111125 Kehittämisavustus

Yhteisen kulttuurin rakentaminen systeemistä näkökulmaa hyödyntäen

Yhteisen kulttuurin rakentaminen systeemistä näkökulmaa hyödyntäen

12.4.2011

Tavoitteet

Tukiprosessin tavoitteina on:
1. Synnyttää ymmärrystä kulttuurieroista ja tukea yhteisen kulttuurin rakentumista uudessa osuuskaupassa. Tässä otetaan huomioon myös kielelliset taustatekijät (suomenruotsalaisuus l. ruotsinkielisyys ja suomenkielisyys).
2. Tukea henkilöstöä muutosprosessissa ja uusien toimintatapojen löytämisessä sekä käyttöönotossa.
3. Tukea johtoa integraatioprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa.
4. Tukea esimiehiä integraatioprosessin toteutuksessa.
5. Tuottaa kirjallista materiaalia organisaation tilanteesta, jonka pohjalta mm. hallintoneuvosto voi arvioida hankkeen etenemistä.

Lisäksi hanke toimii materiaalina systeemisen konstellaation tutkimuksessa (hanke nro 111075).

Menetelmät
Menetelminä käytetään ryhmädialogia, systeemistä konstellaatiota, yksilöhaastatteluita, sosiometrisiä kuvauksia, kirjoituksia henkilöstölehteen ja toiminnallisia menetelmiä.

Prosessi koostuu neljästä vaiheesta:
1. Aloitus
2. Integraation valmistelu
3. Integraation tuki
4. Yhteisen kulttuurin rakentaminen

Menetelmien teoreettisena viitekehyksenä ovat dialogitutkimukset (esim. Roman, 2005), organisaatiokulttuurin teoriat (esim. Schein, 2004) ja systeemisen konstellaation teoria (esim. Roman, 2011). Lisäksi toiminnalliset menetelmät pohjautuvat psykodraamateorioihin.

Ensimmäisen vaiheen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2011. Lopulliset tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2012.

Hankkeen vastuuhenkilö
Arto Piela

Uusi alueosuuskauppa rakensi yhteistä kulttuuria

7.6.2013

Uusi S-ryhmän alueosuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag onnistui rakentamaan yhteistä kulttuuria vaativassa fuusiossa. Yhteisen kulttuurin synnyttämisessä ei päästy alkuun luentoja kuuntelemalla vaan kokemuksellisesti, systeemisen konstellaation menetelmää käyttäen.

Muutos vietiin läpi kehittämishankkeessa, jossa ulkopuolisina asiantuntijana toimi TkT Jani Roman Dialogi-instituutista.

Roman on erikoistunut organisaatiokulttuurikysymyksiin fuusioissa ja etenkin systeemisen konstellaation menetelmään. Menetelmän avulla organisaatioista saadaan sellaista näkymätöntä esiin, joka voi vaikuttaa merkittävästi organisaation toimintakykyyn (katso esimerkiksi hanke 110306).

Hanke kehitti organisaation sisäistä vuorovaikutusta, lähensi henkilöstön suhdetta ylimpään johtoon, tutustutti ihmisiä poikki organisaation, lisäsi turvallisuutta muutostilanteessa, auttoi tunnistamaan ongelmakohtia ja etsimään niihin ratkaisuja, kehitti johtoryhmän toimintaa, hitsasi yhteen toimipaikkojen ihmisiä ja synnytti yhteistä identiteettiä läpi uuden osuuskaupan.

Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta.

Tukea muutokseen

Osuuskauppa Osla ja Osuuskunta Varuboden yhdistyivät Varuboden-Osla Handelslagiksi 1. heinäkuuta 2011. Uusi alueosuuskauppa toimii Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Varuboden-Osla työllistää noin 1 300 kaupan alan ammattilaista.

Kehittämishankkeen tavoitteina oli:

1) Synnyttää ymmärrystä kulttuurieroista ja tukea yhteisen kulttuurin rakentumista uudessa osuuskaupassa. Tässä otettiin huomioon myös kielelliset taustatekijät (ruotsin- ja suomenkielisyys).

2) Tukea henkilöstöä muutosprosessissa ja uusien toimintatapojen löytämisessä sekä käyttöönotossa.

3) Tukea johtoa integraatioprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa.

4) Tukea esimiehiä integraatioprosessin toteutuksessa.

5) Tuottaa kirjallista materiaalia organisaation tilanteesta, jonka pohjalta muun muassa hallintoneuvosto voi arvioida hankkeen etenemistä.

Hanke käynnistyi jo ennen fuusiota helmikuussa 2011. Yhteisen kulttuurin rakentumista seurattiin hankkeen nimissä liiketoiminta-alueittain vielä fuusion jälkeen aina marraskuuhun 2012.

