110325 Tutkimus

Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä

Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä

23.11.2010

Mobiili ja monipaikkainen työ laajentaa työntekijöiden toimintaympäristöä. Laajentunut työympäristö sisältää uusia vaativuus- ja kuormitustekijöitä, joiden hallinta vaatii paitsi tekijöitä ja heidän organisaatioitaan myös työterveyshuoltoa uudistamaan toimintaansa. Aiemmissa tutkimuksissa olemme määritelleet mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitustekijöitä ja kehittäneet "suppilomalliksi" nimettyä menettelyiden sarjaa työolojen ja työn kuormitustekijöiden selvittämiseksi. Tässä projektissa kokeillaan ja arvioidaan suppilomalliin sisältyviä erilaisia toimintatapoja ts. mobiilin ja monipaikkaisen työn työpaikkaselvitysmallia projektiin osallistuvissa työterveyshuolloissa.

Projektin tavoitteena on selvittää
- miten ns. suppilomalli integroituu osaksi työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa
- miten malliin kuuluvat arviointimenetelmät palvelevat työterveyshuollon tavoitteita
- miten arvioinnin kohteena olevat kokevat toiminnan edistävän heidän työhyvinvointiaan.

Tutkimus toteutetaan tapauskohtaisena arviointitutkimuksena. Tutkimukseen osallistuvissa työterveyshuolloissa määritellään täsmälliset kokeiluiden sisällöt ja arviointitavat. Arviointitietoa käytetään mobiilin ja monipaikkaisen työn työpaikkaselvitykseen kuuluvien menettelytapojen viimeistelyyn. Tuloksena on myös mobiilin ja monipaikkaisen työn työpaikkaselvitystä koskevaa valmennusmateriaalia. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2013 alussa.

Hanke on jatkotutkimus aiemmille, tämän tutkijaryhmän töille 107082 ja 108288.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

Mobiili työ tarvitsee oman työpaikkaselvityksen

25.6.2013

Mobiili ja monipaikkainen työ laajentaa työntekijöiden toimintaympäristöä. Etenkin tietotyötä tekevien on mahdollista työskennellä missä tahansa ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. Laajentunut työympäristö sisältää uusia vaativuus- ja kuormitustekijöitä, joiden hallinta vaatii paitsi tekijöitä ja heidän organisaatioitaan myös työterveyshuoltoa uudistamaan toimintaansa.

Monipaikkaisen ja liikkuvan työn hyvinvointivaikutukset ovat edelleen vain osin tiedossa. Montaa paikkaa työssään käyttävä ihminen joutuu alttiiksi erilaisille myönteisille ja kielteisille kuormitustekijöille, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointikokemuksiinsa ja joihin hän omilla voimavaroillaan ja toimillaan pyrkii vaikuttamaan.

Liikkuvaa ja monipaikkaista työtä tutkineet Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu esittävät, että liikkuvan ja monipaikkaisen työn selvittämiseen tarvitaan uusi lähestymistapa perinteisen työpaikkaselvityksen rinnalle. Sitä voisi nimittää mobiilin työn terveellisyyden ja turvallisuuden selvittämiseksi. Työsuojelurahasto on tukenut tutkimustyötä tutkimus- ja kehitysmäärärahalla.

Mobiilin työn työpaikkaselvitystä kehittänyt hanke on ollut kolmivaiheinen. Kahdessa aiemmassa tutkimuksessa on määritelty mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitustekijöitä ja kehitetty "suppilomalliksi" nimettyä menettelyiden sarjaa työolojen ja työn kuormitustekijöiden selvittämiseksi.

Hankkeessa arvioitiin suppilomallin toimivuutta

Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja kokeilla mobiilin ja monipaikkaisen työn työkuormituksen arviointiin soveltuvia menettelytapoja yhdessä työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Kehittämistyöhön osallistuivat Diacor terveyspalvelut Oy:n, Fortum Oyj:n ja Nordea Oyj:n työterveysasiantuntijat. Hanke toteutettiin vuosina 2011–2012.

Mobiilin työn työpaikkaselvityksen kehittämistyön lähtökohtana käytettiin edellisen hankkeen yhteydessä kehitettyä suppilomallia.

Suppilon muotoinen malli havainnollistaa toimintatapaa, jossa alussa seulotaan esiin ne organisaation osat ja työntekijät, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa mobiilin työnsä kuormituksen hallintaan.

Mallin avulla on kuvattu menettelytapojen sarja, joka integroituu työterveyshuollon olemassa oleviin työpaikkaselvityksen käytäntöihin ja vaiheisiin.

Mallin ja siihen liittyvien menettelytapojen sarjan avulla työterveyshuollon toimijat voivat jäsentää uudelleen perusselvityksen ja suunnatut selvitykset niin, että mobiilin työn työoloja, kuormitustekijöitä ja riskejä arvioidaan pätevästi.

