110369 Tiedotus ja koulutus

Tietokirjan kirjoittaminen työstä - käytäntöteoreettinen lähestymistapa työn tutkimukseen ja kehittämiseen

Tietokirjan kirjoittaminen työstä - käytäntöteoreettinen lähestymistapa työn tutkimukseen ja kehittämiseen

30.11.2010

 

Kirja työstä käytännöllisenä toimintana

Tässä kirjahankkeessa kirjoitetaan työtä koskeva kirja, joka palvelee kahta tarkoitusta: tarjota yksilöille ja ammattilaisryhmille keinoja hahmottaa, puolustaa ja uudistaa omia tapojaan suhtautua työhön; tarjota työn tutkijoille, kehittäjille ja asiantuntijoille uusia näkökulmia työhön. Kirja pyrkii kyseenalaistamaan perustelemattomia ideologisia kannanottoja ja merkityssisällöltään tyhjenneitä käsitteitä sekä nostamaan esiin kysymyksiä, joista useimmilla työpaikoilla vaietaan.

Kirjassa työtä käsitellään käytännöllisenä toimintana. Käytännöllisen toiminnan peruskysymykset ovat taktisia (kuinka tehdä), poliittisia (mitä saada aikaan ja saavuttaa), moraalisia (miksi nämä keinot ja tavoitteet) ja persoonallisia (kuka olen työn ’subjektina’). Lähestymistapa auttaa lukijaa löytämään kulttuurisia resursseja näiden kysymysten ratkaisuun.

Lähestymistavan on kehittänyt MERI-tutkijaryhmä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ryhmä on organisoinut kursseja, joissa opiskelijat ohjataan hankkimaan resursseja ammatillisiin identiteettiprojekteihinsa. Yksi kursseista on nimeltään ”Muuttava työ” ja tässä hankkeessa kurssin lähestymistavasta sisältö työstetään kirjan muotoon. Kirja jäsentyy em. kehyksen mukaan ja sisältää etnografiseen tutkimukseen perustuvia tarinoita erilaisista töistä. Kirjan kirjoittavat kurssia vetänyt professori Keijo Räsänen sekä FT Marja-Liisa Trux, joka on osallistunut kurssiin sekä opettajana että havainnoijana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Keijo Räsänen

Uudesta kirjasta välineitä työelämän tutkimukseen ja keskusteluun

29.5.2012

Professori Keijo Räsänen ja filosofian tohtori Marja-Liisa Trux kirjoittivat käytäntöteoreettisen kirjan työstä eri alojen ammattilaisille ja työntutkijoille. Työsuojelurahasto tuki Työkirja - Ammattilaisen paluu -kirjan kirjoitustyötä.

Kirjoittajat käsittelevät työtä käytännöllisenä toimintana. Käytännöllisen toiminnan peruskysymykset ovat taktisia, poliittisia, moraalisia ja persoonallisia. Kutakin teemaa käsitellään kirjassa omassa luvussaan. Näin laajennetaan käsitystä siitä, mitä "käytännöllisyys" voi tarkoittaa.

Kirja tarjoaa vaihtoehtoja tavallisimmille tavoille puhua työstä. Mietintöjen lähtökohtana tuntuu olevan oletus, että työ on rangaistus ja työpaikka rangaistussiirtola. Myös osa tutkijoista nostaa esille työn kurjistumista korostavia havaintoja. Samaan aikaan esiintyy hypepuhetta. Siinä unohdetaan luuserit ja rakennetaan kilpailukykyä strategisilla aloilla. Hypepuheeseen liittyvät sellaiset käsitteet kuin kompetenssien hallinta, ydinosaaminen avaintehtävissä, talentti ja tosiosaaja. Hypepuhe luo maailman, joka on valheellinen, sillä siitä puuttuu nurja puoli.

Kirjoittajien tarkoituksena on puhua työstä totuttua rikkaammin, kouriintuntuvammin ja elämänmakuisemmin kuin yleensä. Toisena tarkoituksena on antaa sanoja, joilla puhua omista kokemuksista työpaikoilla.

