113183 Stipendi

Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatista Suomessa - monimenetelmällinen tutkimus -väitöskirjatyö

Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatista Suomessa - monimenetelmällinen tutkimus -väitöskirjatyö

11.6.2013

Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatista Suomessa – monimenetelmällinen tutkimus

Tavoitteet
Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miksi osa nuorista sairaanhoitajista (alle 30 – vuotiaat) harkitsee lähtevänsä sairaanhoitajan ammatista Suomessa. Lisäksi tavoitteena on kuvata nuorten sairaanhoitajien kokemuksia hoitotyöstä lähtemisaikomukseen liittyen ja ymmärtää mitä tämä lähtöaikomus on nuorille sairaanhoitajille merkinnyt.

Menetelmät
Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, jotta saadaan mahdollisimman laaja ymmärrys kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Väitöskirjatutkimus toteutetaan kolmessa osavaiheessa. Ensimmäisessä osatutkimuksessa toteutettiin kansainvälinen integroitu kirjallisuuskatsaus hoitajien ammatista lähtemisaikomukseen liittyen. Toisessa vaiheessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla nuorten sairaanhoitajien ammatinvaihtamisaikomusta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Kolmannessa vaiheessa toteutettiin kaksi laadullista haastattelututkimusta, joiden avulla on pyritty saamaan syvällisempi ymmärrys nuorten sairaanhoitajien kokemuksista ammatista lähtöaikomukseen liittyen.

Tulokset
Väitöskirjatutkimus sisältää neljä tieteellisissä lehdissä julkaistua vertaisarvioitua artikkelia ja englanninkielisen yhteenveto-osion. Osa artikkeliväitöskirjan artikkeleista on jo julkaistu. Väitöstutkimus valmistuu esitarkastukseen syksyn 2013 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mervi Flinkman

Esimies, tue nuorta sairaanhoitajaa

5.6.2014

Liian moni nuori sairaanhoitaja harkitsee ammattinsa jättämistä jo muutaman työvuoden jälkeen. Koska kyse on pitkästä harkintaprosessista, terveystieteiden maisteri Mervi Flinkmanin väitöstutkimuksen mukaan siihen voidaan mahdollisesti vaikuttaa esimiestyön keinoin.

Nuorta sairaanhoitajaa ei pidä jättää yksin pyristelemään työn ongelmien kanssa.  Hän tarvitsee riittävästi perehdytystä sekä sosiaalista tukea esimiehiltä ja vanhemmilta kollegoilta. Työ ei saisi kuormittaa liikaa, ja ura- ja kehittymistoiveita pitäisi kuunnella.

Flinkmanin hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 11. huhtikuuta 2014. Työsuojelurahasto tuki työn valmistumista stipendillä.

Nuoria ei ole varaa menettää

Sairaanhoitajista on pulaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kun väestö ikääntyy, hoitoteknologiat kehittyvät ja hoidon intensiteetti lisääntyy, sairaanhoitajatyövoiman tarve kasvaa.

Flinkmanin mukaan kyselytutkimusten mukaan useampi kuin joka neljäs, 26–37 prosenttia, suomalaisista nuorista sairaanhoitajista on ilmaissut aikomusta lähteä ammatistaan.

Opastusta pitkään

Riittävä perehdytys on keskeistä, kun nuori sairaanhoitaja aloittaa ensimmäisessä työpaikassaan tai vaihtaa uuteen työpaikkaan. Perehdytyksen tulee pohjautua osaamisen selvittämiseen, ja perehtymisen etenemistä pitäisi seurata riittävin väliajoin.

Myös mentorointi tukee nuorta työuran ensi vuosina. Nuorelle tulisi nimetä työyksikössä oma kokenut ja motivoitunut mentorisairaanhoitaja, joka opastaa ja tukee nuorta työssä jopa useamman vuoden ajan.

Uupumista ehkäistävä

Esimiehet voivat tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, jos nuori sairaanhoitaja on kuormittunut työssä ja hänellä on uupumisen kokemuksia. Jos työ kuormittaa liikaa, sitä voidaan pyrkiä helpottamaan muun muassa työ- ja työaikajärjestelyin tai esimerkiksi vaihtamalla työpistettä vähemmän kuormittavaan.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu esimerkiksi, että teho-osastot voivat olla liian kuormittavia nuoren ensimmäiseksi työpaikaksi. Voi olla hyödyllistä, että työuran voisi aloittaa vähemmän kliinistä osaamista ja henkistä kuormitusta aiheuttavalla osastolla.
 
