112359 Stipendi

Vaikuta Tunteisiin! -kirjan loppuunsaattaminen

Vaikuta Tunteisiin! -kirjan loppuunsaattaminen

21.11.2012

Pitäisikö sinun saada muiden tunteet syttymään, tai haluaisitko oppia kohtaamaan rakentavasti muiden tunnereaktoita? Entä miten toimit omien tunteidesi kanssa?

Tässä kirjassa tarkastellaan, miten tunteisiin voi vaikuttaa.

Tunteisiin vaikuttamista katsotaan kahdesta suunnasta ja kolmella tasolla.

Kaksi suuntaa ovat:
1) Miten käsittelet negatiiviset tunteet rakentavasti ja
2) miten herätät positiivisia tunteita?

Kolme tasoa ovat:
1) millä keinoin vaikutat omiin tunteisiisi,
2) miten kohtaat muiden tunteet ja
3) miten johdat kokonaisen ihmisjoukon tai organisaation tunneilmastoa?

Kirja on käytännönläheinen opas tunteisiin vaikuttamisen saloihin. Kirjassa on runsaasti konkreettisia menetelmiä ja havainnollistavia esimerkkejä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jarkko Rantanen

Työelämän tunteita voi opetella hallitsemaan

7.6.2013

Psykologi ja johdon valmentaja Jarkko Rantanen esittelee  kirjassaan keinoja, joilla hallita omia tunteita ja kohdata muiden tunnereaktioita. Työsuojelurahasto on tukenut stipendillä kirjan kirjoittamista.

Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen -kirjassaan Jarkko Rantanen tarkastelee havainnollisesti sitä, miten tunteisiin voi vaikuttaa, miten käsitellä negatiivisia tunteita ja miten herättää positiivisia tunteita. Työympäristössä hyödyllistä on tunnistaa paitsi omat tunnereaktiot, myös osata johtaa ihmisryhmän tai organisaation tunneilmastoa.
 
Rantanen soveltaa näitä tietoja monille työelämän alueille, esimerkiksi johtoryhmien ja johtamisen kehittämiseen. Hän on jo aiemmin kirjoittanut kirjan Tunteella! – Voimaa tekemiseen, jota Työsuojelurahasto niin ikään on tukenut (110203).
 
Uudessa kirjassa todetaan, että kaikki eivät huomaa tunteita ja niiden vaikutuksia, vaikka tunteet ovat ihmisen toiminnassa aina läsnä. Monesti tunteet ohjaavat maailman tapahtumia enemmän kuin järki. Jos ymmärretään tunteita toiminnan takana, tilanteisiin voidaan vaikuttaa uusin keinoin ja samalla vuorovaikutuksesta tulee entistä sujuvampaa.
 
Rantanen perustelee, miksi tunteiden merkitys kannattaa ottaa huomioon johtamisessa: Organisaation ilmapiiri selittää jopa 20 – 30 prosenttia liiketuloksesta. Johdon toiminta puolestaan selittää 50 – 70 prosenttia organisaation ilmapiiristä.
 
Kirjassa esitellään tunteiden johtamisen kaksi suuntaa ja kolme tasoa. Suunnat ovat negatiivisten tunteiden käsittely ja positiivisten tunteiden herättely. Kolme tasoa ovat omien tunteiden johtaminen, toisten tunteiden johtaminen ja organisaation tunneilmaston johtaminen. Tekstissä käsitellään tunteisiin vaikuttamisen periaatteita ja keinoja sekä tarjotaan niistä eläviä esimerkkitapauksia.
 
Ratkaisevat periaatteet
 
Tunteisiin vaikuttavia ratkaisevia periaatteita Rantanen löytää kymmenen. Ensimmäiseksi hän kannustaa kiinnittämään huomiota tunteisiin eri tilanteissa.
 
Tärkeää on myös oivaltaa, että ihmisen tunteita määrittelee tahtominen. Kun asiat menevät oman mielen mukaan, me koemme yleensä myönteisiä tunteita, ja kun ne eivät mene oman suunnitelman mukaan, koemme kielteisiä tunteita.
 
Mitä me sitten tahdomme? Rantanen luettelee, että kaikissa ihmisten välisissä kohtaamisissa esiintyvät seuraavat asiat: haluamme olla kiinnostavia, tulla ymmärretyksi, olla arvostettuja, tulla kohdelluksi reilusti ja hallita tilanteen. Työssä haluttuja asioita ovat lisäksi edistyminen ja merkitykselliset tehtävät.
 
