110164 Tiedotus ja koulutus

Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä -kirja

Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä -kirja

15.3.2010

Työpaikoilla meneillään olevat muutokset koettelevat työntekijöiden työssä jaksamista ja saattavat aiheuttaa tunteen työn punaisen langan katoamisesta. Samalla muutos on kehitystä eteenpäin vievä voima ja uudistumisen mahdollisuus. Työn muutoksessa keskeisenä haasteena on tukea työyhteisöjä löytämään uudenlaista mielekkyyttä radikaalistikin muuttuneesta työstä. Se haastaa myös esimiestyön mallit ja välineet johtamaan uudella tavalla jatkuvasti kehittyvää toimintaa.

Hankkeessa tuotetaan yleistajuinen teos lähestymistavasta, josta käytetään nimeä työhyvinvointia edistävä työn kehittäminen. Lähestymistavan mallien ja välineiden avulla työyhteisö ja esimiehet voivat jäsentää yhteisesti työn muuttunutta kohdetta, muutoksen vaihetta ja kehityshaasteita. Kirjassa kuvataan tapausesimerkkien avulla, kuinka työssä ilmeneviä työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin ongelmia voidaan tulkita muutoksen näkökulmasta ja kuinka työyhteisö voi luoda yhteistä muutossuuntaa uusien toimintatapojen kokeiluilla ja niistä oppimalla.

Kirjan lähestymistapa pohjautuu kehittävään työntutkimukseen. Kirjan ajatukset ja tapausesimerkit pohjautuvat kirjoittajien työhyvinvointia ja työn kehittämistä yhdistäneisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, palveluhankkeisiin ja koulutuksiin. Kirja on suunnattu erityisesti esimiehille mutta myös muille työn kehittämisen toimijoille kuten työterveyshuollolle, työsuojelulle ja henkilöstön kehittäjille.
Kirja julkaistaan vuonna 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö
Arja Ala-Laurinaho

Työkaluja muutoksen hallintaan

13.6.2013

Tuore kirja Yhteinen muutos – työhyvinvointia työtä kehittämällä tarjoaa esimiehille, muille työn kehittäjille ja työyhteisöille uudenlaisia malleja ja välineitä muutoksen hallintaan ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Kirjan ovat kirjoittaneet Työterveyslaitoksen Työn kehittäminen -tiimin jäsenet. Lähestymistapa ja jäsennykset perustuvat kehittävään ja työhyvinvointia edistävään työntutkimukseen. Työelämäesimerkit on kerätty pääsoin Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeista.

Työsuojelurahasto rahoitti yleistajuisen teoksen kirjoitusprosessia tiedotus- ja koulutus määrärahalla.

Kirja viestii, että työn kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen eivät ole erillisiä toimintoja vaan samojen kehittämisponnistusten tulosta. Kun työhyvinvointia edistetään työtä yhteisesti kehittämällä, tulee työyhteisöstä esimiehen rinnalle työn muutoksen tekijä ja oman työhyvinvointinsa aktiivinen kehittäjä.   

Tulkinnan tapaa kehitettävä

Työpaikoilla kehittämistoimet ja -ratkaisut kohdistuvat siihen asiaan, joka tulkitaan ongelmaksi. Jotta jatkuvasti muuttuvan työn uusiin haasteisiin löydetään uudentyyppisiä ratkaisuja, täytyy myös haasteiden tulkinnan tapaa kehittää.

Kirjan tarjoamat välineet muutoksen hallintaan ja työhyvinvoinnin edistämiseen auttavat löytämään vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Miten organisaatioissa käynnissä olevia muutosprosesseja voi ymmärtää paremmin? Miten työhyvinvointi ja työn kehittäminen liittyvät toisiinsa? Miten esimies voi kehittää työtä yhdessä työyhteisönsä kanssa?

Vaikka kirja on suunnattu esimiehille, se esittelee ideoita ja työvälineitä myös muille työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin toimijoille, kuten henkilöstön kehittäjille, työsuojelulle ja työterveyshuollolle. Myös alaiset nähdään kirjassa muutoksen tekijöinä.

Johtamisen uudet ihanteet

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee sitä, miten nykyistä työelämän muutosta voisi paremmin ymmärtää ja hallita ja minkälaisena johtaminen tulisi nähdä 2000-luvun työssä.

Tulevaisuus ei enää ole ennakoitavissa – siitä voi ainoastaan tehdä parhaita mahdollisia arvauksia. Jotta organisaatio voisi nykyään menestyä, sen on uudistettava toimintaansa jatkuvasti.

Uudistamistarpeeseen liittyvät johtamisen uudet ihanteet. Esimiestä ei enää voi pitää ylimpänä auktoriteettina ja parhaana asiantuntijana vaan nimenomaan toiminnan kehittäjänä. Esimiesten tulisi valvonnan sijaan kannusta alaisiaan muutoksen tekijöiksi, jotta parhaat ideat saataisiin käyttöön.

Työhyvinvoinnin kysymyksiä

Kirjan toinen osa esittelee kolme erilaista tapaa jäsentää työhyvinvointia ja sen ongelmia. Se myös kuvaa, miten erilaiset näkökulmat työhyvinvointiin tuottavat erilaisia ratkaisuja.

Lisäksi osio esittelee sellaisia kehittämistoimia suuntaavia malleja, joilla päästään kiinni työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen työhyvinvoinnin lähteinä.

Konkreettisia työtapoja

Kirjan kolmas osa esittelee konkreettisia kehittämisvälineitä ja -työtapoja ja kuvaa esimerkkien avulla, miten esimies voi yhdessä työyhteisönsä kanssa jäsentää organisaation kehitystä, päivittäisten työprosessien pulmia ja työhyvinvoinnin kysymyksiä saman kokonaisuuden osana.

Toimittaja
Leena Huovila

Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä -kirja

Marika Schaupp, Annarita Koli, Anna-Leena Kurki & Arja Ala-Laurinaho: Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä. 2013. Työterveyslaitos ISBN 978-952-261-265-6

Myynti: Työterveyslaitos www.ttl.fi/verkkokauppa

Esimies tarvitsee uudet työkalut
Työterveyslaitoksen tiedote 22/2013, 30.4.2013

Ongelmista oivalluksiin - Työkaluja muuttuvan työn hallintaan ja kehittämiseen
Työterveyslaitoksen koulutus 1.10.-2.10.2013

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Arja Ala-Laurinaho
  030 474 2516
  arja.ala-laurinaho@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2010 - 1.12.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.3.2010
  13 600 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 46 977 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2.10.2013

Aiheluokitus