Sosiaalista tukea ja hyviä roolimalleja

Sosiaalinen tuki työyhteisöissä on erittäin tärkeää nuorille sairaanhoitajille. Esimiehen pitäisi olla läsnä arkityössä siten, että nuori sairaanhoitaja voi tulla kertomaan, miten työssä sujuu ja miten hän työssä jaksaa.

Esimiehen pitäisi kuunnella nuorta sairaanhoitajaa: jos nuori kertoo esimerkiksi kuormittuneisuuden kokemuksista tai perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmista, niin tämä kokemus tulisi ottaa vakavasti. Tämä lisää nuoren sairaanhoitajan luottamusta esimiestyöhön ja tukee työssä jaksamista.

Myös kokeneiden kollegoiden tuki ja roolimalli ovat tärkeitä nuorelle sairaanhoitajalle.

Varsinkin ensimmäisen vuoden aikana on tärkeää sosiaalisesti tukea nuorta sairaanhoitajaa, joka on vasta kasvamassa ammattiin ja joka saattaa työssä kohdata esimerkiksi eettisiä ongelmia. Kokemus tuen saamisesta ja siitä, että nuoren työntekijän hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita työyksikössä, kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Mielekkäitä urasuunnitelmia

Terveydenhuollon organisaatioissa nuorille tulisi tarjota täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia kehittymiseen esimerkiksi erikoistumiskoulutusten kautta.

Organisaatioihin pitäisi myös luoda uralla etenemisen malleja siten, että nuorille voidaan tarjota todellisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen: esimerkiksi sairaanhoitajien laajennetut työnkuvat, kliiniset asiantuntijaroolit sekä esimiestehtävät tarjoavat mielekkäitä urakehitysmahdollisuuksia.

Ammatinvaihto monen tekijän summa

Flinkmanin mukaan sairaanhoitajan ammatin jättäminen on pitkän harkinnan tulos ja tulos monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

Jos nuori sairaanhoitaja lähtee työpaikasta, hänen kanssaan olisi hyvä käydä lähtökeskustelu tai toteuttaa lähtökysely. Siten esimiehen on mahdollista saada tietoa siitä, mitkä tekijät aiheuttavat lähtöhalukkuutta yksikössä.

Tutkimus toi myös esiin sen, että osa nuorista sairaanhoitajista oli valinnut ammatin toissijaisena tai sattumanvaraisesti. He olivat alun perin halunneet esimerkiksi psykologeiksi, lääkäreiksi tai opettajiksi. Myöhemmin he alkoivat toivoa muuta kuin sairaanhoitajan työtä.

Ammatinvalinta toissijaisena vaihtoehtona tai sattumanvaraisena vaihtoehtona on yhdistetty ammatista lähtemisen aikomukseen ja uratyytymättömyyteen. Flinkmanin mukaan tämä vaatisi kuitenkin enemmän tutkimusta kansainvälisesti ja Suomessa: miten ammatinvalinnan motiivit vaikuttavat ammatissa pysymiseen ja ammatista lähtemisen aikomuksiin.

Toimittaja
Leena Huovila

Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatista Suomessa - monimenetelmällinen tutkimus -väitöskirjatyö

Flinkman Mervi. 2014. Young Registered Nurses’ Intent to Leave the Profession in Finland - A Mixed-Method Study. Annales Universitatis Turkuensis D 1107. University of Turku, Department of Nursing Science. ISBN 978-951-29-5693-7 (print) ISBN 978-951-29-5694-4 (PDF) ISSN 0355-9483 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5694-4

113183Loppuraportti_AnnalesD1107Flinkman.pdf (1379.1 kt)

​Turun yliopiston väitöstiedote 3.4.2014:
Osa nuorista sairaanhoitajista harkitsee ammatinvaihtoa – esimiestyöhön kiinnitettävä enemmän huomiotaLue myös juttu Tiedon sillassa 2014: Alana hieno, työnä kauhea
www.tsr.fi/tiedonsilta

Hanketiedot

 • HakijaFlinkman Mervi
 • ToteuttajaFlinkman Mervi
 • Lisätietoja
 • Mervi Flinkman
  mervi.flinkman@utu.fi
 • Toteutusaika
 • 12.8.2013 - 27.10.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 27.10.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2013
  4 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 648 euroa
 • Tulokset valmistuneet 5.5.2014

Aiheluokitus