Jos keskustelussa osaa eläytyä toisen asemaan ja vielä sanoa ääneen sen mitä hän mielessään ajattelee ja tuntee, hän kokee tulleensa ymmärretyksi. Ymmärretyksi tulemisen tunne puolestaan luo läheisyyttä. 
 
Miten vaikuttaa toisiin
 
Kirjoittaja esittelee kirjassa joukon konkreettisia ohjeita toisten tunteiden kohtaamisesta ja herättelystä, mutta lisää, että tunnepitoisiin tilanteisiin ei ole valmiita ja aina toimivia ratkaisuja. Erilaisia tekniikoita kannattaa kuitenkin harjoitella ja kokeilla, ja lopulta oikeat sanat ja teot rupeavat löytymään itsestään.
 
Niin sanottua stipulaatiota Rantanen pitää käyttökelpoisena vaikeiden tilanteiden käsittelyssä. Toisin sanoen hankala asia ja siihen liittyvät tunteet kannattaa käsitellä ensimmäiseksi pois alta. Asiaa voi myös neutraloida mahdollisuuksien mukaan ja sitten siirtyä eteenpäin. Esimerkiksi uuden johtajan ”hankala asia” voi olla se, että hän on noussut esimieheksi työyhteisön sisältä ja tietää sen herättävän kateutta ja arvostelua.
 
Kirja ohjaa myös kiittämään, pahoittelemaan, kehumaan, kuuntelemaan ja kysymään kunnolla. Kirjailija puhuu jymykiitoksesta, jymypahoittelusta ja jymykysymyksistä. Kaikki ovat yksinkertaisia, huomaavaisen käytöksen asioita, joilla saa paljon aikaiseksi tunneilmastossa, mutta jotka unohtuvat helposti.
 
Esimerkiksi kiitollisuutta voi herättää toisessa kiittämällä häntä. Rantasen mukaan kiitollisuuden tunne lisää ihmisessä innostusta, päättäväisyyttä ja optimismia. Kiitoksen muotoja voivat olla kohtelias kiitos, vähän monisanaisempi vilpitön kiitos sekä jymykiitos, jossa kuvaillaan toisen ponnistelua ja vaivannäköä ja sitä, miten se on helpottanut muiden tilannetta. Kirjoittaja toteaa, että jymykiitoksella voi tehdä näkyväksi sellaista, mistä toinen ei ehkä itsekään ollut tietoinen.
 
Organisaation tunneilmasto
 
Kirjoittajan mukaan organisaation tunneilmaston johtamisesta on yllättävän vähän kirjallisuutta ja tutkimuksia. Organisaation kulttuurin, arvojen ja tarkoituksen johtamista on sen sijaan tutkittu enemmän.
 
Johdon tulisi kiinnittää huomiota omaan tunnekäyttäytymiseensä, sillä johtajan oma esimerkki ja toiminta vaikuttavat paljon organisaation tunneilmastoon. Johtajan kannattaisikin miettiä, millaisia tunteita hän itse tuntee työssään ja miten ja millaisissa tilanteissa hän tunteita osoittaa. Hän voisi myös pohtia, millaisia tunteita organisaatiossa ilmaistaan eniten.
 
Tärkeä asia on myös viestintä ja kielenkäyttö. Onko organisaation kielenkäytössä sanoja tunteille? Millaisia tarinoita omasta organisaatiosta nostetaan esiin? Tarinoiden kerääminen ja innostavien tositarinoiden kertominen on osa organisaation kulttuuria ja tunneilmaston johtamista.
 
Johtajan tulisi muistaa korostaa työn merkityksellisyyden kokemusta. Hän voi tehdä työn merkitystä näkyväksi esimerkiksi tarinoilla, jotka kertovat, miten asiakkaat ovat hyötyneet organisaation palveluksista.
 
Jarkko Rantanen pitää kiinnostavana jatkotutkimusaiheena sitä, miten erilaiset tunteisiin vaikuttavat interventiot näkyvät organisaatioiden tuloksessa.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Vaikuta Tunteisiin! -kirjan loppuunsaattaminen

Rantanen Jarkko. 2013. Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen. Talentum. ISBN 978-952-14-1960-7 ISBN 978-952-14-1961-4 (sähkökirja)

Myynti: www.talentumshop.fi

 

Hanketiedot

 • HakijaRantanen Jarkko
 • ToteuttajaRantanen Jarkko
 • Lisätietoja
 • Jarkko Rantanen
  jarkko.rantanen@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 1.11.2012 - 1.3.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.3.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.10.2012
  7 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.4.2013

Aiheluokitus