113128 Kehittämisavustus

SOL turvatarkastajien esimiesten ja työyhteisön valmennus

SOL turvatarkastajien esimiesten ja työyhteisön valmennus

20.5.2013

SOL Palvelut toteuttaa lentoaseman turvatarkastuksessa työskentelevälle työyhteisölle kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää koko työyhteisön toimintaa sekä työtehtäviä. Johtaminen ja esimiestyö turvatarkastuksessa ovat haastavaa.

Hankkeen keskeinen näkökulma on kehittää koko työyhteisöä kehittämällä esimiestyötä sekä vuorovaikutusta koko työyhteisössä. Kehityshanke toteutetaan yhteistyössä valmennusyritys Corendon kanssa.

Prosessin tavoitteena on toiminnallisten ja vuorovaikutusosaamista vahvistavien valmennusten sekä ryhmäcoachingin kautta vahvistaa työyhteisön luottamusta.

Keskeiset tavoitteet ovat:
1. Vahvistaa koko työyhteisön psykologista pääomaa ja turvatarkastuksen työntekijöiden ammattiylpeyttä sekä työmotivaatiota toiminnallisia (ja suoraan käytännön turvatarkastustyöhön sovellettavia) menetelmiä hyödyntäen.
2. Luoda turvatarkastuksen työntekijöiden ja esimiesten välille toisiaan arvostava ja kunnioittava kulttuuri esimiesten valmentavan vuorovaikutusosaamisen kehittämisen sekä uudenlaisen dialogi-valmennuskulttuurin käynnistämisen kautta.

Toteutettava esimiesvalmennuksen ohjelma perustuu Nebraskan yliopiston organisaatiotieteiden professorin Fred Luthansin tutkimuksiin ja teoriaan psykologisen pääoman vaikutuksesta työyhteisöjen hyvinvointiin. Fred Luthans on henkilökohtaisesti kouluttanut kaikki Corendon asiantuntijat ja valmentajat ko. menetelmiin (Psycap Train the Trainer –valmennus).

Valmennusohjelma alkaa maaliskuussa ja päättyy joulukuussa 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heidi Johansson

Turvatarkastuksen vuoroesimiesten lähijohtamisen taidot kehittyivät

26.9.2014

Lentoaseman turvatarkastuksen vuoroesimiesten lähijohtamisen taidot kehittyivät, ja lähijohtamisen valmennus vaikutti selkeän myönteisesti kulttuuriin, ilmapiiriin ja työhyvinvointiin koko työyhteisössä.

Tulokset saavutettiin kehittämishankkeessa, jonka SOL Palvelut Oy toteutti lentoaseman turvatarkastuksessa työskentelevälle yksikölle.

Ulkopuolisena asiantuntijana toimi valmennusyritys Corendo yhteistyössä Intotalo Oy:n kanssa. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Puutteellista esimiestyötä ja märehtimistä

Turvatarkastuksessa työskentelee noin 300 henkilöä. Työ on vaativaa asiakaspalvelutyötä. Sellaiseksi sitä ei kuitenkaan ole mielletty, mikä on haastanut esimiestyötä. Vuoroesimiehet ovat nousseet tehtäväänsä työntekijätasolta ja kokeneet itsensä pikemminkin työntekijöiden kollegoiksi.

Esimiestaidot olivat monelta osin puutteelliset ja arjen tilannejohtajuus heikkoa. Työntekijöistä 70 prosenttia on alle 30-vuotiaita ja 40 prosenttia alle 25-vuotiaita. Esimiehiltä odotetaan siten myös osaamista tuoreiden työntekijöiden työelämätaitojen vahvistamisessa, perehdyttämisessä ja tukemisessa.

Työhyvinvointi koettiin työyhteisössä alhaiseksi. Työyhteisössä vallitsi märehtimiskulttuuri, kun huonoista asioista puhuttiin käytäväkeskusteluissa enemmän kuin hyvistä.

Hankkeen esisijainen tavoite oli vahvistaa vuoroesimiesten esimies- ja vuorovaikutustaitoja, jotta arjen johtajuus saataisiin kuntoon ja työntekijöiden luottamus vuoroesimiehiä kohtaan vahvemmaksi. Lisäksi haluttiin vahvistaa koko työyhteisön psykologista pääomaa ja turvatarkastuksen työntekijöiden ammattiylpeyttä ja työmotivaatiota.

Esimiesvalmennuksen ohjelma perustui Nebraskan yliopiston organisaatiotieteiden professorin Fred Luthansin tutkimuksiin ja teoriaan psykologisen pääoman vaikutuksesta työyhteisöjen hyvinvointiin. Luthans on kouluttanut kaikki Corendon asiantuntijat ja valmentajat kyseisiin menetelmiin.

Kehittyneellä lähijohtamisella iso vaikutus ilmapiiriin

Vuoroesimiesten lähijohtamisen valmennuksella oli selkeä myönteinen vaikutus kulttuuriin, ilmapiiriin ja työhyvinvointiin.

Dialogi ja vuorovaikutuksellisuus valmennusmetodina toimivat hyvin kohderyhmässä.

Vuoroesimiesten mikrokäyttäytyminen esimiestyössä, vuorovaikutustaidot sekä palautteen antaminen oli helppo omaksua ja viedä nopeasti käytäntöön. Näillä lähijohtamisen muutoksilla on ollut iso vaikutus ilmapiiriin.

Pelisäännöistä yhteisesti sopiminen ja keskusteleminen vahvistavat työntekijöiden tunnetta siitä, että vaikuttaminen on mahdollista ja työntekijöiden näkemykset otetaan huomioon. Yhteisten toimintatapojen noudattamista ja tekemisen asennetta on pystytty kehittämään dialogin avulla. Luottamuksen synnyttyä vaikeistakin asioista on alettu puhua.

Hankkeessa tunnistettiin kehittämisalueeksi muun muassa tiimiyttäminen. Sitä on työstetty keväällä 2014.

Toimittaja
Leena Huovila

SOL turvatarkastajien esimiesten ja työyhteisön valmennus

SOL Palvelut työyhteisön kehittämisprosessin loppuraportti 

113128-loppuraportti-Loppuraportti.pdf (70.1 kt)

Hanketiedot

 • HakijaSOL Palvelut Oy
 • ToteuttajaCorendo Oy / Innotalo Oy
 • Lisätietoja
 • Heidi Johansson
  heidi.johansson@sol.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2013 - 1.12.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.1.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.3.2013
  30 900 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 130 450 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.8.2014

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • psykologinen pääoma , esimiestyön kehittäminen , vuorovaikutus , interaction