Neljä näkökulmaa käytännön työhön

Käytännön työssä ihminen joutuu ratkomaan neljää peruskysymystä. Taktisesti kysytään, miten saan suoritettua tämän työn. Poliittisesta näkökulmasta kiinnostaa, mitä yritän saada aikaan ja saavuttaa. Moraalisena omaa toimintaa tarkastellaan kysymällä, miksi juuri nämä keinot ja tavoitteet ovat arvokkaita tai edes oikeutettuja. Henkilökohtaiseen näkökulmaan päästään käsiksi kysymällä, kuka minä olen, kun työskentelen näin, näiden tavoitteiden hyväksi ja näistä syistä.

Ensimmäisenä teemana on työ taktisena toimintana. Tätä on tavallinen ammattitaitoinen työnteko. Se on pärjäilyä ja improvisointia annetuissa puitteissa, suorittamista aikataulun puristuksessa, nikkarointia käytettävissä olevista materiaaleista, käsille sattuvin välinein. Apuna ovat ne taidot, jotka joskus on opittu.

Tavoitteet on asetettu jossain muualla. Vaikka viralliset tavoitteet olisivatkin työn tekemisen kannalta vinoja tai epämääräisiä, tavoitteiden perään ei ehdi tai voi kysellä. Ainoa arkeen mahtuva kysymys on se, miten annetussa tilanteessa voi tehtävän suorittaa. Pahimmassa tapauksessa joku vielä yrittää määrätä, kuinka tehtävät on suoritettava, ja valvoo työn tekemistä "oikein".

Moraalipuhe puuttuu työpaikoilta

Poliittisessa työorientaatiossa ja -otteessa kysytään, mitä työssä pitäisi saada aikaan ja saavuttaa. Huomio on ensisijaisesti työn tavoitteissa. Työntekoa tulkitaan siltä kannalta, kenen intressejä työ toteuttaa, mitä intressit oikeastaan ovat, kuinka käsitellään intressien erilaisuutta ja mahdollista ristiriitaisuutta.

Työn moraalin peruskysymys on, miksi tehdä tätä ja miksi juuri näin. Ihminen tekee hyvää työtä silloin, kun työ tuntuu hyvältä, se tehdään hyvin ja se tekee hyvää toisille. Työn moraalin tarkastelu auttaa ymmärtämään, mitä tämä hyvä oikeastaan voi tarkoittaa työn yhteydessä. Ymmärrämme sitä, millä perusteilla arvotamme tekemisiämme. Samalla ymmärrämme, mikä työnteossa on vialla ja mikä siinä ahdistaa. Kirja tarjoaa keskustelun välineeksi moraalifilosofien ajatuksia työn sisäisistä ja ulkoisista hyvistä.

Tavallisinta on, että moraalisia kannanottoja esittävät ohitetaan vitsailulla, vaikenemalla tai kääntämällä keskustelu politiikaksi tai keino- ja taitokysymykseksi. Moraali on liian tärkeä ja vakava aihe, jotta siitä pystyttäisiin keskustelemaan tavallisella työpaikalla. Se on liian vaarallista, ja harjoituksen puutteessa ei moraalinen keskustelu edes onnistu. Ihmisen reaktio voi olla niin tunnepitoinen ja syvältä kumpuava, että normaalit johtamiskikat menettävät voimansa.

Jos johtajien taivaassa ei ole politiikkaa, niin vielä varmemmin sieltä puuttuu moraali.

Ammatillinen identiteetti pohdituttaa muutosten keskellä

Neljäntenä kirjan teemana on työn subjekti, minä ja me. Peruskysymys on, kuka minä voisin olla ammattilaisena. Kysymykseen kiteytyy persoonallinen, henkilökohtainen suhde työhön. Käytännöllisen toiminnan lähestymistavassa oletetaan, että ammattilainen tietää kuka on, kun hän on ratkaisut kysymykset miten, mitä ja miksi tehdä.

