111011 Stipendi

Yksilöllinen muutosjohtaminen kuntauudistuksissa -väitöskirja

Yksilöllinen muutosjohtaminen kuntauudistuksissa -väitöskirja

14.2.2011

"Yksilöllinen muutosjohtaminen kuntauudistuksissa" -tutkimus kohdistuu työntekijöiden johtamiseen muutostilanteissa olevissa kuntaorganisaatioissa. Keskiössä ovat ihmisten muutoskokemukset ja lähiesimiestyö muutostilanteissa. Millainen on yksilöllinen muutosdynamiikka? Millainen merkitys psykologisten sopimusten solmimisella ja ylläpidolla on muutostilanteessa? Millaisella johtamisella voidaan tukea ihmisiä muutoksessa? Tutkimuksen kokonaistavoitteena on nostaa esiin psykologista, vuorovaikutusta ja yksilöllisyyttä korostavaa johtamisajattelua organisaatioiden johtamiskeskustelussa.

Tutkimusaineisto on kerätty kuntaliitoksia ja kuntien yhteistyötä tutkineissa, TSR:n rahoittamissa hankkeissa (Henkilöstövoimavarat kuntaliitoksissa ja POLKU -Seutuyhteistyöllä tuloksellisuuteen) vuosina 2006 – 2009. Aineisto koostuu 38 yksilöhaastattelusta, 21 ryhmähaastattelusta sekä henkilöstökyselyistä, joissa on ollut yhteensä 1003 vastaajaa. Tutkimus syventää tutkimushankkeiden tuloksia, joita on julkaistu kolmessa tutkimusraportissa ja lukuisissa artikkeleissa.

Kevään 2011 aikana viimeisteltävä käsikirjoitus jätetään esitarkastukseen syksyllä. Tutkimuksen tulokset tiedotetaan valtakunnallisesti keväällä 2012. Tulosten uskotaan luovan keskustelua paitsi henkilöstö- ja muutosjohtamiseen sekä kuntatutkimukseen liittyvässä akateemisessa yleisössä, myös kuntien esimiesten ja henkilöstön keskuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hanna Vakkala

Kuntamuutoksessa tilausta pehmojohtamiselle

27.8.2012

Kuntamuutoksissa tarvitaan perinteisen johtamistavan rinnalle nykyistä pehmeämpää, ihmisläheistä johtajuutta. Nykyisin kuntien henkilöstöä ei oteta tarpeeksi huomioon kuntamuutoksissa. Näin osoittaa yliopisto-opettaja Hanna Vakkala hallintotieteen väitöskirjassaan. Hän kirjoitti Työsuojelurahaston stipendiaikana tutkimuksensa valmiiksi.
 
Tilanne helpottuu työyhteisössä kuitenkin lopulta yksinkertaisesti: tasapuolisella kohtelulla, arvostavalla johtamisotteella ja yksilöitä kunnioittavalla johtajuudella.
 
Henkilöstö kuntauudistuksissa -väitöskirja pureutuu ajankohtaiseen kuntakentän muutokseen. Kirjassa painotetaan, että työntekijät vain johtamistoimen kohteina näkevä johtamistapa ei toimi. Ylhäältä alas suuntautuva johtamisajattelu ei riitä myöskään pitkällä tähtäimellä.
 
Tulokset tuottanevat keskustelua paitsi henkilöstö- ja muutosjohtamisen sekä kuntatutkimuksen tutkijoissa että kuntien esimiehissä ja henkilöstössä.
 
Aineisto TSR-hankkeista ja 21 kunnasta
 
Vakkala keräsi tutkimusaineistonsa kuntaliitoksia ja kuntien yhteistyötä tutkineista, Työsuojelurahaston rahoittamista hankkeista (105141: Henkilöstövoimavarat kuntaliitoksissa ja 104332: POLKU – Seutuyhteistyöllä tuloksellisuuteen). Aineisto koostuu 38 yksilöhaastattelusta, 20 ryhmähaastattelusta sekä henkilöstökyselyistä, joihin vastasi lähes 900 esimiestä tai työntekijää. Tutkimus syventää hankkeiden tuloksia, joita on julkaistu kolmessa tutkimusraportissa ja lukuisissa artikkeleissa.

Aineisto on koottu 21 kunnasta. Mukana on kuusi kuntaliitosta ja neljä kuntien yhteistoimintaorganisaatiota.
 
Monien aineistojen ja erilaisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen mahdollisti moniulotteisen ilmiön tarkastelun.
 
Psykologinen sopimus ei päivity
 
Hanna Vakkala nostaa psykologista eli vuorovaikutusta ja yksilöllisyyttä korostavaa ajattelua organisaatioiden johtamiskeskustelussa. Hän paneutuu ihmisten muutoskokemuksiin ja lähiesimiestyöhön muutostilanteissa. Hän tutkii yksilöllistä muutosdynamiikkaa sekä psykologisten sopimusten solmimisen ja ylläpidon merkitystä.
 
