111248 Tiedotus ja koulutus

Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -kutsuseminaari

Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -kutsuseminaari

27.10.2011

Hankkeessa luodaan kokonaiskuva tutkimusavusteisen kehittämisen nykytilasta siten kuin itse toimijat, eli kehittäjät, sen näkevät ja kokevat. Tutkimusavusteista kehittämistyötä on tehty erilaisissa tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa laajasti. Tyypillisesti kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi kuitenkin kohdistuu osallistuvien organisaatioiden kehittymisen arviointiin.

Hanke toteutetaan kutsuseminaarina, joka toimii samalla myös aineiston tuottamisen foorumina. Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -kutsuseminaariin pyydetään joukko suomalaisen tutkimusavusteisen kehittämistyön tekijöitä, rahoittajia ja arvioijia eri organisaatioista. On tärkeää koota konkreettiseen kehittämistyöhön liittyvää hiljaista tietoa ja osaamista yhteen. Sitä kautta voidaan jakaa hyviä käytäntöjä tutkimusavusteisessa kehittämistyössä ja kehittää käytäntöjä edelleen.

Hankkeessa tuotetaan raportti keskeisistä seminaarissa tehdyistä havainnoista. Seminaarin tarkoituksena on myös toimia laajemman, tutkimusavusteista kehittämistyötä eri näkökulmista tarkastelevan tutkimushankkeen esitutkimuksena.

Tutkimusavusteinen kehittäminen on laajasti läsnä suomalaisissa työorganisaatioissa, joten hankkeen tuloksien ja raportin voidaan olettaa kiinnostavan monia tahoja. Hankkeen raportti on käytettävissä maaliskuun 2012 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Nylander

Tutkimusavusteinen kehitystyö askarruttaa

22.8.2012

Aalto-yliopiston järjestämä Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila -kutsuseminaari sai alan toimijat keskustelemaan vilkkaasti. Silti seminaarissa ei edetty yhteisymmärrykseen siitä, mitä tutkimusavusteinen kehittäminen on. Alan toimijat aikovat jatkaa ilmiön selvittämistä. Työsuojelurahasto rahoitti seminaarin järjestämistä.
 
Seminaariin oli kutsuttu joukko suomalaisen tutkimusavusteisen kehittämistyön tekijöitä, rahoittajia ja arvioijia. Tarkoitus oli koota konkreettisen kehittämistyön hiljaista tietoa ja osaamista. Näin voisi jakaa hyviä käytäntöjä tutkimusavusteisessa kehittämistyössä ja kehittää käytäntöjä edelleen.

Tutkimusavusteista kehittämistyötä on tehty laajasti tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa. Tyypillisesti kehittämishankkeiden vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan vain osallistuvia organisaatioita.
 
Kokonaisuutta ei saatu kiteytettyä
 
Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila -seminaarilla oli monia tavoitteita. Niihin kuului kokonaiskuvan hahmotus siten kuin itse toimijat eli kehittäjät sen näkevät ja kokevat.
 
Seminaarissa yritettiin muodostaa yhteinen näkemys siitä, mitä on tutkimusavusteinen kehittäminen nyky-Suomessa. Näkemyksiä esitettiin runsaasti, ja niistä monet poikkesivat reippaasti toisistaan. Niinpä seminaarissa päädyttiin siihen, että kattavan kuvan muodostaminen tutkimusavusteisesta kehittämistyöstä ei onnistu, ei ainakaan yhdessä päivässä.
 
Seminaarissa onnistuttiin hyvin määrittelemään olemassa olevan tiedon vajetta. Niin ikään onnistuttiin sanallistamaan sitä, millaista tietoa tarvittaisiin, jotta tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila voitaisiin mielekkäästi määritellä. Käydyt keskustelut vahvistivat seminaarin järjestäjien melko vaistovaraista tunnetta siitä, että tutkijoiden työtä ja työmenetelmiä, valintoja ja päämääriä tulisi tutkia lisää.
 
Hankkeen tuloksia kuvaavassa raportissa on kuvattu seminaarin kulkua, ryhmätöitä ja yhteenvetoja siitä, millaisena konkreettisena työnä tutkimusavusteinen kehittämistyö näyttäytyy seminaariin osallistuneille.

Keskustelu jatkuu
 
Seminaarin järjesti Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Seminaarissa sekä kerättiin tietoa että niin sanotusti vahvistettiin uskoa.
 
Järjestäjän mukaan seminaari onnistui erinomaisesti, sillä tutkija-kehittäjät olivat innostuneesti mukana hankkeessa. Keskustelu tutkijuudesta ja kehittämisestä oli vilkasta ja pohdinta erittäin avointa.
 
Seminaarissa sovittiin yhteistyön jatkamisesta osallistujien kesken. Keskusteluja onkin jatkettu seminaarin jälkeen. Järjestäjä tuntee saaneensa arvokkaita yhteyksiä monien yhteisöjen tutkija-kehittäjistä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -kutsuseminaari

Minna Nylander ja Tanja Kuronen-Mattila. 2012. Raportti tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -seminaarista. 20 sivua. Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Tuotantotalouden laitos.

111248Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila_loppuraportti_0312.pdf (234.4 kt)

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu
 • ToteuttajaAalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu
 • Lisätietoja
 • Minna Nylander
  09 47001
  minna.nylander@aalto.fi
  09 4702 3665
 • Toteutusaika
 • 1.12.2011 - 1.4.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.8.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.10.2011
  15 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 23 450 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.8.2012

Aiheluokitus