä tutkittavien henkilöiden kliinisiin oireisiin ja altistumistietoihin potilasasiakirjoista. Arvioimme myös ihon avotestausta kemikaalien aiheuttamien välittömien ihoreaktioiden, eli kontaktiurtikarioiden tutkimisessa.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida nykyistä diagnostiikkaa ja sen kehittämistarpeita ja antaa suosituksia kemikaaliallergioiden tutkimisesta. Tuloksia hyödynnetään valtakunnallisen ammattitautidiagnostiikan kehittämisessä. Tutkimuksessa arvioidaan työperäisten kemikaaliallergioiden nykyisiä tutkimuskäytäntöjä sekä niiden kehittämistarpeita. Tutkimus antaa tietoa siitä, missä ammattiryhmissä kemikaalien aiheuttamia välittömiä allergisia ammattitauteja esiintyy ja tulosten perusteella voidaan antaa suosituksia näiden ennaltaehkäisystä ja seurantatarpeesta. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2012.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kristiina Aalto-Korte

Ihopistokokeen käytettävyys vaihtelee kemikaaliryhmän mukaan

26.11.2013

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan ihopistokokeiden käytettävyys kemikaalien aiheuttamien välittömien allergioiden diagnostiikassa vaihtelee huomattavasti kemikaaliryhmän mukaan.

Joissakin kemikaaliryhmissä ihopistokokeet toimivat luotettavasti ja tukevat hyvin diagnostiikkaa. Toisissa taas ihopistokokeet eivät anna luotettavia tuloksia, eikä niiden käyttöä voi suositella.

Sinänsä ihopistokokeet tarjoavat – sopivissa kemikaaliryhmissä – nopean ja tutkittavan kannalta vaivattoman ja turvallisen tutkimusmenetelmän. Tutkimusjakson aikana ei todettu lainkaan vakavia yleisreaktioita altistettaessa kemikaaleille ihopistokokein.

Työterveyslaitos tutki Työsuojelurahaston tuella kemikaalien aiheuttamien välittömien työperäisten allergisten iho- ja hengitystiesairauksien esiintyvyyttä ja aiheuttajia Suomessa. Lisäksi tutkijat arvioivat nykyisiä diagnostisia käytäntöjä ja niiden kehittämistarpeita.

Tutkimuksessa arvioitiin erityisesti ihopistokokeita (tunnetaan myös nimellä pricktesti) ja ihon avotestin käyttöä.

Aineiston muodosti Työterveyslaitoksen Helsingin työlääketieteen klinikan potilasaineisto yli kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Tulosten perusteella on tehty muutoksia Työterveyslaitoksen työlääketieteen klinikan käytäntöihin ihopistokokeiden käyttämisessä kemikaalien aiheuttamien sairauksien diagnostiikassa.

Lisäksi tuloksia hyödynnetään valtakunnallisen ammattitautidiagnostiikan kehittämisessä.

Kemikaalialtistuminen yleistä

Suomalaisen työelämän nopeasta muutoksesta huolimatta työhön liittyvä altistuminen kemikaaleille on yhä erittäin yleistä.

On arvioitu, että Suomessa yli miljoona työntekijää altistuu työssään jossain määrin erilaisille pölyille, kaasuille tai muille kemikaaleille. Noin 40 000 työntekijän arvioidaan altistuvan kemikaaleille päivittäin merkittävästi.

Altistuminen on riskinä hyvin monilla aloilla ja monenlaisissa työtehtävissä: teollisuudessa, terveydenhuollossa ja palvelualoilla, kuten esimerkiksi siivous- ja kampaamotyössä.

Herkistymisen seurauksena altistuneelle työntekijälle voi kehittyä ammattitautina esimerkiksi astma, nuha tai kosketusnokkosihottuma (kontaktiurtikaria).

Missä toimii, missä ei

Ihopistokokeessa potilaan käsivarren iholle pipetoidaan tippa allergeeniliuosta, jonka läpi pistetään neulalla niin, että ihon pintakerros rikkoutuu.

Ihopistokokeiden käytettävyydessä todettiin odotetusti merkittäviä eroja kemikaaliryhmien välillä.

Vahvin näyttö hyödyllisyydestä todettiin orgaanisilla happoanhydrideilla. Tässä ryhmässä positiivisia ihopistokokeita todettiin runsaasti, ja ihopistokoetulokset korreloivat hyvin spesifien IgE-vasta-aineiden ja todettujen ammattitautien kanssa.

Näyttöä ihopistokokeiden hyödyllisyydestä saatiin myös isosyanaattien, persulfaattien ja Kloramiini T:n suhteen, joskaan kielteinen ihopistokoetulos ei sulje pois näiden kemikaalien aiheuttamaa ammattitautiallergiaa.

Ihopistokokeista, joista tutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen mukaan ei ole osoitettavissa merkittävää hyötyä kemikaalien aiheuttamien ammattitautien diagnostiikassa, on luovuttu kokonaan.

Tähän ryhmään kuuluvat (met)akrylaatit, amiinikovetteet, etanoliamiinit, metallit sekä kolofoni ja mäntyhartsi.

Kemikaalien laimennosliuokset vaikuttivat yleisesti ottaen aiheuttavan enemmän epäspesifejä ärsytysreaktioita kuin vastaavat HSA-konjugaatit. Harkittavaksi jää, pitäisikö HSA-konjugaattien käyttöä ihopistokokeissa edelleen laajentaa esimerkiksi persulfaatteihin.

Ihon avotesti vahvistaa kontaktiurtikarian

Kontaktiurtikarioiden yleisimmät aiheuttajat ovat orgaaniset happoanhydridit ja persulfaatit.

Ihon avotesti on potilaalle helppo ja turvallinen tutkimus, joka vahvistaa hyvin kontaktiurtikariadiagnoosin. Ihon avotestissä urtikariaoireiden aiheuttajaksi epäiltyä ainetta laitetaan terveelle iholle joko sellaisenaan tai laimennettuna.

Lähes kaikilla tutkittavilla, joilla ihon avotesti oli positiivinen, oli myös todettu positiivinen isopistokoe samalla kemikaalilla.

Mikäli kontaktiurtikarian epäily on oirekuvan perusteella vahva ja ihopistokoe selvästi positiivinen, ihon avotestaus ei ole välttämätön diagnoosin asettamiseksi.

Toimittaja
Leena Huovila

Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat

Eva Helaskoski, Hille Suojalehto, Outi Kuuliala, Maria Pesonen, Kristiina Aalto-Korte. 2013. Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat. Loppuraportti Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeesta 110161. Työterveyslaitos. Helsinki. ISBN 978-952-261-330-1 (nid.) ISBN 978-952-261-331-8 (pdf)

110161-loppuraportti-TSR_loppuraportti_kemikaalien_aiheuttamat_välittömät_työperäiset_allergiat.pdf (500.3 kt)

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Kristiina Aalto-Korte
  030 474 2292
  kristiina.aalto-korte@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2010 - 1.12.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.12.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.5.2010
  49 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 113 035 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.10.2013

Aiheluokitus