Hankkeessa selvitettiin, miten suppilomalli integroituu osaksi työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa ja miten työterveyshuollon toimijat soveltavat mallia, sen työvälineitä ja menettelytapoja.

Lisäksi arvioitiin mallin koettua toimivuutta ja sitä, miten malli, sen työvälineet ja menettelytavat edistävät mobiilia ja monipaikkaista työtä tekevien kuormituksen arviointia ja työhyvinvoinnin edistämistä.

Suositus mobiilista työpaikkaselvityksestä

Hankkeen tuloksena syntyi suositus tuoda perinteisen työpaikkaselvityksen rinnalle mobiilin työn vaativuus- ja kuormitustekijät tavoittava työpaikkaselvitysmenettely.

Suositus on nostettu esille myös työterveyshuollon toimintaa ohjaavassa uudistetussa Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -oppaassa. Kehittämistyöhön osallistuneet työterveyshuollot ovat muuttaneet ja laajentaneet toimintatapaansa koskemaan mobiilin työn vaatimuksia.

Samalla on havaittu tarve jatkaa kehitystyötä siten, että työterveyshuolloilla olisi riittävän pitkälle tuotteistettuja palveluita, joiden avulla ne voivat vastata kartoituksissa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin.

Työterveyshuollot ovat ilmaisseet tarpeen jatkaa kehitystyötä koskemaan tietojen antamista, neuvontaa ja ohjausta (TANO) mobiilissa työssä.

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työterveyshuoltoja niin, että niiden pitäisi pätevällä tavalla pystyä neuvomaan ja ohjaamaan työorganisaatioita ja niiden toimijoita kehittämään toimintaansa terveellisyyttä ja turvallisuutta edistävään suuntaan.

Monet organisaatiot kotimaassa ja ulkomailla ovat olleet kiinnostuneita käsittelemään aihetta ja pyytäneet hankkeen toimijoita alustamaan ja esittelemään asiaa.

Hankkeen tuloksia on esitelty myös kansainvälisissä konferensseissa ja tieteellisissä artikkeleissa. Aiheesta on valmisteilla väitöskirja.

Toimittaja
Liisa Strann

Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä

Hyrkkänen Ursula, Koroma Johanna, Muukkonen Hanni, Lehti Mira Vartiainen Matti. 2013. Hyvinvointi ja kuormittuminen mobiilissa työssä – menetelmiä työpaikkaselvitykseen. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 153. 66 s. & 24 liites. Turku 2013. ISBN 978-952-216-345-5 (painettu) ISSN 1457-7925 (painettu) ISBN 978-952-216-346-2 (pdf) ISSN 1459-7764 (elektroninen) http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163462.pdf  
http://loki.turkuamk.fi

110325Loppuraportti_isbn9789522163462.pdf (3623.8 kt)

Tutkimus tutuksi -tapaaminen 8.3.2013

Johanna Koroma Tutkimus tutuksi 8.3.2013 esittelykalvot.pdf (46.2 kt)

Sami Riekki Tutkimus tutuksi 8.3.2013 esittelykalvot.pdf (82.5 kt) 

Ursula Hyrkkänen Tutkimus tutuksi 8.3.2013 esittelykalvot.pdf (420.5 kt)


Katso myös muut Työsuojelurahaston rahoittamat tutkimus- ja kehityshankkeet aiheesta:

107082 Mobiilin työntekijän työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmien kehittäminen

108288 Mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen (MoMoStressi)

Mobile and Multilocational Work Present a Challenge for Monitoring Staff Well-Being

Unpredictable working conditions, lack of support and perceived marginalisation are some of the sources of stress facing mobile workers, according to a Finnish research project. Company management may also base their requirements on the erroneous assumption that their employees’ mobile devices and applications constitute a complete virtual office of high productivity. The project was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Today mobile technologies and wireless connections allow people to work from multiple places and also when moving between locations. Limited research is currently available on the effects of mobile and multilocational work on employees’ well-being at work, recovery and work-life balance.

Researchers at Aalto University developed and investigated various forms of workplace study that the occupational health service could use in monitoring the well-being of mobile multilocational staff. The methodologies piloted in the project included, for instance, heart rate variability measurements to evaluate the autonomic stress and recovery of workers.

On the basis of the findings of the project, a recommendation was drawn up regarding the methods and tools to be applied in non-traditional workplace studies to account for the particular demands and workload factors of mobile and multilocational work.

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, BIT-tutkimuskeskus
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, BIT-tutkimuskeskus
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  09 47001
  matti.vartiainen@aalto.fi
  09 4702 3665
 • Toteutusaika
 • 1.1.2011 - 31.12.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.11.2010
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 150 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.6.2013

Aiheluokitus