Lähiesimiestyö on olennaista, sillä esimiehiin kilpistyy muutoksen valmistelu ja työyhteisöjen muutosreaktioiden vastaanotto ja käsittely. Vakkalan sanoin psykologisten sopimusten päivittäminen ei onnistu riittävän hyvin tässä epävarmuudessa.
 
Vuorovaikutuksellinen ja ihmisläheinen johtaminen ei toteudu riittävästi. Henkilöstöjohtamisen puutteet heijastuvat työntekijöiden motivoitumiseen ja jaksamiseen.
 
Lähiesimiehelle paineita kahdelta suunnalta
 
Vakkalan mukaan usein esimiehen ja alaisen yhteisymmärrys rakoilee muutoksen vuoksi. Yhteisymmärryksen ja johtajuuden puutteet näkyvät turhautumisena, ärtyneisyytenä tai alakuloisuutena. Pidemmällä aikavälillä motivaatio, sitoutuneisuus ja työtyytyväisyys heikentyvät.
 
Lähiesimies on kuin puun ja kuoren välissä. Häneltä odotetaan läsnä olevaa ja ymmärtävää johtajuutta, vaikka esimiehen aika kuluu liitoksen tai yhteistyön toteutukseen.
 
Työntekijöiden tehtävät ja paikat ovat etenkin muutoksen alussa pysyvämpiä kuin esimiesten tehtävät. Kuntaliitoksessa esimies vaihtuu muutosprosessissa keskimäärin kolmanneksella työntekijöistä, joskus siis jopa useammin.
 
Kun esimies on epävarma työnsä jatkosta, hänen on usein vaikea ottaa vastaan työntekijöiltä tulevaa painetta. Tällöin ongelmien ratkaiseminen voi hankaloitua.
 
Uusi esimies, uusi psykologia
 
Kun esimies vaihtuu, yhteisymmärrys eli psykologinen sopimus, työntekijän kanssa on muodostettava uudelleen. Tämä ei Hanna Vakkalan mukaan toteudu riittävän nopeasti ja kattavasti. Näin syntyy katvealueita, jotka heijastavat työntekijöiden sopeutumista uuteen tilanteeseen.
 
Vakkala päättelee, että työntekijöiden huomioon ottaminen tiedottamisen, henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kohteina ei riitä. Henkilöstö on otettava huomioon myös yksilöinä, joilla on erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja elämäntilanteita. Kokemukset tasapuolisesta ja ihmisläheisestä johtamisesta rakentavat työntekijöiden luottamusta esimieheen ja organisaatioon.
 
Päivittyvä sopimus ja avoin keskusteluilmapiiri kuuluvat henkilöstöjohtamiseen. Ne luovat edellytyksiä vahvalle luottamukselle, hyvinvoivalle työyhteisölle ja onnistuneelle kuntayhteistyölle. henkilöstö
 
Kovasti pehmeän johtajuuden puolesta
 
Vakkala kehittäisi niin sanottua pehmeää johtajuutta. Silti perinteistä johtaja-ajattelua ei pidä täysin syrjäyttää. Vaateet ihmisläheisestä ajattelusta tulisi kuitenkin ottaa vakavasti, sillä ne kertovat, miksi ihmiset eivät voi hyvin työyhteisöissään.
 
Vakkalan väitöskirja tarkastettiin Lapin yliopistossa 25. toukokuuta 2012.

Vakkalaa kiinnostaa nyt syventää tutkimusta työntekijöiden ja esimiesten suhteesta. Vakkala tutkisi myös sitä, millainen merkitys ihmisläheisellä johtajuudella on työyhteisön toimivuuteen, hyvinvointiin ja elinvoimaiseen kuntaorganisaatioon.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Yksilöllinen muutosjohtaminen kuntauudistuksissa -väitöskirja

Hanna Vakkala. 2012. Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Suomen Kuntaliitto, Acta 238. ISBN 978-952-213-899-6 (nid.), ISBN 978-952-213-900-9 (pdf), ISSN 1237-8569

111011-loppuraportti-acta238_sisaltoebook.pdf (1816.6 kt)

Väitöstiedote: Henkilöstöjohtamisessa merkittäviä puutteita kuntien muutostilanteissa 24.5.2012

Kuntaliiton julkaisumyynti: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2717

 

Hanketiedot

 • HakijaVakkala Hanna
 • ToteuttajaVakkala Hanna
 • Lisätietoja
 • Hanna Vakkala
  hanna.vakkala@ulapland.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2011 - 31.5.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.6.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.1.2011
  6 400 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6 400 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.8.2012

Aiheluokitus