110380 Tutkimus

Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa

Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa

21.12.2010

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden kokemuksia heidän asemastaan ja tilanteestaan.

Kyseessä on siis niin sanottu kokemustutkimus. Tutkimuksessa analysoidaan laadullista tutkimusotetta käyttäen (haastattelut, havainnointi) niitä erityiskysymyksiä ja haasteita, joita Suomessa tilapäisesti työskentely aiheuttaa ulkomaisille työntekijöille työhön ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Ovatko Suomessa tilapäisesti työskentelevät työntekijät tietoisia oikeuksistaan liittyen esimerkiksi terveydenhuoltoon, työaikoihin, ammattiliiton jäsenyyteen tai työhön liittyviin tapaturmavakuutuksiin? Kokevatko he erityisongelmia, jotka ovat yhteydessä tilapäisyyteen?
Tutkimuskysymykset voidaan esittää tiivistetysti seuraavalla tavalla:
1. Mitkä ovat kyseisten työntekijäryhmien kokemukset heidän mahdollisuuksistaan saada suomalaiseen hyvinvointivaltioon liitettyä turvaa?
2. Millä tavalla työskentelyn tilapäisyys vaikuttaa tilapäistyöntekijöiden kiinnostukseen ja tarpeeseen hankkia tietoa suomalaisen yhteiskunnan työhön ja sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista?
3. Minkälaista tietoa ja tiedontarvetta tilapäistyöntekijöillä on ja miten he saavat tietoa suomalaisiin työmarkkinoihin liittyvistä oikeuksista sekä niihin liittyvästä sosiaaliturvasta?

Hankkeen tutkimustulokset raportoidaan tieteellisenä monografiana, sekä konferenssiesitelmien muodossa ja mediatiedottamisella.

Tutkimushankkeen kesto on 1.1.2011–31.12.2012.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mika Helander

Huomaako hyvinvointivaltio ulkomaisen tilapäistyöntekijän?

8.3.2013

Svenska social- och kommunalhögskolanin tutkijat ovat selvittämässä Suomessa tilapäisesti työtä tekevien ulkomaalaisten työntekijöiden kokemuksia. Heiltä on kysytty muun muassa, ovatko he tietoisia terveydenhuollosta, työajoista, ammattiliiton jäsenyydestä ja työtapaturmavakuutuksista. Entä miten työn tilapäisyys vaikuttaa työntekijän kiinnostukseen ja tarpeeseen hankkia tietoa työ- ja sosiaaliturvaoikeuksista? Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimusta.
 
Tutkijat ovat keränneet haastattelemalla ja havainnoimalla tietoa siitä, mitkä ovat ulkomaisten työntekijöiden erityiskysymyksiä työ- ja sosiaaliturva-asioissa.

Monia maataloustyöläisiä haastateltiin
 
Kokemustutkimuksessa kysyttiin, mitkä ovat tilapäistyötä tekevien ulkomaalaisten työntekijöiden kokemukset saada suomalaisen hyvinvointivaltion turvaa. Millaista tietoa ja tiedontarvetta tilapäistyöntekijällä on? Miten he saavat tietoa suomalaisten työmarkkinoiden oikeuksista ja sosiaaliturvasta?
 
Tutkijat tekivät rahoitusaikana 77 haastattelua, pääosin kolmesta ammattiryhmästä. Heissä oli eniten maatalouden kausityöläisiä eli marjan- ja vihannestenpoimijoita: 28. Siivoojia oli 12 ja bussinkuljettajia yhdeksän.
 
Heidän lisäkseen on haastateltu rakennusmiehiä, tutkimusavustajia, matkailutyöntekijöitä, keittiötyöntekijöitä ja työttömiä. Maatalouden kausityöntekijöitä haastateltiin Etelä-Savossa, Mikkelin seudulla. Muut haastattelut on tehty pääkaupunkiseudulla.

Haastattelut olivat noin tunnin mittaisia. Haastatteluita on pääosin tulkittu laadullisella sisällönanalyysillä.

Tuloksina julkaisuja ja esiintymisiä
 
Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksina on julkaistu Mika Helanderin toimittama kirja Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet ja Rolle Alhon artikkeli Maahanmuutto ja maahanmuuttajat – uhka vai mahdollisuus ammattiliitoille?.

Tutkimusaikana on myös valmisteltu artikkelijulkaisuja, jotka on pääosin työstetty jatkohankkeessa (112078). Näihin kuuluvat Mika Helanderin ja Sanna Saksela-Bergholmin Maaseudun uusi aika -aikakauslehden artikkeli Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden kokemukset maataloustyöstä ja Sanna Saksela-Bergholmin tulossa oleva englanninkielinen artikkeli ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden toimeentuloturvakokemuksista.

Tutkimusryhmän jäsenet ovat esiintyneet laajasti tiedotusvälineissä sekä konferensseissa ja seminaareissa.

Tilapäisyys vaatii uudistuksia

 
Tutkijat esittävät havaintojensa perusteella aloitteita politiikkaan: tilapäistyöntekijöiden verotusta tulisi kehittää luopumalla lähdeverosta ja muuttamalla progressiota sekä laskemalla verotusta. Myös sairausvakuutus kaipaa kehittämistä.
 
Niin ikään suoraa tiedotusta työehdoista ja sosiaaliturvasta tulisi kehittää niin työntekijöille kuin työnantajille.

Tutkijat kehottavat paneutumaan tilapäisyyden käsitteeseen työmarkkinoilla, sillä EU:n vapaa liikkuvuus lisää entisestään työntekijöiden liikkuvuutta. Tilapäisyydestä on tulossa merkittävä tutkimusaihe. Nykyiset yhteiskuntapoliittiset ja työelämän ratkaisut sitä vastoin on yleensä kehitelty pysyväiseen oleskeluun.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa

Mika Helander (toim.): Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki 2011.

Rolle Alho: Maahanmuutto ja maahanmuuttajat - uhka vai mahdollisuus ammattiliitoille? Teoksessa Mika Helander & Mats Nylund (toim.): Palkka työstä. Ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot. Into, Helsinki 2012.

Hanketiedot

 • HakijaSvenska social- och kommunalhögskolan
 • ToteuttajaSvenska social- och kommunalhögskolan
 • Lisätietoja
 • Mika Helander
  mika.helander@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2011 - 31.12.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.12.2010
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 209 657 euroa
 • Tulokset valmistuneet 5.2.2013

Aiheluokitus