Työn tekeminen ja mielekkääksi kokeminen edellyttää työhön sopivaa ammatillista identiteettiä, käsitystä itsestä juuri tämän työn tekijänä. Myös toisten on tunnistettava ja tunnustettava ihminen sopivaksi tekemään kyseistä työtä.

Ammatillisen identiteetin kanssa joutuu tekemään niin kutsuttua identiteettityötä toistuvasti. Minuutta koskevia huolia ja toiveita herää varsinkin silloin, kun ihminen ei koe sopivansa siihen, mitä tekee, tai se, mitä tekee, ei tunnu sopivalta ihmiselle. Tällaiset tuntemukset ovat tyypillisiä varsinkin silloin, kun opettelee uutta ammattia noviisina, siirtyy uudelle alalle tai joutuu niin sanotun muutosjohtamisen kohteeksi.

Kun joku ryhtyy muokkaamaan itseään, toinen yrittää muokata tekemäänsä työtä. Ammattilainen saattaa myös vaihtaa työpaikkaa tai ammattialaa. Vaihtoehtoisia tapoja suhtautua työhön on monia, ja jokainen joutuu tekemään omat ratkaisunsa. Kirjan lähestymistapa auttaa puhumaan näistä ratkaisuista työpaikalla ja ammattilaisten kesken.

Kirja tarjoaa eri alojen ammattilaisille uusia voimavaroja keskusteluun ja neuvotteluun työstä. Kirja kyseenalaistaa perustelemattomia, ideologisia kannanottoja ja merkityssisällöltään tyhjenneitä käsitteitä sekä nostaa esiin kysymyksiä, joista useimmilla työpaikoilla vaietaan. Kirjassa kyseenalaistetaan erityisesti johtoismi eli johtokeskeinen ideologia, jossa ammattilaiset ovat vain johtamisongelma ja kaiken hyvän uskotaan tulevan johdosta.

Kirjassa esitellyn lähestymistavan on nykymuotoonsa kehittänyt MERI-tutkijaryhmä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Lähestymistapa on syntynyt erilaisia töitä koskevien tutkimusten yhteydessä, pitkän ajan kuluessa. Ryhmä on myös organisoinut kursseja, joissa opiskelijat ohjataan hankkimaan resursseja ammatillisiin identiteettiprojekteihinsa.

Vaikka kirja on kirjoitettu ensisijaisesti eri alojen ammattilaisille, se tuo samalla esiin uudenlaisen lähestymistavan työntutkimukseen. Tämä käytäntöteoreettinen ja osallistuvaan tutkimukseen perustuva tutkimusote ottaa vakavasti työn erilaiset subjektit, mutta ei liioittele heidän vahvuuttaan. Pikemminkin kirja on tarina subjektiviteetin eri muodoista ja toimijuuden ehdoista. Käytännöllisen toiminnan kehyksen avulla tutkija ja tutkittavan työn tekijä voivat dialogisesti kehittää erilaisia tulkintoja työstä. Kirja sisältää myös etnografiseen tutkimukseen perustuvia tarinoita erilaisista töistä ja johdattaa eräiden keskeisten käytäntöteoreetikkojen ajatusmaailmaan.

Helppolukuiseksi, mutta ei kevyeksi kirjoitetun kirjan on kustantanut Kansanvalistusseura.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Tietokirjan kirjoittaminen työstä - käytäntöteoreettinen lähestymistapa työn tutkimukseen ja kehittämiseen

Keijo Räsänen, Marja-Liisa Trux. 2012. Työkirja. Ammattilaisen paluu. 280 sivua. ISBN 978-951-9140-62-9. 
Tilaukset: http://www.kansanvalistusseura.fi/kauppa

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja johtamisen laitos,
 • ToteuttajaTrux Marja-Liisa
 • Lisätietoja
 • Keijo Räsänen
  (09) 4313 8444
  keijo.rasanen@aalto.fi
  (09) 4313 8777
 • Toteutusaika
 • 1.11.2010 - 31.5.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 11.10.2010
  31 950 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 65 550 euroa
 • Tulokset valmistuneet 26.8.2011

Aiheluokitus