113262 Tutkimus

Jaksotyökokeilu kunta-alalla - Vaikutukset työaikojen kuormittavuuteen, poissaoloihin ja vapaa-aikaan

Jaksotyökokeilu kunta-alalla - Vaikutukset työaikojen kuormittavuuteen, poissaoloihin ja vapaa-aikaan

17.12.2013

Työaikojen kuormittavuuden arviointi ja mahdollisten työaikoihin liittyvien vaaratekijöiden selvittäminen etukäteen on korostunut työturvallisuuslain muutoksen kautta.

Tämän tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on arvioida jaksotyömääräysten muuttamisen vaikutuksia toteutuneisiin työaikajärjestelyihin ja työaikojen kuormittavuuteen, jotta alan sopijaosapuolet pystyvät kehittämään kunta-alan työaikoja työn tarkoituksenmukaisen tekemisen ja henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Työaikojen kuormittavuutta ja poissaoloja vertaillaan jaksotyökokeilun ajalta kokeilua edeltävään vuoteen tapaus-verrokki asetelmassa. Kokeilussa on terveyskeskuksen vuodeosastoja, kotihoito-, erikoissairaanhoito- ja laboratorioyksiköitä, sosiaalihuoltolaitoksia sekä ympärivuorokautinen päiväkoti. Työaikojen kuormittavuus selvitetään analysoimalla palkan maksun perusteena olevat todelliset työaika- ja poissaolotiedot työaikojen kuormittavuuden arviointiin kehitetyn arviointimenetelmän avulla.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää suoraan käytäntöön, sillä hankkeen seurantaryhmässä edustettuna olevat kunta-alan sopijaosapuolet päättävät hankkeen jälkeen kokeiltavien jaksotyömääräysten mahdollisesta laajemmasta käyttöön ottamisesta Suomessa sekä mahdollisesti tarvittavista muutoksista sopimusmääräyksiin. Työterveyslaitos tuottaa mukana oleville organisaatioille raportit niiden työaikojen kuormittavuudesta ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mikko Härmä

Jaksotyötutkimus näkyy työehtosopimuksessa

6.5.2015

Työterveyslaitoksella on tutkittu jaksotyömääräysten muutosten vaikutuksia työaikojen kuormittavuuteen. Vaikutuksia löytyi, mutta ne olivat vähäisiä. Tulos vaikuttaa nopeasti, sillä havaintoa käytetään kesäkuun 2015 alusta alkaen kunta-alan virka- ja työehtosopimuksessa. Sopimuksen jaksotyömääräyksissä korostetaan, että työaikojen kuormittavuus on arvioitava, kun suunnitellaan työvuoroja.

Muun muassa palvelusektorin kasvu ja matkustaminen ovat lisänneet tarvetta arvioida työaikojen vaaroja. Työturvallisuuslakia muutettiin 2013 siten, että työnantajan on selvitettävä työajoista aiheutuvat haitat etukäteen.

Työterveyslaitoksen hankkeessa arvioitiin kunta-alan jaksotyöaikamääräysten muuttamisen vaikutuksia työaikajärjestelyihin. Tarkasteltavina olivat työaikojen pituus ja työaikojen ajoittuminen, työvuorot ja niistä palautuminen sekä työaikojen sosiaaliset vaikutukset. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimushanketta.

Työaikojen kuormittavuutta ja poissaoloja verrattiin vuoteen ennen jaksotyöaikakokeilun alkua. Kokeiluun osallistui terveys- ja sosiaalitoimen yksiköistä 493 henkilöä ja vertailuaineistoon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä 2 303 työntekijää. Työaikojen kuormittavuus arvioitiin päivittäisistä työaikatiedoista, joista laskettiin 29 työaikapiirrettä. Nämä piirteet katsottiin muun muassa työaikojen pituuksista ja vapaapäivistä. Tilastomenetelmänä käytettiin monimuuttujamallia.

Yksiköiden oma suunnittelu tepsi

Osa kokeilun myönteisistä vaikutuksista johtui yksiköiden ergonomisesta vuorosuunnittelusta. Toisaalta kokeilussa annettiin työaikakorvaukset rahana, ei vapaapäivinä. Tutkijat arvelevat, että joillakin tutkituista tämä heikensi palautumista vuorotyön aiheuttamasta kuormituksesta.

Jaksotyöaikakokeilut vaikuttivat työaikojen kuormittavuuteen vaisusti. Kokeiluyksiköissä pitkien eli yli 48 viikkotunnin osuus vuoden työviikoista väheni kaksi prosenttiyksikköä, 17 prosenttiin. Muut muutokset olivat samankaltaisia.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Jaksotyökokeilu kunta-alalla - Vaikutukset työaikojen kuormittavuuteen, poissaoloihin ja vapaa-aikaan

Mikko Härmä, Annina Ropponen, Aki Koskinen, Päivi Vanttola, Tarja Hakola ja Sampsa Puttonen: Jaksotyöaikakokeilu kunta-alalla. Vaikutukset työaikojen kuormittavuuteen, poissaoloihin ja vapaa-aikaan. 44 sivua. Työterveyslaitos, Helsinki 2015. ISBN 978-952-261-500-8 (nid.), ISBN 978-952-261-501-5 (pdf).

113262-loppuraportti-Jaksotyöhanke_loppuraportti.pdf (404.1 kt)

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Mikko Härmä
  030 474 71
  mikko.harma@ttl.fi
  030 474 2779
 • Toteutusaika
 • 1.11.2013 - 28.2.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 28.2.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.12.2013
  58 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 120 255 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.3.2015

Aiheluokitus