Love Boat -seminaari murroskohtana

Hanke kosketti koko henkilöstöä – myös edustajistoa ja hallitusta – ja piti sisällään useita tilaisuuksia ja tapahtumia.

Ensimmäiset kuusi kuukautta yhdistymisen jälkeen ilmapiiri oli alkanut kiristyä, ja henkilökunta oli kuormittunutta. Käänteeksi monien tilaisuuksien joukosta muodostui sadan avainhenkilön risteily, joka sai nimen Love Boat.

Risteilyllä ylin johto otti näkyvän roolin, ja jokainen osallistuja sai osallistua ja työstää organisaation kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena oli tutustua rennossa ilmapiirissä.

Johto näytteli arjen ongelmatilanteita, joista oli koottu tietoa esimiehiltä, valitsemalla muutamia teemoja ja rakentamalla niistä lyhyitä näytelmiä. Viimeisenä oli johtoryhmän parodia omasta toiminnastaan. Siitä vielä näyteltiin ”oikea” versio, joka alleviivasi organisaation arvoja.

Koko seminaarissa ei näytetty yhtään kalvoa. Sen sijaan kaikki toiminta ja tekeminen ilmensivät sitä, mikä koettiin tärkeäksi: vuorovaikutusta, tekemisen hauskuutta ja uskallusta laittaa itsensä likoon mahdollisesta mokaamisesta välittämättä.

Johtoryhmän heittäytyminen vaikutti osallistujiin suuresti. Lisäksi he kokivat, että heidän ongelmansa on kuultu ja niihin on paneuduttu.

Vanha jäi taakse

Seminaari päättyi rituaaliin, jossa kaikki sata ihmistä kääntyivät katsomaan neljää tyhjää tuolia. Kaksi tuoleista edusti vanhoja osuuskauppoja ja kaksi niiden edellisiä johtajia. Tuolit symboloivat kaikkia niitä ihmisiä ja sitä työtä, jotka osuuskauppojen historiaan kuului.

Rituaalissa luettiin pieni teksti. Se johdatteli ihmiset tuntemaan arvostusta sitä työtä kohtaan, jota jokainen on tehnyt – myös toisessa osuuskaupassa. Sitten päästettiin nämä osuuskaupat lepoon ja pyydettiin vanhoja työntekijöitä katsomaan ystävällisesti, kun nyt toimitaan uusin tavoin.

Rituaalin päättyessä useilla oli kyyneleitä silmissään. Osallistujat kertoivat, että kokemus oli ollut vahva ja vasta nyt he ymmärsivät, että vanha oli jäänyt taakse.

Love Boatin jälkeen alkoi uusi vaihe, jossa kielteisyys selvästi vaihtui myönteisyydeksi. Alkoi myös kahden ison tapahtuman valmistelu syksyksi 2012: vastaava ryhmä uudestaan ja koko henkilöstön tilaisuus.

Tuntemuksen tasolta näkyviin

Hankkeessa järjestettiin Love Boat -seminaarin lisäksi ryhmähaastatteluja ja dialogeja, organisaatiokulttuurien analysointia ryhmätilaisuuksien pohjalta, johtoryhmän tilaisuuksia ja esimieskoulutusta.

Lisäksi jokaisesta toimipaikasta tehtiin videoesittely ja järjestettiin koko henkilöstön tilaisuus.
 
  
Teoreettisena viitekehyksenä olivat dialogitutkimukset, organisaatiokulttuurin teoriat ja systeemisen konstellaation teoria, jonka on kehittänyt itävaltalainen Bert Hellinger. Lisäksi toiminnalliset menetelmät pohjautuvat psykodraamateorioihin.

Systeeminen konstellaatio näyttää tuottavan totuudenmukaisen diagnoosin organisaation tilasta ja auttavan yritysjohtoa löytämään uusia keinoja edistää organisaationsa hyvinvointia.

Lisäksi menetelmän kokemuksellisuus auttaa rakentamaan luottamusta ja avoimuutta, sillä menetelmä haastaa rohkeuteen tarkastella asioita, jotka ovat tuntemuksen tasolla mutta joita ei välttämättä kukaan ole suoraan ilmaissut. Siten menetelmä voi auttaa johtoa syventämään keskinäistä vuorovaikutusta sekä suhdettaan muuhun organisaatioon.
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Yhteisen kulttuurin rakentaminen systeemistä näkökulmaa hyödyntäen

Tutkimus- ja kehityshanke 110306 Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä

Hanketiedot

 • HakijaOsuuskauppa Osla Handelslag
 • ToteuttajaDialogi-instituutti
 • Lisätietoja
 • Arto Piela
  010 765 9300
  arto.piela@sok.fi
  010 765 9399
 • Toteutusaika
 • 16.2.2011 - 1.12.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.12.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.3.2011
  34 900 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 69 837.5 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.2.2013

Aiheluokitus